Haberler

Haberler->Yorumlar->Sakarya'da Çizgi Roman Kütüphanesi açýlýþý   
Sakarya'da Çizgi Roman Kütüphanesi açýlýþý

Daha önce açýlýþ haberini duyurduðumuz Sakarya Ýl Halk Kütüphanesinde "Çizgi Roman Kütüphanesi" 25.12.2006 tarihinde Sakarya Valisi Nuri Okutan tarafýndan açýldý. Açýlýþ ile ilgili resimleri ve resim açýklamalarýný Çizgi Roman Çocuklarý bölümümüzde bulunan Çizgi Roman Kütüphanesi köþesinde görebiliriniz.

Çizgi Roman Okurlarý Platformu ile Toplum Gönüllüleri Vakfýnýn iþ birliði ile açýlýþý yapýlan Çizgi roman Kütüphanesi'nde neler yaþandýðý Ümit Kireççi anlatýyor;[QUOTE]Sabah saat 9'da Müjgan hanýmý arayarak izinli olduðunu ama yine de Vali beyle görüþeceði sözünü aldým. Saat 10 Vali Nuri Okutan programýný deðiþtirerek açýlýþý bizzat yapmaya geleceðini bildirdi.

Bu sýrada TOG gönüllüleriyle ÇROP hepten gönüllüleri ve personel canla baþla salon hazýrlýyoruduk. Sinevizyonda arýza oldu ve iki saat giderilemsi için uðraþýldý. Bu sýrada basýn akýn etmeye baþladý. Önce bizim davet ettiklerimiz sonra da Vali'nin katýlacaðýný öðrenenler.

Birden içeriye çocuklar doluþmaya baþladý. "Amaaan çizgi roman" diyen yüzeler kýsa bir sohbetin ardýndan "abi hemen ödünç alabiliyor muyuz"a dönüþtü. Þener "hayýr daa sayým yapacaðýz arkadaþlar" diyerek heveslerini kursaklarýnda býraktý. Adam haklý gidecek gelmeyecek.

Son sayým yapýldý ve 750 civarýnda baðýþla süslemeler ve düzenleme bitti. Yapýlan hesaba göre bu ay sonuna kadar en az iki bin dergi olacak raflarda.

Fumettiler, Frankofonlar, comicsler, orjinaller v.s. kardeþ kardeþ dizildiler raflara. Haber geldi: Vali bey ulaþmak üzere.

Önce kültür müdürleri, vali yardýmcýsý, korumalar, basýýýýýýn (bir sürü) geldiler.

Makas, kurdela, çiçek, tepsi hazýrlandý veee....

Vali bey gelince kýsa bir konuþmanýn kurdela kesildi: Türkiye'nin ilk Çizgi Roman Kütüphanesi açýldý.

Vali bey raflarý tek tek inceledi. Basýna kendi görüþlerini açýkladý. Çizgi roman ve çocuk noktasýnda tüm konuþmalarda beni öne attý. Hiç sevmem, konuþtum... :)

Bu arada Lami Tiryaki hala yok ortalýklarda. Bekle allah bekle. TOG yetkilisi Aydýn Sinevizyonla boðuþtuðu için farkýnda deðil paniklemedi. ÇROP'tan herkes diken üstünde.

Vali bey "Kaðýttan Sinema" belgeselinin giriþini izledi, tebrik etti ve baþka bir görev için ayrýldý.

Belgeseli izledik çocuklarla, Lami Tiryaki sonunda geldi. Panele geçtik. Ýnanýlmaz keyifli bir sohbet oldu. Çocuklar da sohbete katýlarak sýkýcý geçebilecek konuþmayý renklendirdiler.

Bu arada TOG gönüllüsü arkadaþlar kostümleri giydikten sonra havaya girdiler. Uçan, kaçan... :)

Ozan sarý arkadaþýmýz sürekli fotoðraf çekti. Bir ara ona her baktýðýmda istem dýþý göz kýrptýðýmý fark ettim, sanki ona bakýnca flash gözüme girecek gibi hissettim. Kýzýl flash...

Þener memuriyetin ve ev sahipliðinin verdiði hassasiyetle en çok yorulanýmýz oldu þüphesiz. Ýnanýlmaz koþuþturdu.

Lami Tiryaki geç geldiði için eðlenceyi kaçýrmýþtý ama katýldýðý noktadan itibaren "çocuklara karþý konuþtum ve çok ilgililerdi, çok duygulandým, çok güzeldi" gibi uzun cümleler kurdu kendini kaptýrdýkça.

Ben görevimi yerine getirdim. Ýnanýlmaz mutluyum her adýmýndan bu çalýþmanýn. Açýlýþta çocuklar gibi þendim o gün hiç bir þey yapmadan birilerinin bir þeyler yapmasýný bekleyerek aðlaþan koca bir orduyu yendim. Çizgi roman haykýrdý "ilerle" o gün kütüphaneye geçtik Çrop olarak kafilelerle...!

Bu çalýþmaya varlýðýyla, aklýyla, emeðiyle, temennileriyle ve baðýþlarýyla destek vermiþ olan herkese teþekkür ediyorum.

[/QUOTE]


Gönderen Yunus, Çarşamba, 27 Aralık 2006 23:55, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it