Haberler

Haberler->Yorumlar->Tex 58-59-60   
Tex 58-59-60

BüyütTex 58 - Kale Yolunda
Tex 59 - Mescaleros
Tex 60 - Kanýnýn Son Damlasýna Kadar

Yazan: Mauro Boselli
Çizen: Jose Ortiz
Çeviren: Ay Barka

Üç sayý süren maceranýn tamamlanmasýyla birlikte, ilk defa Ocak 2002'de yayýmlanan bu serinin tam beþ yýldýr düzenli olarak devam ettiðini ve iki binli yýllarda yayýmlanan en uzun dizi olduðunu görüyoruz. Bugün itibariyle, kütüphanelerimizde, 60 sayýlýk bir Tex dizisi bulunuyor.

Maceranýn çizimleri, taramalarý ile ünlü Ortiz'e ait. Bence, siyah ve tonlarýnýn aðýrlýklý olduðu, bol gölgeli bu çizimler Tex'e çok yakýþýyor. Üstelik konu da gayet güzel...

Yandan çarký bir gemiyle Gila Nehri'nde seyahat eden Bayan Elizabeth Starrett teðmen rütbesiyle görev yapan niþanlýsý ile evlenmek üzere Apaçi Kalesine doðru yola çýkmýþtýr. Çavuþ Quincannon onu karþýlar. McDowell kalesinde onun onuruna verilen bir balodan sonra izci Johhny Laredo ve teðmen Stevenson'ýn komutasýndaki birkaç askerle birlikte kaleye gitmek üzere yola koyulurlar.

Tiger Jack ve Tex Willer, Navajo kabilesinden ayrýlýp Apaçi þefi Chunz'un ekibine katýlan gençlerin izini sürmektedir. Mecalero'lar, Aravaipa'lar ve yaþlý Cardona liderliðindeki Coyotero'lar da isyancý Chunz'a katýlmýþtýr. Minik bir not: Bu macerada Kit Carson bulunmuyor.

Teðmen Stevenson, yolu kýsaltmak için bir kanyondan geçmeye karar verir. Ancak bu esnada Kýzýlderililerin saldýrýsýna uðrarlar. Ancak olaya müdahale eden Tex ve Tiger sayesinde sadece dört ölü ve iki yaralý ile paçayý kurtarýrlar.

Çatýþmadan önce Tiger, "Ýki Navajo, elli tane Mescalero ve Aravaipa'ya bedeldir," þeklinde bir laf ediyor ki gerçekten komik. Hatta bu söylediklerine kendi bile gülüyor...

Apaçi Kalesi'nin komutaný Binbaþý Anders emekliliðin beklemekte ve bu esnada içmektedir... Fiiliyatta kalenin komutasý teðmen Eddie Parkman'e devredilmiþtir. Eddie ise son derece kibirli ve mesleðini her þeyin üstünde tutan, Kýzýlderilileri sevmeyen, hýrslý biridir. Onun aþaðýlayýcý uygulamalarý ve Washington'daki politikacýlarýn garip politikalarý nedeniyle rezervde yaþayan Cardona ile kabilesindekiler Chunz'a katýlmýþtýr.

Tex'in teðmen Eddie Parkman ile karþýlaþmasý pek de hoþ olmaz. Daha ilk anda bu gýcýk herife yumruðu patlatýr bizimki... Daha sonra izci Laredo ile konuþurken Kýzýlderililere birilerinin silah ve mühimmat temin ettiðini idrak eden kahramanýmýz onunla birlikte bir keþif gezisine çýkar. Tiger Jack de bir baþka yerli olan izci Lobo ile birlikte, civardaki çiftlik sahiplerini Chunz ve adamlarýnýn saldýrýsýna karþý uyarmak üzere yola koyulurlar.

Tex ve Laredo, Arizona ile New Mexico sýnýrýnda yer alan Gila tepelerinde, kendilerine avcý süs vermiþ Ramon ve adamlarýnýn yerleþtiði kulübeyi bulurlar. Ýsyancý Apaçilere silah satan ve içki kaçakçýlýðý yapan bir gruptur bu... Kýsa süren bir çatýþmadan sonra Tex, silahlarýn nerede depolandýðýný ve kaçakçýlarýn asi Kýzýlderililerle nasýl haberleþtiklerini öðrenir.

Ayný gece, bir grup Kýzýlderili, eski bir subay olan Bay Curtis'in Tonto havzasýndaki çiftliðine saldýrýp, sýðýr ve atlarýný kaçýrmak isterler. Ancak Tiger ve Lobo buna engel olur. Þafak vaktinde de atlarýn bir kýsmýný çalýp kaçan Aravaipa yerlilerinin peþine düþerler ve Chunz'un yerleþtiði platoyu bulurlar. Ancak sevinçleri pek de uzun sürmez. Pusuya düþürülüp, esir alýnýrlar. Aravaipa'larýn þefi Alchesay her ikisine de iþkenceye eder.

Ertesi gün, kaçakçýlardan biri olan Jackson, Tex'in o karþý konulmaz ikna gücü sayesinde(!), duman iþaretleriyle Apaçilere yeni silahlarýn yolda olduðunu haber verir. Geliþmeleri öðrenmek isteyen iki Apaçi yanlarýna gelir ve iki gün sonra silahlarý teslim alacaklarý yeri bildireceklerini söyleyip, oradan ayrýlýrlar. Ancak Laredo ve Tex peþlerindedir artýk...

Bu sýrada Chunz birkaç adamýyla birlikte Apaçi Kalesine saldýrýr ve Elizabeth Starrett'i kaçýrýr.

Alchesay'in adamlarýndan biri, elindeki býçakla Tiger'ýn gözkapaklarýný kesmek üzereyken, iki elinde iki tabanca ve yanýnda Laredo ile Tex, kampa girer ve dostunu kurtarýr. Bu arada askerler de kaleden ayrýlýp Liz'in peþine düþmüþlerdir. Ancak bizimkilerin bundan haberi olmadýðý için Laredo'yu kampý gözetlemek üzere orada býrakýp, kampýn yerini askerlere bildirmek üzere Apaçi Kalesine dönerler.

Teðmen Parkman komutasýndaki bir grup asker Coyotero'larýn bulunduðu rezerve gidip, onlara asilerin nerede olduðunu sorar ve cevap alamayýnca erkekleri öldürmeye karar verirler. Kampta bir katliam yaþanmak üzereyken, Tex duruma müdahale eder ve böylece teðmenin suratýna ikinci defa yumruklarýný patlatýr. Ancak Tex ve Tiger haince bir þekilde askerler tarafýndan etkisiz hale getirilirler. (Þu mavi ceketlerden de baþka ne beklenir ki zaten?) Teðmen Parkman, bir anda ortaya çýkan kahramanlarýmýzýn izlerini takip ederek asi Kýzýlderililerin kampýna ulaþacaklarýný iddia eder ve yola koyulurlar.

Chunz da adamlarýyla birlikte askerleri alt etmek üzere kampý terk eder. Bunu fýrsat bilen Laredo, Liz'i kurtarmak üzere harekete geçer.

Maceranýn keyfini tümden kaçýrmamak için bu kadar anlatýmýn yeterli olacaðýný düþünüyorum. Ancak son bölümde beyazlarla Kýzýlderililer arasýnda Western filmlerini aratmayan ve sayfalar süren, izlemesi çok keyifli, silahlý çatýþma sahnelerinin bulunduðunu belirteyim. Eminim sizler de beðeneceksiniz...

Bu macerada ilginç bir þey daha var. Tex'i birçok karede, kesesinden çýkardýðý tütününü kâðýda dökerken görüyoruz. Sarma sigara içiyor kendileri... Anlaþýlan Ortiz de çizimleri yaparken sýk sýk sigara içmiþ...

Bayan Elizabeth Starrett, geldiði yere dönmek üzere 58. sayýnýn baþýnda gördüðümüz yandan çarklý gemiye yeniden bindiðinde, kendisini hoþ bir sürpriz bekliyor ve çok sayýda yan karakterin bulunduðu uzun soluklu macera bu þekilde sona eriyor.

Son sayýnýn ilginç bir özelliði daha var, en arkadaki dýþ kapaða reklâm aldýklarý için, alýþtýðýmýz üzere burada gelecek sayýnýn kapaðýný ve içinde yer alacak birkaç kareyi göremiyoruz. Neyse ki, reklâm yabancýya gitmemiþ... Sanki hâlâ duymayan, bilmeyen varmýþ gibi Tex'in 15 nolu büyük albümünün tanýtýmý yapýlýyor.

Tex 58-59-60. sayý kapak resimleri (Resimlerin üstüne týklayarak büyük halini görebilirsiniz.)
Büyüt Büyüt BüyütGönderen Oðuz Özteker, Cuma, 08 Aralık 2006 01:58, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it