Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->DC'den yeni bir seri, SCALPED   
DC'den yeni bir seri, SCALPED

SCALPED #1
Yazan: Jason Aaron, Çizen: R.M. Guéra, Kapak: Jock.
32 sayfa, $2.99, 3 Ocak'ta çýkýyor.

Scalped'in konusunu kýsaca özetlemek gerekirse; ana karakter kýzýlderililere ayrýlmýþ bölgedeki fakirlikten kaçýyor. Yýllar sonra döndüðünde, yeni kurulan kumarhane dýþýnda bir þeyin deðiþmediðini, yerlilerin uyuþturucu ve suç bataðýna saplandýklarýný görür. Eski Kýzýlderili haklarý savunucusu kabile reisi, mafya reisi olmuþtur. Kahramanýmýz avanta'dan payýný almayý mý seçecek yoksa Kýzýlderili gururunu geri getirmeye mi çalýþacaktýr?

Badland manzaralarý, sex, kumar, çatýþma, mafya, kiralýk katiller...
Kara bir seri için tüm öðeler güzelce eklenmiþ gibi. Bakalým sonuç da iyi olacak mý? Kendi adýma, fikri orijinal buluyorum. Kýzýlderililerin XX. yy'daki akibeti sanýrým ABD'de biraz tabu olduðundan fazla iþlenmiþ bir konu deðil. Fazla kliþe ve aksiyona kaçmazlarsa, çok güzel malzeme çýkabilir, Scalped'ýn yazarý Jason Aoron Vertigo'nun yeni serisi "The Other Side"ýn da yazarý. The Other Side için olumlu yönde eleþtiriler almýþ. Scalped'ta Sergion Leone, Sam Packinpah gibi yönetmenlerin westernlerinden, Brian Azarello'nun 100 Bullets'ýndan, L. A. Confidential Black Dahlia suç romanlarýnýn yazarý James Ellroy'un kitaplarýndan esinlendiðini söylemiþ Jason Aoron. Jason Aoron'un blog sayfasý için týklayýn!:
Çizer R.M. Guéra ise Ýspanya'da yaþayan bir Yugoslav. Daha önce Glénat'tan yayýnlanan Le lièvre de Mars'ýn 8. ve 9. sayýlarýný çizmiþ. Ayrýca yine Glénat'tan kendi yazýp çizdiði Howard Blake serisinin ilk kitabý yayýnlanmýþ.

Okumuþ olanlar belki vardýr, Fumetti'de bu konuya deðinmiþ iki macera var: Julia #8, "Daðlar ölürse" çok güzel maceradýr, Ken Parker çizerlerinden Trevisan çizimleriyle. Bunun kadar deðil ama, konuya köþesinden az bulaþmýþ olan Nick Raider (Aksoy #1) "Geronimo davasý"

Bu arada Jonah Hex serisi de iddialý görünüyor, çizer Ýspanyol üstad Jordi Bernet (özel Tex no: 10). Yazarlar Palmiotti-Gray ikilisi. Sevdiðim bir tür olduðu için, ikisinin de baþarýlý olmasýný umarýz.

Avrupa ekolünden çizerlerin ABD'de artýk biraz kanýksanmýþ comics çizimlerine yeni bir soluk katmakta, tabii stillerini serbest kullanmalarýna izin verilirse. Guéra'nýn "Howard Blake" serisindeki çizimleri gayet özenli ve ince bir çalýþma. Renklendirme ile beraber dönemi çok iyi yansýtýyor. Bana biraz Yslaire'in "Sambre" çalýþmalarýný anýmsattý. Belki de bir "Glénat ekolü" söz konusudur.

Konuyu DC'den yeni bir seri, SCALPED adlý forum baþlýðýndan takip edebilirsiniz.

[b]karlýova[/b] ve [b]kurtaran_adam[/b]'ýn yazýlarýndan derlenmiþtir.


Gönderen Yunus, Cumartesi, 28 Ekim 2006 21:35, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it