Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Serüven 3 (9) çýktý.   
Yeni Serüven 3 (9) çýktý.

Yeni Serüven Sonbahar 2006 (3. sayý) çýktý. Fakat daðýtým firmalarýnýn tercihleri nedeniyle çoðu þehirde bayram sonrasý daðýtýma girecek. Kapak resmi Cem Dinlenmiþ'e ait dergisi 16 sayfa artarak 128 sayfa oldu ama fiyatý yine 8 YTL. Aslan Þükür’den Kutsi Akýllý’ya, Milazzo’dan Alan Moore’a, Mike Hammer’dan James Bond’a, Baþkomser Nevzat’tan Tank Girl’e, Teks’ten Ronin’e, John Lent’ten Corben’a varýncaya kadar çizgi romaný farklý yazý, röportaj ve yorumlarla incelemeyi sürdüren Serüven hakkýnda resmi sitesinden yapýlan açýklamalar;

Yeni sayýmýz çýktý.Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Cem Dinlenmiþ’e ait. Bu sayýmýzda sayfa sayýmýzý 16 sayfa artýrarak 128 sayfa olduk (fiyatýmýzýn deðiþmediðini hatýrlatalým). Aslan Þükür’den Kutsi Akýllý’ya, Milazzo’dan Alan Moore’a, Mike Hammer’dan James Bond’a, Baþkomser Nevzat’tan Tank Girl’e, Teks’ten Ronin’e, John Lent’ten Corben’a varýncaya kadar çizgi romaný farklý yazý, röportaj ve yorumlarla incelemeyi sürdürüyoruz. Öte yandan Bayram tatili nedeniyle dergimizin daðýtýmý hafta sonunu bulacak. Diðer geliþmelere gelince gerek anime ve manga üstüne yoðunlaþan özel sayýmýz gerekse albüm hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Özellikle çizgi roman albümleri bütünüyle özveriye dayanan çabalar olduðu için büyük zaman alýyor. Terslik olmazsa en geç Kasým ayý içerisinde fantastik edebiyatseverlerin beðeneceklerini düþündüðümüz 128 sayfalýk yerli bir çizgi roman albümü yayýnlayacaðýz. Gerek çizgisi gerekse bir “dünyayý” anlatan fantastik hikâyesinin çizgi romanýmýza yeni bir heyecan getireceðini düþünüyoruz. Yeri gelmiþken çalýþmalarýný sürdürdüðümüz çizgi roman dizilerimizin kimilerinin yayýna hazýrlanan Tam Macera dergisinde yer alacaðýný duyuralým. Yeni haberlerle karþýnýzda olacaðýz.

Not: Resmin üstüne týklayarak kapak resminin büyük halini görebilirsiniz.

Ýçindekiler;

- Aslan Þükür: “Zagor’a Biraz Ýltimas Geçerdim Galiba…”, Fatih Okta
- Arkeoloji, Metafizik, Gizem Avcýlýðý, Teoloji vs: Martin Mystére, Batuhan Cantürk
- Teks Altýn Seride Sansür, Der. Seher Uysal
- Kovboy Çizgi Romanlarýndaki Fantastik Eðilimler 2, Orhan Berent
- Milazzo: “Çizgi Romanlara Hâlâ Önyargý Ýle Bakýlýyor”, Sidney Gusman ve Universo HQ Ekibi
- Giancarlo Berardi: “Ken, Benim Bir Parçam, Bir Çeþit Alterego”, Ricardo de Souza
- Baþkomser Nevzat’ýn Suç Öyküleri, Emrah Özen-Levent Cantek
-Çok Kolay Oldu: Mike Hammer, Tanyel Ali Mutlu
Çerçeve Yazý: Mickey Spillane’in Suçu, Philip Wylie
- James Bond, Erol Üyepazarcý
- Kutsi Akýllý: “Kendi Tarihine Küstürülmüþ Bir Toplumuz”
- Alan Moore’la Lost Girls Hakkýnda
- Alan Moore’dan Edebi Pornografi

- Richard Corben: “Ben Bir Seks Manyaðýyým (!)”
- John Lent: “Amerikan Çizgi Romaný Gençleri Koleksiyoncu ve Spekülatörlere Dönüþtürdü”, Þenol Bezci
- Çaðrý: “Çizmek Ýstiyorum, Ne Olursa Olsun Çizmeyi Seviyorum”
- Çizgi Roman-Kadýn Ýliþkisi, Linda Stark
- Mekaný: Tank, Yoldaþý: Oyuncak Gay Koala, Sevgilisi: Kanguru, Özgür Kurtuluþ
- Karikatür Nedir?, Þenol Bezci
- Küçük Serüven Sözlüðü 4
- Deðinmeler
+ Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.

Resmi Sitesi: www.seruven.org
Gönderen Yunus, Pazartesi, 23 Ekim 2006 01:28, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it