Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Kostümsüz Kahraman   
Kostümsüz Kahraman

Belki "Smallville"in final bölümünün nasýl sonlanacaðýný tahmin edebiliyoruz, ama o noktaya varana kadar yazarlarýn nasýl bir yel izleyeceði meçhul. Efsaneyi daha iyi tanýmak adýna bu heyecanlý takipte nerede olduðumuzu bilmekte fayda var.

Superman olmak pek çok çocuðun oyununa dahil olmuþ, hayallerini süslemiþtir. Yabancýsý olduðu bir ülkeye hatta gezegene gelip, kültürünü özümseyen, kendini geliþtirip insanlar için faydalý kýlan bir kahraman. Suçlulara karþý savaþ veren, muhtaca yardým eli uzatan kendisi gibi güçlü ve sarsýlmaz bir e,tik ve adalet anlayýþýna sahip bir kahraman. Çizgi roman okuyucusu olmasanýz ve filmlerini izlememiþ olsanýz da efsane hakkýnda herkesin bildiði ortak bilgilere sahipsinizdir. Ailesi tarafýndan Krypton gezegeninden dünyaya gönderildiði, dünyada onu bir ailenin" evlat edinip büyüttüðü, Metropolis'te Daily Planet'ta gazeteci alarak çalýþtýðý ve Lois Lane'e asýk olduðu. Smallville, kendinden önce yazýlan çizgi romanlar, çekilen film ve dizilerden yola çýkarak Clark Kent'i gençliðinden alýp bütün dünyaya mal olan kostümlü bir süper kahraman olana dek takip edecek. Yani dizinin final bölümünde ne olacaðýný biliyoruz. Efsaneyi daha iyi tanýmak adýna bu heyecanlý takipte nerede olduðumuzu bilmekte fayda var.

Çizgi romanlardan bildiðimiz kadarýyla Clark henüz bebekken, Krypton gezegeninin merkezinde gerçekleþen ani deðiþim, gezegenin parçalara ayrýlmasýna ve ýrkýnýn son bulmasýna neden olur. Clark'ýn babasý bilim adamý Jor-El, yönetimdeki kiþileri uyarmaya çalýþsa da kimse onu ciddiye almaz. Bütün ailesini kurtaracak büyüklükte bir uzay gemisi hazýrlayacak zamaný olmadýðýndan oðlu Kal-El'i, üzerinde çalýþtýðý bir rokete koyup araþtýrmalarýna göre güvende olacaðý Dünya gezegenine yollar. Gezeðeninden kopan parçalarla birlikte Kal-El'in Dünya'ya varmasý dört sene sürer. Smallville kasabasýnda gerçekleþen meteor yaðmurunda Kal-El'i, çocuklarý olamayan Jonathan ve Martha Kent çifti bulup evlat edinir. Onun Tanrý'dan bir hediye olduðunu düþünen çift, bütün korkutucu özel güçlerine raðmen onu kendi çocuklarý gibi sevip bir gün bütün dünyanýn tanýyacaðý kahraman olma yolunda karakterinin önemli bir parçasýný þekillendirirler. Ve tabii ki bir de Superman'in gençlik aþký, mutluluða eremediði Lana Lang var. O da þu an hikâyeye paralel gidiyor, bir türlü birlikte olamýyorlar.

Efsanenin diðer parçalarý da üçüncü sezonun baþlamasýyla yerine oturuyor. Kýrmýzý kripton taþýnýn etkisindeki kötü Clark, Metropolis'in altýný üstüne getirirken ileride Superman'in önemli düþmanlarýndan biriyle de tanýþmýþ oldu; Morgan Edge. Çizgi romanda Intergang adýyla bilinen çetenin baþý olan Morgan, Metropolis suç zincirinin önemli bir parçasý. Üçüncü sezonun ilk bölümünde tanýþtýðýmýz bir diðer yan karakter de Jill Teed'in canlandýrdýðý Teðmen Maggie Sawyer oldu. Maggie çizgi romanda Su-perman yokken özel güçlere sahip, kötülere karþý mücadele veren Metropolis Özel Su.ç Biri-mi'nin baþýndaki þef görevini yürütüyor.

Ekim ayýnda ise Clark'ýn sonradan her gün görmeye aþina olacaðý bir yüz, Daily Planet'ýn baþ editörü Perry White ile tanýþdýk. Perry'yi, Annette O'Toole'un kocasý Michael McKean canlandýrýyor. Perry adlý bölümde kariyeri Lionel Luthor tarafýndan düþüþe geçen White, þiþirme bir gazete için uzaylý hikâyesi bulma umuduyla Smallville'e gelecek. Clark'ý olaðanüstü hýz yeteneðini kullanýrken gördüðünü düþünen Perry, onun süper güçlerini ortaya çýkarmak için tehlikeli bir plan yapar. Sonunda Perry, Clark'ýn Kansaslý genç bir adamdan baþka bir þey olmadýðýna ikna olur. Bu bölüm sadece Clark'ý gelecekteki patronuyla tanýþtýrmýþ olmayacak, Clark'ýn sevdiklerini ve insanlarý koruyabilmesi için gizli bir kimliðe ihtiyacý olduðunun da göstergesi olacak. Ayrýca Clark'ýn güç kaynaðý hakkýndaki sorularýnýn ve babasý Jor-El'in araþtýrmalarý sonucunda onu niye dünyaya göndermiþ olabileceðinin cevabýný da kýsmen bu bölümde alacaðýz. Ama bu cevaplar, "Clark, Krypton gezegeninde de özel güçlere sahip miydi, yoksa bu güçlere sadece Dünya üzerinde mi sahip?" gibi sorularý da beraberinde getirecek.

Clark'ý Superman olma yolunda izlerken bir yandan da Lex'in ilk sezonda geleceði görebilen kadýnýn ona gösterdiði gibi gökyüzünden kan yaðdýran adama dönüþmemek için verdiði iç savaþý izleyeceðiz. Lex'in aile baðlan ve karanlýk geçmiþi onu rahat býraksa. aslýnda olabileceði kiþiyi görmek dizinin en büyük trajedilerinden biri belki de. Her zaman geride býrakýlan kadýn Lana Lang ise geride kalmayý seçen kadýn olarak göreceðiz. Hayatýna devam edebilmeli için anne ve babasýný arkasýnda býraktýðý gibi eninde sonunda Clark'tan da vazgeçmesi gerektiðini anlýyor.

Bir gün meþhur kostümünü giymek zorunda kalacak, ancak þu an için Clark Kent tiþört ve kotuyla daha rahat gözüküyor. Metropolis'e giden yolda adýmlarýný atmaya baþladý bile. Fiziksel açýdan da Superman olmaya yaklaþýyor. Gelecek ay özel güçlerine bir yenisi eklenecek, ancak uçmasýný isteyenler bir süre daha beklemek zorunda. Parçalar yavaþ yavaþ yerine oturuyor, bir Lois Lane eksik, bir de kostüm.Metropolis nerede?
Clark bu sezona kötü çocuk olarak Metropolis'te baþladý. Metropolis ayný zamanda Lex'in büyüdüðü yer. iyi ama, nerede? Metropolis, Smallville'de yaþayanlar için adeta bir hayal þehir. Hep sözünü ederler, sýk sýk giderler. Lex de, malum, Metropolis'te büyüdü. Rivayete göre, Metropolis ile Smallville'in arasý arabayla üç saat. Bunun çok uzun bir mesafe olduðunu, oysa Smatlville halkýnýn zýrt pýrt Metropolis'e gittiðini söyleyenlere, Batýlýlar, "Siz Doðu Kýyýsý zihniyetiyle düþünüyorsunuz" diye karþý çýkýyor. "Batýda 200 kilometre gidip de Metropolis'in yirmide biri büyüklüðünde bir þehre rastlamamak mümkün." Öte yandan, arabayla üç saatlik mesafe, 'deðirmenin tepesinden bakýnca görülen Metropolis manzarasý"nýn da inanýlýrlýðýný yitirmesine yol açýyor. Olsa olsa, çok iyi havalarda bir benek gibi görülebilir. Metropolis'in bir liman þehri olmasý da yerini saptama çalýþmalarýný zorlaþtýrýyor. Smallvitle'e de temel oluþturan çizgi romanlarda ise Countdovvn hariç, çok uzak olduklarýna iþaret eden bir þey yok. Ama eðer Smalt-ville Kansas'ta, Metropolis de Delavvare'deyse, hayli uzak sayýlýrlar demektir. RPG için DC evreninin atlasýný yapanlara göre ise Metropolis Delavvare'dedir, Gotham da New Jersey'de. Zaten Gotham, ABD'nin kuzeydoðusunda bir sanayi þehri olarak belirtilmiþtir. Delaware'in seçilmesinin bir nedeni de, kýyý hattýnýn Metropolis kýyý hattýna benzemesi.

Eskiden Smallville'in Metropolis'e yakýn olduðu varsaydýrdý. Erbabýna göre Smallville dizisindeki Metropolis/Smallville mesafesi, eski Superboy çizgi romanlarýna bir selam. Smallville 1986'da Kansas mekânýna yerleþtirilmeden, genel kaný, onun Metropolis'e hayli yakýn olduðu yolundaydý. 0 hikâyelerde, bir New England kasabasý atmosferine sahipti. Metropolis'i ise daha önce Kansas'a koyan olmadýðý söyleniyor.

Kimilerine göre, Bird of Prey bölümünde, Metropolis, Smallville'e öyle yakýnmýþ ki, Kansas ya da lllinois'da olmasý gerekirmiþ. Çizgi romanlarda ise Metropolis, Atlas Okyanusu kýyýsýnda. Üç saate gelince, biz normal seyahat koþullarýndan söz ediyoruz. Yoksa Lex, þehre helikopterle gidiyor. Bir tehlike söz konusu olunca da Clark on beþ dakikada koþuyor.


'S"nin hikâyesi
Su ana kadar gerçekleþen yapýmlarda Superman'in kostümünde, renk ve kumaþ dýþýnda ciddi bir deðiþim yaþanmadý, ama dünyaca bilinen ikon "S"nin anlamý her çizgi roman ve filmde yeni bir anlam kazanýyor. Superman'in kostümü, renkleri ve sekli nedeniyle çokça tartýþýlýr. Bazýlarý kýrmýzý renk pelerinden komünizme kadar gittiler, ama yaratýcýlarý Joe Shuster ve Jerry Siegel'in neden bu ana renkleri seçtikleri sorusuna cevaplarý oldukça basitti: "Çünkü onlar düþünebildiðimiz en parlak renklerdi." 0 zamanýn matbaalarýndaki baský þartlarý düþünülürse zaten çok fazla renk seçenekleri yoktu. Peki, dünyanýn en bilindik ikonlarý arasýnda yer alan "S" harfinin hikâyesi neydi? Akla gelen ilk cevap tabii ki Superman'in "S"si olduðuna dair. Eski sayýlardan birinde Superboy, kostümünü ve "S" amblemini kendi seçtiðini söylüyor ve nedenleriyle de ortalýðý iyice karýþtýrýyor: "Bu sembolü sadece Superboy'u ya da daha sonra Superman'i temsil etsin diye seçmedim. Bu ayný zamanda Suçu durdurmak ve Süper yardýma ihtiyaç olan her yerde bulunmak anlamýna da gelecek." Ancak 1978 yapýmý Superman filminde bunun bir "S" harfi olmadýðýný, El ailesini temsil eden bir Krypton sembolü olduðu öne sürülüyor. 1987 yýlýnda John Byrne imzalý orjinde, Clark logoyu kendisinin tasarladýðýný ve annesinin de kostümü diktiðini söylüyor. Superman'i Dean Cain'in canlandýrdýðý televizyon dizisi Lois & Clark: The New Adventures of Superman'de ise bir sahnede Martha Kent'i kostümü amblemsiz tasarlarken görüyoruz. Bir þeyin eksik olduðunu düþünen Martha, bebek Clark'ý getiren rokette bulduklarý battaniyedeki "S" amblemini hatýrlayýp kostüme


Gönderen Yunus, Pazar, 10 Aralık 2006 14:09, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it