Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->The Portent   
The Portent

Ýsveçli illüstratör Peter Bergting'in epik çizgi romaný The Portent'ýn hikayesi, güçlerini kontrol edemeyen, yanlýþ tercihleri nedeniyle bir kahraman olmaktan oldukça uzak, çevresinde olup bitenlere ve insanlara karþý kayýtsýz Milo'nun üzerine kurulu. Aslýnda Fantastik edebiyat okurlarýnýn yabancýsý olmadýðý, son derece kliþe bir öyküyle karþý karþýyayýz. Kendini tanýma aþamasýnda olan genç bir adam, Dünyayý deðiþime uðratan þeytani güçler... Ancak Bergting, bu klasik hikayeyi farklý bir biçimde yorumlamýþ. Derginin bütününe baktýðýnýz vakit, (karakter tasarýmlarý, silahlar, mekanlar, öykü vb.) birbiriyle oldukça uyumsuz gibi gözüken Ýskandinav Mitlerinin ve Antik Çin'e ait öðelerin ustalýkla harmanlanýp okura sunuldunulduðunu görüyorsunuz. Çizimlerden hafif bir Mignola lezzeti alýyorsunuz (ki bu benim kiþisel gözlemim, bana ne kadar katýlýrsýnýz bilmiyorum). 16 yaþýndan beri Amerikalý ve Avrupalý yayýncýlar için çizim yapan Bergting (ki Dungeon Magazine için de çalýþmýþ), söyleþilerde 2001 yýlýnda çizmeye baþladýðý 4 sayýlýk seriyi "Shakespeare'le Kung Fu'yu bir araya getirmek" þeklinde tanýmlamýþ ki, bunun The Portent gibi az da olsa ortalamanýn üzerinde bir çizgi roman için basit bir ifade olduðunu düþünüyorum. Çok fazla detaya girmiyorum, 'meraklýsýna' diyip kýsa kesiyorum.

Ýlk sayýsý Þubat 2006'da yayýnlanan serinin cildi bu hafta (13.12.2006) satýþa sunuldu.
Gönderen Erdem Denizlioðlu, Perşembe, 14 Aralık 2006 12:21, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it