Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Resimli Roman Dergisi'nde neler var?   
Resimli Roman Dergisi'nde neler var?

Ýþte Resimli roman dergisindeki çizgi romanlarýn adlarý ve editörü Galip Tekin 'in sunuþ yazýsý. 68 sayfa ve büyük boy olan dergide þu çizgi romanlar yer alýyor:
Hep-Galip Tekin
Orda bir köy var uzakta-Yavuz öztürk
Kýyamet Gecesi-Levent Çanga
Ambulance-Doðan Güneþ
Taksim City-Abdül
7.Gün- Galip Tekin, Ergün Gündüz
Kýrýlma Noktasý-Galip Tekin
Çöl faresi harekatý- Ertug
Gudubet- Kenan Yarar
Gece Melek ve Bizim Çocuklar- Soner Tuna
16 harikalar-Birol Bayram
Maksat Muhabbet Olsun-Ýlban Ertem
Galip Tekin in sunuþ yazýsý:
Biz çizerler yazý yazmaktan kedini sudan hoþlandýðý kadar hoþlanýrýz. Genellikle derdimizi acayip insanlar, güzel kadýnlar, garip yaratýklar çizip onlarý en olmadýk mekanlarda koþuþturup, dövüþtürüp, seviþtirip baþlarýna olaðanüstü ya da sýradan olaylar getirip üzerinde de baloncuklar yazarak anlatýrýz.
Yukarýdaki abuk subuk karamalardan üç sayfa daha var ancak ondan sonra "biz çizerler nedense.." diye baþlayabildim. Aslýnda kediyi falan karýþtýrmadan "bir çizerler nedense her 8-10 yýlda bir durduk yere bir araya gelir bir dergi yapmaya karar veririz demeliydim. Hatta 2-3 çizeri bir arada gördüðümüz zaman "ne o dergi mi çýkarýyorsunuz?" diye sormak aramýzda en sýk yaptýðýmýz espridir. Ýki Meksikalý bir araya gelince hikayesi gibi bir þeydir bu...
Bundan sonra okuyacaðýnýz 60 küsür sayfayý yazýp çizen bizler, huzur içinde yaþarken bir araya geldik ve bir resimli roman dergisi yapmaya karar verdik. Tabi bu arada ellerindeki bir kaç parçayý bize göstermeye gelmek gafletinde bulunan çaylaklarý da unutmayalým. Geriye þunu þöyle yazalým, bu hikayeyi böyle çizelim, öyle tarayalým, böyle boyayalým, ben bir daha yazayým, sen bir daha çiz, bu olmuþ, bu olmamýþ, bu balonu deðiþtir, o kareyi kes at, uyumayalým, televizyon seyretmeyelim, bara gitmeyelim diyerek hayatýmýzý cehenneme çevirerek bir dergi yapmak kalýyordu onu da yaptýk iþte. Oh bee!!!
Bu da demek oluyor ki bu dergide Ýlban abi, Ergun ve arkasý gelecek olan eski ustalar, Birol, Doðan, Levend, Vedat gibi bir kuþak sonrasýyla; Yavuz, Fatih- Mahmud gibi yeni yetmelerle, Abdül ve Ertuð gibi hayatýnda ilk defa roman çizenlerle sýk sýk karþýlaþacaksýnýz. Ve daha önemlisi zamanla ismini, cismini, çizgisini ve hikayelerini hiç bilmediðiniz isimlerle de tanýþacaksýnýz. Bunlar harika yazýp çizdikleri halde iþlerini göstermeye cesarete edemeyen tuhaf insanlardýr ki, bunlara da ustalarýmýzdan öðrendiðimiz usullerle bir þekilde yazdýrýp çizdireceðiz ki ilerde yorgun düþtüðümüz zaman sayfalarýmýzý gözümüz arkada kalmadan onlara býrakabilelim. Ara sýra da misafirlerimiz olacak" Haydi þu ilk sayýya bir omuz da ben atayým" diyen Kenan Yarar gibi...
Bundan 25 yýl önce "çizgi romancý olucam" deyinde ustam "öðretmesi de öðrenmesi de zor zanaattýr" demiþti. Bu dergiyi yapmamýzýn en büyük nedenlerinden biri de gerçekten bu zor ve meþakkatli zanaatýn devam etmesi...
Bu dergiyi yalnýzca okumayýn...kare kare inceleyin. yazamýyorsanýz çizin, çizemiyorsanýz yazýn biz sizi bir þekilde buluþtururuz. 25 yýl önce ben çizemiyordum ama güzel hikayelerim vardý Ergun güzel çiziyordu ama hikayesi yoktu. Ben yazdým o çizdi. 25 yýl sonra yine bu dergide buluþtuk. Yine ben yazdým o çizdi. Belki 25 yýl sonra bu dergiye gelen amatörlerden biri böyle bir merhaba yazýsý yazmak zorunda kalacak. bütün istediðim de bu zaten. Yok bir isteðimiz daha vardý:
Keþke ustamýz Oðuz Abimiz'e bu dergimizi gösteri fýrçamýzý yiyebilseydik. Ama eminim o güzel bir yerlerden çatýk kaþlarýyla býyýk altýndan gülümseyip bizi seyrediyordur muhakkak...
Galip Tekin - Resimli roman Dergisi Editörü


Gönderen Yunus, Pazar, 31 Ekim 2004 18:25, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it