Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Dylan Dog #20 ve Ken Parker #29   
Dylan Dog #20 ve Ken Parker #29

Ken Dylan Dog #20 ve Ken Parker #29 bayilerdeki yerini aldý.

Ken Parker Altýn Seri 29 - Muhteþem Silahþör adlý macerada Ken Parker Vahþi Batý'nýn 'gerçek' efsanelerinden Wild Bill Hickok'u aðýrlýyor.
Silahýna davranmakta 'en hýzlý' olanýn her geçen gün yeni bir rakiple karþýlaþtýðý, yeni kurulmuþ kasabalarda bile mezar taþlarýnýn hýzla arttýðý bir dönem... Efsane olmak için, bir baþka efsaneyi öldürmek gerekiyor... halk, sokak ortasýndaki düellolara da, efsaneler dinlemeye de bayýlýyor... Peki ya, bu gerçekliðin aykýrý adamý Ken? Bir 'unvan' düellosu söz konusu olduðunda, o kimin tarafýnda yer alacak?
Cevap, Muhteþem Silahþör'de...

(Ken Parker'ýn 29. sayýsý ile ilgili yayýncýnýn notu; Biliyorsunuz, Ýlk kitaptan beri Ken Parker'ý orijinal kapaklarýyla sunmaktayýz ve Altýn Seri'deki kapaklar, kitabýn arkasýna dönen kompozisyonlar içeriyor. Ancak, 29. kitapta özgün edisyondan kaynaklanan bir istisna var; kapak ön taraftan ibaret ve dolayýsýyla biz de o þekilde yayýnlýyoruz.)

Dylan, bu yeni kitabýnda önce gizemli cinayetleri engellemeye çalýþýyor: Dylan Dog'Un Gölgeler macerasýnda ilk kez karþýnýza çýkacak olan çizer Ugolino Cossu'nun enfes görsel anlatýmý, Sclavi'nin renkli diliyle birleþerek bugüne dek çizgi roman formatýnda sunulmuþ nice polisiyeyi kelimenin tam anlamýyla 'gölgede býrakacak'...

Ýkinci macera olan Alacakaranlýða Dönüþ ise, Dylan'ýn bireysel tarihi açýsýndan önemli: Tek bir 'þeytanî deha' yetmezmiþ gibi, hem Xabaras'la, hem de Doktor Hicks'le (daha doðrusu, Hickslerle) karþýlaþacaðýz. Nerede mi? Alacakaranlýk Kuþaðýnda!

Geçen kitapta baþladýðýmýz soru-cevap derlemesinin ikinci bölümü ve Dylan Dog'un sunduðu Craven Yolu Güncesi, kitapta yer alan diðer bölümler.

Kitaplar hakkýndaki detaylý bilgi için Yeni Yayýnlar köþemize bakabilirsiniz.
Gönderen Yunus, Cuma, 01 Aralık 2006 02:10, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it