Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Superman: Christopher Reeve Kolleksiyonu   
Superman: Christopher Reeve Kolleksiyonu

Basit bir matematik sorusu: Yüzde 70'in yüzde 80'i nedir? Eðer yüzde 56 diyorsanýz bu yazýyý okumanýza gerek olmayabilir. Eðer yanýtýnýz, "Richard Donner'ýn prodüktörler tarafýndan kovulup yerine Richard Lester getirilmeden önce, Superman II için çektiði sahnelerin toplamý" ise okumaya devam etmenizde fayda var.

Daha önce de yönetmenlerin büyük filmlerden kovulduðu olmuþtu, ama Richard Donner'ýn Superman II için baþýna gelen gerçekten bir vaka. Ýki ayrý Superman filmini ayný anda çekme fikri Donner'ýn hep aklýndaydý. Ancak Superman'in 1978'de sinemalarda oynamasýný zorunlu kýlan tavizsiz post-prodüksiyon süreci Donner'ýn diðer filmin %70'ini çekmiþken iþi yanda býrakmasýna sebep oldu. Halbuki o, ilk film vizyona girince ikincisini de bitirmeyi umuyordu.

Donner'ýn þansý hiç yaver gitmedi. Çekim boyunca yapýmcýlar Alexander ve Uya Salkind ile Pierre Spengler'le kýrýlgan bir iliþkileri vardý. Nitekim onlar da Superman'in olaðanüstü baþarýsýyla yönetmeni deðiþtirmeye karar verdiler. (Hoþ, DVD yorumunda Spengler, Donner'ýn filmin bitirilmesine engel olduðunu iddia ediyor). Asýl kumar, izleyicileri filme çeken yönetmenin adý üzerine deðil, filme adýný veren karakter üzerineydi.

Bir açýdan bakýldýðýnda haklýydýlar: Zorlu Bir Günün Gecesi'nin (A Hard Day's Night) ve Salkindler'in Musketeers'ýnýn Britanyah yönetmeni Lester'in 1981 tarihli, beþte biri yine Donner'ýn çekimlerinden oluþan filmi ABD'de 100 milyon dolar sýnýnný aþan bir giþe baþansýna imza atmýþtý. Film bununla yetinmeyerek Lester'in daha basit bir mizah üzerine kurduðu parçalarla, Donner'ýn ilk filme göndermelerle dolu parçalarý arasýnda gidip geliyorsa da, eleþtirmenlerinden ve çizgi roman meraklýlarýndan olumlu notlar almýþtý.

Hayranlar internette bir kampanya baþlatarak Warner Biraderleri Donner'a kendi Superman II versiyonunu bitirmesi için bir þans vermeye davet ettiler. Böylelikle ortaya Donner'ýn montajýyla yapýlmýþ yeni bir Superman II versiyonunun da yer aldýðý, dört (bununla birlikte aslýnda beþ) Christopher Reeve'li Superman filminin bulunduðu. muhteþem dokuz disklik DVD seti çýktý. Elbette ki bu tam anlamýyla Donner'ýn montajý deðil. Hesabýmýzýn gösterdiði gibi Donner'ýn filminin sadece yüzde 56'sý bu yeni versiyon için kullanýma açýktý. Buna raðmen Donner ve kurgucusu Micheal Thau, Lester'ýn filmindeki açýklýklarý kapayacak  yollarý buldular. Her þeye raðmen 'yeni' filmi seyretmek harika bir deneyim ve Donner'ýn gerçekten yapmak istediði filme dair epey ipucu veriyor bizlere.

Hikayenin iskeleti aþaðý yukarý ayný aslýnda: Louis Lane, Clark Kent'in Superman olduðunu keþfeder, Superman de Louis'le birlikte olmak adýna tüm güçlerinden vazgeçer... Diðer taraftan, Terence Stamp'in oynadýðý General Zod'un yönetiminde üç Kriptonyalý maktul dünyaya gelmiþ ve ortalýðý karýþtýrmaya hazýrlanmaktadýr. Aslýnda film diðerine oranla çok daha koyu: Slapstick komedi sahnelerinin çoðunu çýkaran Donner, Superman'in hayatýnýn aþký uðruna insanlýða karþý olan sorumluluklarýndan vazgeçmesinin yarattýðý içsel akýntýlara odaklanýyor. Superman, bir yandan güçlerini (ve dolayýsýyla itibarýný) geri kazanmak istiyor, diðer taraftan da bunun gerçek mutluluðu elinden kaçýrmasý anlamýna geldiðini biliyor. Marlon Brando'nun Superman'in babasý Jor-EI'in hayaletsi halini canlandýrýþý, filme bir aðýrlýk katmýþ. Zaten her iki Superman için de Brando'nun bütün þahneleri Donner kovulmadan önce çekilmiþti. Ama yine de Salkindler, Superman II'de gözükmesi için ona ayrýca para ödemek zorundaydý. Onlar bunu reddedince, Sussannah York'u Kal-el'in annesi olarak senaryoda ayný iþlevi daha ucuza görecek þekilde filme yerleþtirdiler. Ayný sebepten ötürü, Gene Hackman da Lester'ýn yönetimi altýnda herhangi bir sahnede oynamadý. Bu da Lex Luthor'un her iki Superman 2 versiyonunda süresini kýsalttý.

Bunlarýn yanýnda, Paris'te geçen saçma açýlýþ sekansý da atýlmýþ. Terence Stamp'in zamanla bir kült haline dönüþen vodvil' performansý biraz törpülenmiþ. Yönetmen, Zod'un diyaloglardaki ses tonunu biraz daha yumuþatarak, Superman'in baþ düþmaný haline getirmiþ.

Her halükarda, yeni Superman Brandon Routh ne kadar baþarýlý bir performans çýkarýrsa çýkarsýn, gönüllerin Çelik Adam'ý Christopher Reeve her daim övülmeli. Lester'ýn Superman H'sinde, Lois, Clark Kent'in Superman olduðunu gözlüklerini ateþin içine düþürdüðü vakit herhangi bir hasar olmamasýndan anlar. Donner ise, Lois'in Clark Kent'i içi boþ bir silahla tehdit edip kandýrarak Superman olduðunu itiraf ettirdiði bir sahne çekmek istemiþ, ancak tüm bu can sýkýcý kovulma hadiseleri nedeniyle çekememiþti. Bunun yerine daha önceden yaptýðý deneme çekimlerini kullandý. Ortaya çýkan þey biraz yarým yamalak (Reeve'in deðiþen saç stiline dikkat) ve fazlaca teatral olsa da, gene de Reeve'in performansým izlemek heyecan verici: Silah sesi duyulduðu anda vücut dilinin deðiþmesi, yere kapaklanmýþ kendine güvensiz, þaþkýn Clark'tan acýya dayanýklý ve hafif sinirli Superman'e dönüþmesi gerçekten muhteþem. Superman'i canlandýrýrken ortaya koyduðu her þey görülüyor bu deneme çekiminde. Donner'ýn rolü Reeve'e vermesine þaþmamalý.

Peki, hangi Superman versiyonu daha iyi? Büyük ilgi gösterilen Donner versiyonunu izlemek bize büyük keyif veriyorsa da, film maalesef Lester'ýn daha hareketli ve eðlenceli kurgusu kadar 'bütün' durmuyor. Ancak diðer taraftan normal þartlar altýnda hiçbir zaman göremeyeceðimiz bu yeni kurguyu izleyebiliyor olmak bile muhteþem bir þey. DVD Muazzam. Dört filmi de (ayrýca Donner'ýn özel kurgusunu ve Superman'in 2001 yapýmý Marlon Brando'lu özel versiyonunu da) yorumlar eþliðinde izleyebiliyoruz. Dudak uçuklatan 4 disklik bu versiyon baþta olmak üzere tüm filmlerin yapým belgeselleri bulunuyor. Ve bir diðer harika sürpriz olarak, George Reeves'ýn 1951 yýlýnda yaptýðý Superman And The Molemen'i ve efsane yönetmen Dave Fleischer'in 30'larda çektiði 17 bölümlük çizgi film serisinin tamamýný izlemek de mümkün. Animasyonlar biraz titrek olsa da, bunlarýn zamanýnýn klasikleri olduðunu unutmamalý. Sky Captain And The World Of Tomorrow, Fleischer'in Superman'ine çok þey borçlu... Týpký baþka yüzlerce iyi filmin de olduðu gibi!

Chris Hewitt

DVD Ýçindekiler:
SUPERMAN: THE MOVIE *****
SUPERMAN II****
SUPERMAN III***
SUPERMAN IV: THE OUEST FOR PEACE *
EXTRAS*****


Meraklýsýna;
» Superman Dönüyor Bryan Singer'ýn 2006 yapýmý filmi Donner'ýn Superman'ine bir aþk mektubu.
» Stili Me Reeve'in otobiyografisi, henüz Türkçe'ye çevrilmese de Ýngilizce bilen Superman hayranlarý için essiz bir kaynak.
» Action Comics: Last Son Donner, çizgi romanýn bu bölümünde DC Comics yazan olarak geri dönmüþtü.

Bu yazý Empire Türkiye adlý sinema dergisinin Aralýk 2006 yayýnlanan 1. sayýsýndan alýnmýþtýr. Dergi içinde çizgi roman severlerin hoþuna gidecek haberlerden 300 adlý  çizgi roman uyarlamasýna filme 2, Ýthaki tarafýndan yayýnlanan Hobbit'e 1, Arka Bahçe tarafýndan yayýnlanmasý düþünülen Watchmen'in uyarlamasýna 2, Spider-man 3'e ise 7 sayfa ayrýlmýþ.
Gönderen Yunus, Perşembe, 07 Aralık 2006 16:12, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it