Haberler

Haberler->Basında ÇR->Dedektif Nik   
Dedektif Nik

Dedektif Nik'in az þiddet, bol centilmenlik içeren maceralarý Birkaç kuþaðýn takip ettiði, tüm dünyada 50 yýldan uzun süre yayýmlanan Dedektif Nik'in sekiz "soluk kesen" macerasý kitap haline geldi Yýl 1946. Çizer Alex Raymond II. Dünya Savaþý'ndan henüz dönmüþtür. Daha önce Flash Gordon (bizde bilindiði adýyla Baytekin), Secret Agent X-9 (Gizli Ajan X-9) gibi çizgi romanlar ortaya çýkarmýþ ve baþarýlý olmuþ bir isimdir. Ama artýk yeni bir þeyler yapmak ister. Ve dedektif Rip Kirby'yi yaratýr. Rip Kirby hemen ünlenir. Bu salon beyefendisi tavýrlý dedektif, Raymond'u kariyerinin zirvesine taþýr. Raymond 1949'da, alanýnýn en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reuben'i alýr. Ve bu çizgi roman 1999'da Rip emekliliðini ilan edene kadar devam eder. Rip Kirby ile Türk okurlarýn tanýþmasý fazla uzun sürmez. Ýlk olarak 1948'de Nat Pinkerton adý ile ülkemize giriþ yapar ve 1001 Roman dergisinde yayýmlanýr. Ayný zamanda karikatürist olan Sedat Simavi'nin Hürriyet gazetesinde 1950'de yayýnlanmaya baþlar. Dedektif Nik'in maceralarý 2000'e kadar yayýnlanmaya devam eder. Türkiye'nin polisiye ve dedektiflik alanýnda karþýlaþtýðý en uzun soluklu çizgi roman kahramanlarýndan biri olan Dedektif Nik'in maceralarý ilk kez bir albüm halinde satýþa sunuluyor. Marsýk Yayýncýlýk 286 sayfalýk kitap için, yayýn haklarýný elinde tutan King Features'ýn arþivindeki tüm bantlarý inceleyip sekiz macerayý bir araya getirdi. Nik'in yaratýcýsý Raymond, 1956'da bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeder. Ve iþi asistaný John Prentice devralýr. "Dedektif Nik" adýný taþýyan bu albümdeki sekiz macera, onun çizimlerinden oluþuyor. Çelik Blek Teksas, Dedektif Nik'in uzun saçlý hali mi? Dedektif Nik baþka çizgi kahramanlara da örnek oldu. Mesela Çelik Blek Teksas'ýn, Dedektif Nik'in saçlarý uzatýlmýþ ve þapkalý haline çok benzediði söylenir. Çizgi dünyasýnda ilk dönem polisiye kahramanlarý genellikle centilmen tarzlarýyla tanýnýyorlar. Özellikle kanunlara baðlý olmalarý, seçkin zevkleri ve entelektüel eðilimlerinin yaný sýra iyi eðitimleriyle de ön plana çýkýyorlar. Ýþte dedektif Nik kibarlýðý, beyefendi tavýrlarý ve zeka unsurunu ön plana çýkarmasýyla o dönemde tüm okuyucularýnýn gönlünü kazanmýþtý. "Savaþtan çýkan Amerikan erkeðini sivil yaþama entegre etmek istedi" Dedektif Nik kuþkusuz en çok sevilen dedektiflerden. 55 ülkede 2 binin üzerinde gazetede yayýmlanmasý da bunun bir göstergesi. Marsýk Yayýncýlýk Yayýn Yönetmeni Burcu Ural, dedektif Nik'i "tam bir jön" olarak tanýmlýyor: "Kadýnlara karþý kibarlýðý onun en önemli özelliklerinden biriydi." Ayný dönemde yayýmlanan diðer polisiye çizgi romanlara göre þiddet unsurundan uzak ama aksiyonu ön planda tutan bir çizgi dizi. Ural bu durumu, Raymond'un içinde bulunduðu savaþ döneminin koþullarýna baðlýyor. Raymond'ýn amacýnýn, savaþan Amerikan erkeðinin sivil yaþama entegre olmasýný ve onu tekrar çizgi roman dünyasýna çekmek olduðunu belirtiyor. "Çizgilerindeki ustalýk, hikayesinde yok" "Türkiye'de Çizgi Roman", "Erotik ve Milliyetçi Bir Ýkon: Karaoðlan" gibi kitaplarýn yazarý Levent Cantek'e göre Dedektif Nik kadar bilinen ve uzun yaþamýþ baþka bir dedektif çizgi romaný yok. Tabi bu durumda Alex Raymond'ýn kaleminin ustalýðý ve yalýnlýðý etken. 1956'da ölümünün ardýndan çizgi tekniðinin izinden gidilmesi ya da taklit edilmesi bunun bir kanýtý. Dünyada öncü çizerler Rip Kirby olsun, yýllarca çizdiði Baytekin -orijinal adýyla Flash Gordon- olsun mutlaka Raymond'dan söz ediyorlar. Buna raðmen çizgileri hayranlýk dolu sözlerle anlatýlan Raymond'un hikayeciliði için "doðrusu çok da parlak deðil" diyor. Batýlý çizgi roman araþtýrmacýlarýnýn Dedektif Nik hikayelerinden genelde pek söz etmediðini söyleyen Cantek bu durumu, "Öyküler üzerinde önemle durulmaz. Konuþulan hep görselliktir, benzersizliðe yapýlan vurgular ve çizgilerdir" diyerek deðerlendiriyor. "Kadýn okurlarý çekmek için öykülere evlilik hayali eklerdi" "Sadece Hürriyet gazetesinde 56 yýla yakýn bir süredir yayýnlanan Dedektif Nik'in bir nostalji yarattýðý kesin. En azýndan 'Biz Fatoþ'la, dedektif Nik'le büyüdük' diyen birkaç kuþak olduðundan þüphem yok" diyor Cantek. Raymond'un erkeklerin yaný sýra serüvenlerinde kadýn okuyucularý da çekmek için evlilik hayali, kýskançlýk, sevgiliye kavuþamama gibi konulara yer verdiðini görüyoruz. Cantek bu yönüyle Dedektif Nik'in, Sherlock Holmes modeline uygun bir anlatýsý olduðundan söz ediyor. Cantek'e göre Dedektif Nik'in her serüveninde adeta bir din adamý gibi yinelediði, suç dünyasýna iyimser karþý çýkýþý, suçlularýn mutlaka cezalandýrýldýðý. "Nik'in dava arkadaþlarý: Uþaðý ve sevgilisi" RIP KIRBY: II. Dünya Savaþý'na katýlmýþ bir deniz subayý. Savaþtan sonra profesyonel dedektiflik yapýyor. Gözlüklü, pipo içen, kibar ve kurallara baðlý olan Nik, klasik müziðe ve bilime olan ilgisiyle tanýnýyor. Ayrýca hümanist tavýrlarýyla tam bir beyefendi. DESMOND: Eskiden kasa hýrsýzlýðý yapan Desmond, Dedektif Nik'in uþaðý ve çoðu zamanda koruyucusu. Nik'in olaylarý çözmesinde büyük yardýmý dokunurken, birçok kez de hayatýný kurtarýyor. HONEY DORIAN: Dedektif Nik'in manken sevgilisi. Tehlikeli sarýþýn olarak da biliniyor. Honey Dorian bir davayý çözerken Nik'e yardým eder ve ondan sonra da Nik'in daimi sevgilisi olarak kalýr. Milliyet Gazetesi - Milliyet Pazar - 26.11.2006 - Bahar Bakýr
Gönderen Yunus, Pazartesi, 27 Kasım 2006 23:08, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it