Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Dedektif Nik   
Dedektif Nik

Genellikle Çocuk kitaplarý yayýnlayan Marsýk yayýncýlýk, çizgi roman dünyasýna Horozþekeri Çizgi Kitaplar Çizgiroman Arþiv Dizisi'yle adým atýyor. Ýlk kitabý ise 285 sayfalýk Dedektif Nik (Rip Kirby) albümünde John Prentice tarafýndan çizilen 8 polisiye öyküsü yer alýyor.

Dedektif Nik (Rip Kirby) ile baþlattýðý seriye, Mandrake, Kýzýlmaske (Phantom) ve Baytekin (Flash Gordon) ile sürdürecek. Batýda yaygýn þekilde yayýnlanan Hommage (sanatçýya saygý) albümlerini ülkemizde yayýnladýðý için tebrik etmek gerekiyor.

Kýsaca Dedektif Nik (Rip Kirby)'den bahsetmek gerekirse;

[QUOTE]Dünyanýn en sevilen çizgi roman kahramanlarýndan biri olan ve 50 yýldýr Türk okurlarýnýn da Hürriyet Gazetesi aracýlýðýyla takip ettiði Dedektif Nik ile dün vedalaþtýk. Alex Raymond'un yarattýðý Dedektif Nik'in yerine ise, Dik Browne'un en müthiþ kahramanlarý Vikingler geldi!

Alex Raymond'un kreatörü olduðu Amerikan'da 1946 yýlýnda baþlayan Dedektif Nik, orijinal adýyla Rip Kirby, ilk serüveni ‘‘Yaralý El’’le okuyucularla tanýþtý. Çizeri Alex Raymond gibi, Rip Kirby de Ýkinci Dünya Savaþý'na katýlmýþ bir deniz subayýydý. Savaþtan sonra ise, profesyonel dedektif olmaya karar verdi. Pipo içen, gözlüklü, ciddi ve kurallara baðlý kibar dedektif Rip Kirby, ayný zamanda aydýn, bilime meraklý, klasik müzikten hoþlanan tam bir centilmen olarak da tanýmlanabilir. Dizinin deðiþmez elemaný olan Desmond ise, hem Kirby'nin uþaðý, hem de onun koruyucusudur. Eski bir kasa hýrsýzý olan Desmond, ilk zamanlarda patronunu özellikle tehlikeli sarýþýn Honey Dorian'ýn tacizlerinden korumakla görevlidir.

Alex Raymond'un savaþ nedeniyle ara verdiði çizgi romanlara yeniden dönüþü, Amerikan basýnýnda ‘‘büyük ustanýn büyük dönüþü’’ olarak yorumlanmýþtý. Çizgilerinin en ustalaþtýðý dönemde bu eseri yaratan Raymond, 1956 yýlýnda ölünce de, asistaný John Franklin Prentice tarafýndan diziye devam edildi.

1948 yýlýnda Binbir Roman Dergisi'nde Nat Pinkerton adýyla Türk okuruna ulaþan Rip Kirby, 1952'ye kadar da ayný dergide kaldý. Hürriyet Gazetesi'nde Dedektif Nik'in yayýný 1950 yýlýnýn Temmuz ayýnda baþladý ve 19 Aralýk 2000 tarihine kadar da aralýksýz devam etti.[/QUOTE]
Gönderen Yunus, Cumartesi, 04 Kasım 2006 15:14, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it