Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Mister No veda ediyor!   
Mister No veda ediyor!

Mister No'nun Ýtalya'da satýþlarýnýn 20-25 bin aralýðýnda kilitlenmesi nedeni ile Mister No kapanacak söylentileri bir süredir çýkmaktaydý. Bir çok Mister No hayraný bunun söylentilerin gerçekleþmeyeceðini umut ederken Bonelli'den Aralýk ayýnda Guido Nolitta yazdýðý Stefano Di Vitto ve Roberto Diso çizeceði Una nuova vita adlý macera ile Mister No'nun yayýnýna son verileceði açýklandý. Ayrýca baþka bir yayýnevinden de Mister No'nun devam etmeyeceðini de belirtti.

Bonelli'nin satýþlar 30 binin altýna düþtüðünde yayýný kapatmak gibi katý bir kuralý var. (Ayný kural Ken Parker, Nick Raider gibi çizgi romanlarda da uygulanmýþ ve kapatýlmýþtý.) Ne yazýk ki bu kural Sergio Bonelli'nin kendi evaladý gibi olan Mister No içinde uygulandý.

Ama Türk okuyucusunun fazla üzülmesine gerek yok çünkü Mister No'dan ayrýlmasý için daha 9 yýl 9 ay var. Ekim ayýnda Lâl kitap orjinal 259. sayý olan "L'ombra del Nemico" macerasýný yayýnladý. Ýtalya'da son sayý gelecek ay yayýnlanacak 379. sayý olduðuna göre arada 119 sayý var bu da 9 yýl 9 ay eder.

379. sayýnýn konusu ise; Manaus'ta son, hüzünlü bir gece. Yaðmur yaðýyor ve "My Funny Valentine" ýn notalarýyla Mister No arkadaþlarýndan uzaklaþýyor. Günün ilk ýþýklarýyla beraber Jerry Drake piper'ýna atlayýp uçuþa geçecek, yükseklerden artýk tanýnmayacak þekilde deðiþmiþ bir þehre bakacak ve yeni ufuklara, yeni maceralara yol alacak...yeni bir hayata!

[QUOTE]Kimdir Mister No?
Mister No, Kuzey Amerikalý bir pilot olan Jerry Drake'in takma adýdýr. Maceralarý 1950lerde Amazonlar'ýn içindeki Manaus'ta geçer. Yolcularýný taþýmakta kullandýðý Piper türü uçaðý ile sizi "diðer uçaklarýn ulaþamayacaðý yerler"e götürebilir: aþaðý yukarý Brezilya'daki her þehir ve köy ile çevredeki kýrsal alan alanlara; yalnýz bunun da ötesinde Amazon Ormanlarý ile kaplý bölgenin ta içlerine kadar girebilir. Çok yetenekli bir pilot olduðundan ve müthiþ manevra kabiliyetine sahip olan bir uçaðý olduðundan Mister No hala ormandaki keþfedilmemiþ yerlerden herhangi bir boþ araziye iniþ yapabilir.

Ama uçaðýyla ulaþamayacaðý yerlere gitmek zorunda ise Mister No nehir yolunu tutar. Amazonlar'da bir örümcek aðý gibi yayýlan kanallarda motorlu ilkel kayýklar olan "voador"lar ile seyahat eder. Ya da basitçe karanlýk ormanýn tehlikeli ve nemli ortamýnda yürür. Otuz yýlý aþkýn yayýn hayatýnda ve üç yüzün üzerindeki dergisinde Mister No'nun geçmiþinden de bahseden bölümler vardýr: Genellikle tavernada arkadaþlarýyla konuþurken veya bir düþman ona silahýný doðrulttuðunda sorduðu sorularý cevaplarken. Karakterin "biyografi"sini oluþturan bu hikayeler geçen yýllarda "özel", "almanak" ve "maksi" serilerde toplandý. Jerry Drake'in "insan içine ilk çýkýþý" 1936'ya New York'ta babasý profesör olan Jerome ile yaþadýðý on dört yaþýnda bir çocuk olduðu zamana dayanýr.

Annesi hakkýnda bir þey bilinmiyor. Jerry'nin bir halasý-Martha- bir de dayýsý var-Joe Wallace-. Dayýsý sert metolarý olan bir polis memurudur, ama daha sonra rüþvetçi olduðu ortaya çýkar. Babasý 1937'deki Ýspanya Ýç Savaþý için Uluslararasý Kuvvetler'e katýlmadan önce Jerry'i onlara emanet etmiþtir. Bu dönemde kahramanýmýz çocukluðunu Büyük Elma'da-New York- tipik bir mafya babasý olan Frankie "Ýlahili Ayin" Nigro, yasal olmayan maçlarda dövüþen bir boksör olan "Tren" Kowalesky ve boksörün menajeri olan Strother'ýn "rehberliðinde" geçirir. Daha sonra babasý -Ýspanya'dan dönüþünden sonra- Drake'lerin bir dostu olan gazeteci Logan Sinclair'in cinayetinden sorumlu tutulur. Baba Jerome hapse atýlmayý kabul eder ve konu hakkýnda bir açýklama yapmaz; ne mahkemede jüri ve hakime, ne de oðluna. Bu baba oðul iliþkisine büyük bir darbe vurur ve bu ayrýlýk baba Jerome hapisten çýkana kadar 20 yýl devam eder, hapisten çýktýktan sonra babasý ona Sinclair hakkýndaki gerçeði anlatýr. Bu olay Ýspanya Ýç Savaþý esnasýnda çalýnan büyük miktarda altýnla ilgili pis bir hikayeyle baðlantýlýdýr. Bu olaylar üzerine, genç Jerry 1938 yýlýnda New York'tan ayrýlýr ve onu batýya doðru götürecek bir trene atlar. Yolculuðunun ilk duraðý Iowa'daki Des Moines kasabasýdýr. Sonra ona 17 Eylül 1940'ta California'da rastlarýz, omzunda sýrt çantasý bir serseri olarak dolaþýrken. Caniff Field'daki ufak bir havaalanýnda iþ ararken yolculuðu sonlanýr. Burada gencimiz pilot Bat Bartington ile karþýlaþýr, Bat onun uçuþ eðitmeni ve "maceralarýndaki akýl hocasý" olur. Jerry ve Bat Uzak Doðu'da Çin kýyýlarýnda Japon istilacýlara karþý savaþan bir grup olan "Uçan Kaplanlar"a katýlýr.

Bu baðlamda kahramanlarýmýz kendilerini bir grup uçuk macera yaþayacaklarý Burma ve Çin'de bulurlar. Birkaç olaydan sonra Jerry Drake düþmanlarýndan biri olan Japon Saiko tarafýndan Mister No olarak adlandýrýlýr, çünkü Saiko'nun verdiði emirleri uygulamayý saf inatçýlýðý ve gururu yüzünden sürekli reddeder ve uyguladýðý yöntemlere raðmen kararýndan dönmez. Ama Mister No diðer olaylarda da kendini gösterir: Çinli "Generallerin Generali" Chiang Kai Shek'i bir Japon suikastinden kurtarýr, Amerikalýlar tarafýndan firarla suçlanýr çünkü asker çaðrýlma emrine uymamýþtýr ve Birleþik Devletler hava kuvvetlerine zorla yollanýr. Mister No 59uncu Filo'ya atanýr, Filo Filipinlerde San Manuel'de sakin bir üstür. 1941'in aralýk ayýnda, Japonlarýn Pearl Harbour'a saldýrmalarýyla Amerikalýlar için savaþ "resmen" baþlar. Teðmen Pilot Drake Lingayen Körfezi üzerinde yapýlmýþ birçok uçak savaþýnda yer alýr, cesareti ve yeteneði ile nam salar. Ama Mister No'nun disipline alerjisi vardýr: bir omzu kalabalýk ile ettiði kavgadan sonra onursuzca hava kuvvetlerinden atýlýr ve baþka bir bölüðe girmeye zorlanýr...piyadelere! Taze asker olarak 31. Tümen 3. tabur C bölüðüne atanýr. ocak ile mart 1942 arasýnda Bataan geri çekilmesinde görev alýr, ve iþler onun için sarpa sararýr. Japonlar tarafýndan ele geçirilen ve esir alýnan kahramanýmýz Burma'da bir çalýþma kampýna postalanýr ve nisandan temmuza kadar orada kalýr.


Oradan epey maceralý bir þekilde kaçar ve birkaç gün sonra bir grup sabotajcýya rehberlik etmek için oraya geri döner. Yaptýðý bu kahramanca davranýþa edilen tek teþekkür onu eski grubuna geri yollamak olmuþtur, orada tekrar asker dostlarý olan Phil Mulligan, Alan Chambers ve Steve Mallory ile bir araya gelir. Beraber Eylül 1942'de Guadalcanal'da savaþýrlar, ilerleyen aylarda da Pasifik adalarýnda. Onlara ayrýca düþman hatlarýnýn gerisindeki bir görev verilir: Profesör Leon Kaplan'ýn yerini bulmak. Bu fizikçi Japon karýsý ve iki çocuðuyla birlikte kaçmýþ ve son derece güçlü bir silah üzerindeki çalýþmalarýný tamamlamadan býrakmýþtýr. Eylül 1942'de, bir uçuþ sýrasýnda kahramanýmýz Yeni Gine civarýnda yere çakýlmýþ ve bir Joseph Conrad karakteri gibi olan Alman bir "Kral"ýn önderliðindeki yamyam bir Papua kabilesi tarafýndan tutsak alýnmýþtýr. Bu maceradan sonra Mister No OSS yani Amerikan Gizli Servisi için çalýþmaya baþlar. Bir görev sýrasýnda Flemenk bir partizan Olan Pieter Bogghendal ile dostluk kurar, Pieter Rabaul adasýnda anti-Japon bir gerilla birliðe katýlmýþ olan bir grup Papua'nýn baþýdýr ve Mister No orada birkaç ay kalýr. 1943'ün sonlarýnda Jerry Drake bir grup Japon'un intihar ayininde bulunup birinin intihar etmesini engellediði olaydan sonra Pasifik'ten Ýtalya'ya atanýr. Bunun sonucunda Ishikawa -kurtulan tek Japon'un ismi- Jerry'e epey sorun yaratýr, Manaus'taki hayatýný cehenneme çevirir ve onu New York'ta kuralsýz bir dövüþe zorlar.

Mister No'nun Avrupa'daki ilk vukuatý "Rigoletto" isimli Campania'ya giden uçakta olur. Uçak Alman düþmanlarla bir çatýþmaya girer. Pilotun ölümünden sonra, Mister No uçaðý güvenli bir þekilde Napoli havaalanýna indirir 20 Ocak 1944'te, piyade Drake 36. Tümen 141. Alay'daki asker dostlarýyla birlikte Campania'daki Fiume Rapido savaþýnda bulunur. 5 haziranda Roma'nýn kurtuluþunda rol alan birliklerden birindedir. Ebedi Þehir'de(Eternal City) Laura ile karþýlaþýr. Laura ile kýsa ömürlü ama sýký bir aþk yaþarlar. Kaderinde yýllar sonra Küba'da onunla tekrar karþýlaþmak yazýlýdýr. Ayný yýl yukarý Lazio'da Yüzbaþý Stafford'un emrinde gizemli bir "Etrüsk Þeytaný" ile savaþýr, daha sonra bu þeytanýn bir nazi casusu olduðu ortaya çýkar. 1944'ün sonlarýnda, Ardennes'e atanýr, orada son savaþ macerasýný yaþar ve Almanlarla çarpýþýrken karnýndan vurulur. 1945'in baþýnda ülkesine geri gönderilir ve kahramanýmýzý Atlantic City'nin hastanesinde buluruz. Bu tam olarak Özel Albüm 9'daki maceranýn bitiþidir. O macerada Mister No ülkeyi Atlantic City'den Alberquerque üzerinden New Mexico'ya kadar baþtan aþaðý kateder. Bu yolculukta bir gazi olarak baþlayan yeni yaþamýný Amerikan halký arasýnda sürdürmesinin ne kadar zor olduðunu görür. New Mexico'da (aslýn


Gönderen Yunus, Pazar, 05 Kasım 2006 14:01, Yorumlar(1)
Yorumlar
kenPARKER
13 Ara 2006
Ülkemizde son bulmaya 9 yıl kalmış.Uzun gibi gözüken kýsa bir süre bence.
Mister NO'ya vedayı ertelemek için Klasik Maceralar Dizisi gibi seri yapılmasını diliyorum.

Elveda demek istemezdim sana
Son kez yolculuk yapmayınca
Yağmur ormanlarının üstünde
Seninle son kez uçmayınca
Ne önemi var dı içmenin
Sigaranın dumanında sohbet etmenin
Sana Elveda demek çok zor
İnanki son maceranın son sayfası
Her zaman açık kalacak
Sana Elveda demek istemezdim
Mister No seninle yaşadığım tüm maceralar
Dev karıncalar,Hazineler
Hep aklımda kalacak
ve son maceran son sayfan
hep açık kalacak
Elveda Mister NO


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it