Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->XIII Cilt 1: Kara Güneþin Günü   
XIII Cilt 1: Kara Güneþin Günü

Robert Ludlum'un, ülkemizde ilk defa Altýn Yayýnlar tarafýndan, "Ürperti" ismiyle basýlan daha sonra "Geçmiþi Olmayan Adam" baþlýðýyla yeni baskýsý yapýlan kitabýný okuyanlar, Matt Damon'un baþrol oynadýðý ayný adlý filmi veya 1988 yýlýnda Roger Young tarafýndan yönetilen (baþrollerini Donald Moffat ve Jaclyn Smith'in oynadýðý) televizyon dizisini izleyenler bilirler; XIII, bu kitaptan esinlenerek hazýrlanmýþ bir çizgi roman serisidir.

Sahil kenarýndaki iki katlý evlerinde yaþayan Sally ve Abe yetmiþli yaþlarýndaki bir çifttir. Kayalýklarýn üzerinde oltasýyla balýk tutan Abe öðle yemeði vaktinde yanýna gelen köpeði Pronto sayesinde kayalýklarda baygýn yatan bir adamla karþýlaþýr. Sally ile birlikte adamý evlerine taþýrlar. Polise durumu bildirmeden önce, alkolik bir cerrah olan Martha'ya haber vermeyi kararlaþtýrýrlar. Abe, arabasýyla doktoru almaya giderken Sally, adamýn üzerindeki parçalanmýþ pantolon ile gömleði çýkartýr ve sol köprücük kemiði üzerindeki Roma rakamýyla yazýlmýþ 13 dövmesiyle karþýlaþýr.

Martha üzerinden hiçbir kimlik çýkmayan ve kafasýna bir kurþun isabet etmiþ olan adamý tedavi etmeyi baþarýr. Ancak bir sorun vardýr, genç adam, býrakýn ne iþ yaptýðýný veya nasýl olup da bu duruma düþtüðünü, hatta kendi adýný bile anýmsayamamaktadýr.

Yaþlý çift tarafýndan "Alan" olarak adlandýrýlan adamýn (nedenini kitabý okuyunca anlayacaksýnýz) üzerinden sadece gömleðinin yakasýna dikilmiþ bir anahtar çýkar. Aradan bir süre daha geçip de Alan fiziksel anlamda tamamen iyileþince Martha ile birlikte sahilde yürüyüþe çýkarlar. Cerrah, adama içinde bulunduðu durumun özelliklerini açýklarken eli silahlý iki kiþi eve saldýrý düzenler. Eve dönüþte, veranda da Pronto'nun cesediyle karþýlaþýnca, bir terslik olduðunu anlarlar ve Alan duruma müdahale eder.

Sonrasýnda, kendisi hakkýnda eline saðlam bir ipuçu geçiren XIII kim olduðunu bulmak üzere yol koyulur...

Easttown'a gider ve bu þehirde kendisine "Jake" diye hitap eden bir mektup eline geçer. Hemen akabinde, ona "Shelton" diye seslenen ve gözünü para hýrsý bürümüþ polis yüzbaþýsý ile karþýlaþýr ve kaçma kovalamaca baþlar. Tam her þey yoluna giriyor derken, yeniden silahlý saldýrýya uðrar ve üçüncü bölümde kendisine XIII diye hitap eden Albay Amos'un liderliðindeki ekiple tanýþýr.

Ama hikâye asla bu kadar basit deðildir. Birinci bölüm sona ermeden isimlerinden birinin de "Charlie" olduðunu öðrenecektir.

Kitabýn, baský, cilt ve renk kalitesi çok iyi. Yumuþak karton kapak bir tablo gibi çizilmiþ. Ýçerideki resimler ise son derece detaylý. Ancak hikâye - þimdilik - çizimlerden bile güzel. Öyküde, gereksiz detaylar ve sayfa doldurulmak üzere anlatýlmýþ herhangi bir þey yok. Tam tersine olaylar o kadar hýzlý geliþiyor ki, insan hemen eline ikinci cildi alýp devamýný okumak istiyor. Kitap fumettilere (Ýtalyan çizgi romaný) kýyasla çok ince ama öylesine dolu ve sürükleyici ki, okumaya baþladýðýnýzda bitirmeden býrakamýyorsunuz.

Uzunca bir süredir, neler olacaðýný böylesine merak ettiðim bir çizgi roman okuduðumu anýmsamýyorum. Macera romanlarý ve polisiye sevenler için bulunmaz bir nimet! Kesinlikle kaçýrmamanýzý tavsiye ederim.

Ancak, kitabý elime alýnca garipsediðim bazý konular da oldu. Öncelikle, sayfa numaralarýnýn bulunmamasý bana pek bir garip geldi. Acaba orijinalinde de mi yok? diye düþündüm önce... Ama yoksa yok! Ne yapalým yani, Türkçe baskýsýnda olamaz mýydý? Yoksa yeni moda, sayfa numaralarý bulunmayan kitaplar basmak da, ben mi bilmiyorum...

Diðer taraftan, en azýndan bu birinci sayýda orijinaline ek olarak, W Vance ve J. Van Hamme hakkýnda tek sayfalýk bir yazý bulunamaz mýydý?

Neyse, olacak o kadar... Belki ikinci baskýda bu yazdýklarýmýz bir anlam ifade eder...

XIII'ü alýn ve hiç vakit kaybetmeden okuyun; piþman olmayacak, sabýrsýzlýkla ikinci sayýnýn çýkmasýný bekleyeceksiniz...

(Kapak Resmininin büyük halini görmek için üstüne týklayýnýz!)

XIII'ün Künyesi.
Macera ismi: Kara Güneþ
Yazan: J. Van Hamme
Çizen: W.Vance
Çeviri: Hüsnü Çoruh
Editör: Zeynep Akkuþ
Dizgi ve Baský Hazýrlýk: Kayra Keri Küpçü
Orjinal Sayý: 1
Orjinal Macera Ýsmi: Le jour du soleil noir
Sayfa: 48
Fiyat: 15 YTL
Konu: Kafaya isabet eden bir kurþun... Kaybolan bir hayat... Hayýr, ölmemiþtir ama geçmiþi ile ilgili hiçbir þey hatýrlamamaktadýr... Kimdir? Nereden gelmiþtir? Bir plajda, bir çift tarafýndan yarý ölü vaziyette bulunmuþtur. Karanlýk geçmiþi ile ilgili bulduðu ilk cevap, hafýzasýný kaybetmeden önce sýradan bir adam olmadýðýdýr. Güçlü düþmanlarý vardýr...

Sol köprücük kemiðinin üzerine roma rakamýyla yapýlmýþ dövmeye dayanarak "XIII" adýný alýr.

Sýradýþý maceralara sürüklenerek, geçmiþinin peþine düþer.

Ön Ýzleme:
http://resimliroman.net/image/yayin/XIIIkaragunes1.jpg
http://resimliroman.net/image/yayin/XIIIkaragunes2.jpg
http://resimliroman.net/image/yayin/XIIIkaragunes3.jpg
Gönderen Oðuz Özteker, Çarşamba, 08 Kasım 2006 10:53, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it