Haberler

Haberler->Duyurular-> 25. Tüyap Kitap Fuarý yarýn açýlýyor.   
25. Tüyap Kitap Fuarý yarýn açýlýyor.

Bu yýl 28 Ekim- 05 Kasým tarihleri arasýnda Beylikdüzü TÜYAP Sergi Sarayýnda yapýlacak olan 25. Tüyap Kitap Fuarýnda çizgi roman yayýný yapan tüm yayýnevlerini göremesek bile özellikle tüm çizgi romanlarý bir arada bulabileceðiniz Büyülü Rüzgar Çizgi Roman Sahaf standý Salon 2 603/B 'de (Leman standýnýn arkasý) olacak. Ayrýca Laika Yayýncýlýk (Salon 2 / 102 B) standýnda Marmara Çizgi ve Arkabahçe yayýncýlýðý bir arada bulabileceðiz. Ayrýca bu standa çizgi roman dýþýnda Fantastik-Kurgu, Bilim-Kurgu üzerine koyu sohbetler, projeler, çay-kahve, okuru burnunda en yeni kitaplar, tartýþmalar sizleri bekliyor olacak.

Aþaðýda çizgi roman ile ilgili stantlarýn yerleri;

Laika Yayýncýlýk - Salon 2 / 102 B
Stantta bulunan ÇR yayýný yapan yayýnevleri;
Marmara Çizgi
Arkabahçe Yayýncýlýk

Büyülü Rüzgar Çizgi Roman Sahaf  - Salon 2 / 603 B

Yapý Kredi Yayýnlarý -  Salon 2 / 304
Remzi Kitapevi  - Salon 3 / 304 A
Ýnkilap Kitapevi - Salon 3 / 403 A
Maceraperest Çizgiler -  Salon 3 / 413
Ýthaki Yayýncýlýk -  Salon 3 / 406


25. Tüyap Kitap Fuarýna ulaþým Bilgileri http://www.tuyap.com.tr/webpages/istanbulkitap2006/index.php?main=10  adresinde.

25. Tüyap Kitap Fuarý Basýn Bülteni

25. ÝSTANBUL KÝTAP FUARI YAKLAÞIYOR

TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým A.Þ. ve Türkiye Yayýncýlar Birliði tarafýndan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Beylikdüzü'nde düzenlenecek olan Ýstanbul Kitap Fuarý, kültür ve edebiyat dünyasýný bir araya getiriyor.

Bu yýl gümüþ yýlýný kutlayacak olan Ýstanbul Kitap Fuarý'nda kitapseverler , Alfredo Saad-Filho, John Strelecky (Ýngiltere) , Bharati Mukherjee (ABD) Vasilis Aleksakis (Yunanistan), Jean Michel Thibaux (Fransa), Jamal Mahjoub (Ýspanya), Garry Kasparov (Rusya), Asnê Seierstad (Norveç), Bozhana Apostolova , Miglena Nikolchina , Sofia Nestorova , Silvia Choleva , Mirela Ivanova , Ekaterina Yosifova , Kristin Dimitrova , Hristo Karastoyanov (Bulgaristan), Steve Jones (Ýngiltere), Kader Abdolah (Ýran) Gerald Maclean (Kanada), Dragor Jançar (Slovenya) Gerhard Rühm (Avusturya), Claudio Magris (Ýtalya), Hüseyin Cuma (Suriye), Hazma Berkavi, Halid Ebu Halid (Filistin) , Zoran Zivkovic (Sýrbistan), Inger Edelfeldt , Åke Edwardsson , Per Olov Enquist , Thomas Halling , Dan Höjer , Åsa Lind , Inger Lindahl , Pija Lindenbaum , Barbro Lindgren , Carl-Johan Vallgren , Gunilla Thorgren (Ýsveç) ile tanýþma fýrsatý bulacaktýr.

28 Ekim- 5 Kasým 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan Kitap Fuarý 'nýn temasý, “Kitap Fuarý'nýn 25 Yýlý- Bir Yolculuk Öyküsü”, Fuar'ýn Onur Yazarý ise Sayýn Doðan Hýzlan 'dýr.

Fuarda Almanya, Avusturya, Amerika Birleþik Devletleri, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna- Hersek, Ermenistan, Küba, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Ýsveç, Ýtalya, Ýran, Ýsrail, Romanya ve Sýrbistan'dan yayýnevleri ve yayýncýlar birliði temsilcileri yer almaktadýr.

Çeyrek yüzyýlý geride býrakmanýn heyecanýyla, Ýstanbul Kitapý, Fuarý bu sene yaklaþýk 500 yayýnevi ve sivil toplum kuruluþunun katýlýmýyla düzenlenecektir. Bu yýl, 225 edebiyat ve kültür etkinliðinde 800'e yakýn yazar; imza günlerinde ise, yüzlerce yazar, sanat çý, bilim adamý, gazeteci ve politikacý kitapseverlerle buluþma imkaný bulacaktýr.

Ayrýca, Fuar süresince çocuklar için özel etkinlikler yer alacak. Çocuklar, TÜYAP Çocuk Kulübü kapsamýnda söyleþi, resim atölyesi ve okuma saati gibi 25 etkinliðe katýlma olanaðý bulacak ve sevdikleri yazarlardan kitaplarýný dinleyebilecekler.

Fuar'da kitapseverler “Onurlandýranlar ” sergisi ile Kitap Fuarý'nýn yolculuk öyküsüne tanýklýk edecekler. Tasarým ve konseptinin Sadýk Karamustafa tarafýndan hazýrlandýðý sergide, Ýstanbul Kitap Fuarý'nýn Onur Yazarlarý ve Onur Çizerlerinin fotoðraflarý ve metin alýntýlarý yer alacaktýr. Kitap Fuarý kapsamýnda gerçekleþtirilecek diðer sergi ise danýþmanlýðýný Demet Taner'in, tasarýmýný ise Sadýk Karamustafa 'nýn yaptýðý “ Canlar Ölesi Deðil/ Haldun Tanersiz Yirmi Yýl ” sergisidir. Sergide, Haldun Taner'in yaþamýndan 43 fotoðraf ve Haldun Taner'in “Þiþhane'ye Yaðmur Yaðýyordu, Ayýþýðýnda Çalýþkur” kitabýndan “Konçinalar” baþlýklý hikaye ile Demet Taner'in “Canlar Ölesi Deðil / Fotoðraflarla Haldun Taner'in Yaþam Öyküsü” kitaplarýndan metinler yer almaktadýr. Fuarda, ayrýca, kitapseverler Avusturya Kültür Ofisi tarafýndan düzenlenen, Ingeborg Bachman'ýn yaþamýndan kesitler ile yazdýðý metinlerden oluþan “ Barýþ'ý Yazmak ” sergisini görme fýrsatý bulacaklardýr..

25. Ýstanbul Kitap Fuarý, ARTÝST 2006 – 16. Ýstanbul Sanat Fuarý ile eþ zamanlý gerçekleþtirilmektedir.

Fuar'ýn giriþ ücreti geçtiðimiz yýl olduðu gibi 5 YTL'dir. Emekli, öðrenci ve öðretmenler için giriþ ücreti alýnmayacaktýr. Fuar, 28 Ekim-4 Kasým 2006 tarihleri arasýnda 11:00-20:00, fuar kapanýþ günü olan 5 Kasým 2006 tarihinde, 11:00-19:00 saatleri arasýnda ziyaret edilebilir.

Saygýlarýmýzla,

TÜYAP A.Þ.

Cemran Anýl Öder
Kültür Fuarlarý
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu
Tel : 0 212 886 68 43 - 1275
Fax : 0 212 886 67 64
E-mail : cemranoder@tuyap.com.tr

Ayrýntýlar için:
www.tuyap.com.tr  - www.istanbulkitapfuari.com 
Gönderen Yunus, Cuma, 27 Ekim 2006 16:56, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it