Haberler

Haberler->Basında ÇR->Erotik kitap skandalý (?!)   
Erotik kitap skandalý (?!)

25 Aralýk Pazartesi günü Sakarya Ýl Kütüphanesinde açlýþý yapýlan Çizgi Roman Kitaplýðý ile ilgili bugün çýkan haberler çizgi roman severleri þaþýrttý.

Salý günü Adapazarý Gazetesi; yetiþkinlere yönelik basýlmýþ büyük usta Enki Bilal albümlerinden birinin içindeki bir sayfalýk seviþme sahnesini kitaplýðýn önünde açan çocuðun resmini de kullanarak "Kütüphanede porno" haberi yapýyor.Bu haberin ardýndan ulusal gazetelerden Milliyet gazetesi;
[QUOTE]Halk kütüphanesinde erotik çizgi roman

Adapazarý Ýl Halk Kütüphanesi'nde önceki gün açýlýþý yapýlan Türkiye'nin ilk "Çizgi Roman Kitaplýðý"ndaki bazý kitaplar, içeriklerinde erotik ve abartýlý seviþme sahneleri bulunduðu iddiasýyla kaldýrýldý.
Çizgi Roman Okurlarý Platformu'nun (ÇROP) bir süre önce baþlattýðý kampanya kapsamýnda Türkiye'nin ilk çizgi roman kitaplýðý Adapazarý Ýl Halk Kütüphanesi'nde oluþturuldu. Baðýþlanan kitaplarla çocuk kitaplýðý oluþturuldu.
Çocuk kitaplýðýna gelen öðrenciler, sergilenen çizgi romanlar arasýnda bazý erotik yayýnlar görünce þaþýrdý. Kütüphane Müdürlüðü yetkilileri, hemen harekete geçerek söz konusu çizgi romanlarý topladý.[/QUOTE]

Posta gazetesinde ise; [QUOTE]Erotik kitap skandalý

Adapazarý Ýl Halk Kütüphanesi'nde önceki gün Türkiye'nin ilk 'Çizgi Roman Çocuk Kitaplýðý'nýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþa katýlan ve kitaplýðý gezen küçük öðrenciler, sergilenen çizgi romanlar arasýnda bazý erotik yayýnlar görüp yetkililere haber verdi.
Yapýlan incelemede, resimli romanlarýn bazýlarýnda abartýlý seviþme sahneleri olduðu belirlendi. Erotik kitaplarý hemen toplayýp kaldýran yetkililer, "Kitaplar baðýþ yoluyla geldi. Kitaplýða incelenmeden sergi amaçlý konuldu. Büyütülecek bir sorun deðil" dedi. haberlerini yapýyorlar.
[/QUOTE] haberleri yer aldý.

Son günlerde oldukça büyük tepki toplayan çocuk pornosu davasý ile iðrenç tecavüz davalarý gündemde iken Çizgi roman kelimesinin yanýna "Erotik" hatta "Porno" kelimelerinin gelmesi rahatsýz edici bir durumdur. Özellikle Posta gazetesinde söz konusu haberinin yayýnlandýðý sayfada; Pornoculara geçit yok, Ýnternetteki çocuk tuzaklarýna dikkat, Türkiye'de sapýk kaynamýyor haber baþlýklarý da olmasý, çizgi romanýn tür haberlerle yanyana yapýlmasý bile oldukça üzücü bir durum.

Haberin doðruluðuna kuþku götürür çünkü söz konusu kütüphane'de görevli olanlardan biri de Þener Yelkenci'dir. Kendisi iyi bir çizgi romancý olduðu kadar iyi bir kütüphanecidir de. Çizgi romanlarý içeriklerine göre nasýl istiflenmesi gerektiðini çizgi romanlarý tanýdýðý için çok rahatlýkla yapmýþtýr. Yetiþkinlere yönelik eserler raf düzenlemesinde gerekli þekilde düzenlenmiþ ve çocuklarýn eriþemeyeceði yerlere konulmuþtur muhakkak. Þener Yelkenci ile daha görüþemedik ama kendisi ile görüþtükten sonra birde onun açýklamalarý sonucunda olay daha anlaþýlýr olacaktýr diye düþünüyoruz.

ÇROP'tan yapýlan açýklamada; "Bazý akademisyenler ve derneklerin bu haberi protesto edeceklerini söylediler ayrýca bir çok çocuk edebiyatý yazarý, þairi, tiyatro yazarý, farklý alanlardan sanatçýlar bu yalan haberi protesto etmek üzere mail atmaktalar". denmiþtir.
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Aralık 2006 23:03, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it