Haberler

Haberler->Yorumlar->2006 Yýlýnda Comics   
2006 Yýlýnda Comics

Selamlar ! Yýl sonu deðerlendirmemize hoþ geldiniz. 2007' ye saatler kala , ne zorum varsa , '' geçen sene neler okudum '' diye kendi kendimi sorgulamam akabinde yazmak ihtiyacý hissettiðim bu gereksiz yazýmdan umarým zevk alýrsýnýz.

2006 yýlý. Wow ! Çok hareketli. Yýl; DC Comics' in dev projesi '' Infinite Crisis '' ile baþladý desek yeri olur. 2002 yýlýndan beri tuðlalarý dizen Dc, '' Infinite Crisis '' sayesinde , özellikle ticari anlamda , büyük baþarýlar kazandý. 2005 yýlýnda Marvel faciasý '' House Of M '' ' e göre oldukça baþarýlý bir çizgide ilerleyen hikaye, hýzlý, eðlenceli ve þaþýrtýcý. Krizin hemen sonrasýnda '' One Year Later '' ile ne kadar sistemli ilerlediðini gösteren, 52 gibi haftalýk bir seriyle Marvel' ý at boyu takip eden Dc; iyisiyle, kötüsüyle, bayatýyla adýna yaraþýr bir dönüþ yaptý piyasaya. Ölü topraðý attý yahu. Kriz sonrasý serilere göz atmak gerekirse; Wonder Woman, Superman, Supergirl, Green Lantern ve özellikle Teen Titans gayet güzel ilerliyor fakat dikkat edilmesi gereken asýl seri; Hawkgirl. Harika insan Walter Simonson' ýn harika anlatýcýlýðý ile Kriz sonrasý en güzel dönüþü bu seri yaptý bence.

2005 yýlýnda Marvel' ýn Ultimate Evreni' ne nazire olarak baþlayan '' All Star '' serilerinin 2006' da yarattýðý etki tartýþýlmaz. Frank Miller ve Jim Lee ikilisinin bütün beklentileri boþa çýkaran çöp iþi All Star Batman and Robin The Boy Wonder büyük bir hayal kýrýklýðýyken, iyi çizgi roman nasýl olurmuþ özetleyen All Star Superman dimaðýmýzda hoþ tadlar býraktý.

DC Comics bünyesinde çalýþan Wildstorm, yitirmekte olduðumuz yýlýn sonlarýna doðru hamlesini yaptý. Eski dergilerini yeni ekiplerle ( hemde ne ekip ) tekrar revize edip, yeni serilerle hýzlanan Wildstorm 2007 yýlýnda geniþlemeye devam edecek. Grant Morrisson/Jim Lee elinden çýkma Wildcats, WetWork ( Mike Carey/Whilce Portacio ), The Boys ( Gart Ennis ), The Authority ( Grant Morrisson/Gene Ha ), Ex Machina ( Brian K. Vaugnan )... Vertigo ise Y The Last Man ile ivme kazansa da bu aralar suskun. Hayýr, hala harika çizgi romanlar çýkýyor, yalnýþ anlamayýn. Ama daha az sesi çýkýyor... Ýlginç konusuyla American Virgin, yavaþ yavaþ kabak tadý vermeye baþlayan Hellbrazer, sýký western Loveless, savaþýn ortasýnda bir muhabiri anlatan DMZ, 100 Bullets ve favorim Fables genel kaideyi bozmuyor; Vertigo hala en iyi alternatiflerden.

Marvel ise '' Civil War '' ile baya sattý vs. Yaratýcýlýk yok, sýkýcýlýk tavanda. Uncanny X-Men ve X-men biraz toparlansa da Astonishing X-Men bu sene de berbattý. Civil War mantýksýzlýklarla dolu ilerleyiþine dolu dizgin ilerliyor. The New Avengers, Astonishing X-Men gibi; armut olup kendini avakado fiyatýndan satýyor. Spider-Man bizi þaþýrtmaya devam ediyor; berbatlýðýyla. Ýyiler yok mu ? Tek tük ! Ed Bruabaker' lý Captain America ve Daredevil, mini seri Agent Of Atlas, Moon Knight, New X-Men, Ultimate serileri þanslý azýnlýk. Marvel; çöplüðün kralý...

Bu yýl bence Image Comics' in yýlýydý. Turner, Liefeld, Jim Lee gibi meme fetiþistlerinden kurtulduktan sonra rahatladýlar yahu ! 90' lý yýllarda ki Image ile daðlar kadar fark var þimdi. Kliþe þeyleri bir kenara ittiler. Artýk suya sabuna dokunuyorlar, fazlasýyla. Belki milyonlar satmýyorlar ama yeni þeyler sunduklarý kesin. Önemli olan da bu deðil mi ? Mini seriler, ongoing seriler, çeþit çok ! Dikkat çekenler; The Walking Dead diyeyim ben size, yorum yapmayayým, yorumlar üstü bir güzelliði var. The Walking Dead yazarý Robert Kirkman' ýn hazýrladýðý Invincible eðlenceli bir seri, Noble Causes gibi. Girls, Godlands, Strange Girl gizem sevenlere. Savage Dragon hala bomba gibi. Of, say say bitmez. Birde eski Caliber çizgi romanlarýnýn ciltlerini tekrar basýyorlar, yemede yanýnda yat! Image Comics kesinlikle son yýllarýn en iyisi.

Dark Horse Comics' e bakmak gerekirse; Star Wars çizgi romanlarýný hizaya sokalar büyük iþ yaptýlar, teþekkürlerimi letiyorum burdan. Conan ve The Escapists diðer okunmasý gereken seriler.. Çeþitlilik konusunda Image' ýn gerisinde kaldýlar bu sene. Umarým 2007' de hýzlanýrlar.

Bu sene eski karakterlerin dönüþ yýlý oldu. Blade, Red Sonja, Painkiller Jane, Moon Knight, The Lone Ranger, Union Jack gibi karakterleri tekrar okumak zaten büyük bir zevk. Senaryo ve çizimlerde düzgün olunca aldýðým keyfi varýn siz düþünün. Moon Knight, Red sonja ve The Lone Ranger gerçekten çok iyi The Lone Ranger ve Red Sonja' nýn yayýnevi Dynamite alternatif kapak fazlalýðýyla taktire þayan bir þey denedi.

Oni Press gençlere çok güzel seriler sundu. Çizgi romana baþlamak ya da daha çok sevmek için en doðru adreslerden.

Kýssadan hisse; Marvel' ýn satýþ konusunda lider olduðu piyasa da ne kadar ironik ki en baþarýsýzý Marvel. Dc Comics iyisiyle, kötüsüyle bizi mutlu mesut eyledi 2006' da. Image, Dark Horse gibi baðýmsýz firmalarýn yýlýydý bir anlamda 2006 aslýnda. Civil War gibi dev zýmbýrtýlar can sýksa da, güzeldi be 2006. Tabii 80' li yýllarýn o mükemmel serilerini ( o zamanlar hepsi mükemmeldi yahu ) unutabilirsen !

2006' nýn En Ýyi 5 Mini Serisi

5- Agent Of Atlas ( Marvel ): Marvel' ýn altýn çaðýnda geçen 5 sayýlýk bu mini seri, eskilerin neden daha iyi olduðunu hatýrlatacak.
4- Grounded ( Image ): Evet, süper kahramanlar gerçek ve çevreniz onlarla dolu. Hayýr, siz süper kahraman filan deðilsiniz !
3- The Other Side ( Vertigo ): Vietnam Savaþý, yeterli sanýrým ?
2- Justice ( DC ): Alex Ross gibi baþlý baþýna bir kral deðil sevmemin sebebi, çok güzel gidiyor yahu !
1- Phonogram ( Image ): 4. sayýsý daha yeni çýktý bu altý sayýlýk serinin. Sizi bilmem ama bence en iyisi. Britpop/Glam Rock dinleyenleri çarpacak !

2006' nýn En Ýyi Yazarlarý

5- Grant Morrisson: Bu kadar enerjiyi nerdne buluyor yahu ?
4- Geoff Johns: Grant Morrisson ile birlikte Dc Melekleri sanki...
3- Robert Kirkman: Çatlak yahu bu adam. The Walking Dead ne kadar güzelse Marvel için yaptýklarý o kadar kötü. Olsun, Marvel' a o yaraþýr.
2- Walter Simonson: Ýlahlarýmdan Walter, bir döndü, pir döndü.
1- Brian K. Vaugnan: Runaways, Ex Machina, Pride Of Baghdad gibi yýlýn en iyi serilerini yazmýþ, yeni yetenek.

2006' nýn En Ýyi Çizerleri

5- Paul Grist: Çok orjinal. Ýnanmazsanýz Image Comics' den çýkan Jack Staff' ý okuyun...
4- Greg Land: Greg Land' ýn çizdiði kýzlarla dolu bir evrende yaþamak istiyorum.
3- Stuart Immonen: Gittikçe güzelleþiyor çizgileri, yakýnda Ultimate Spider-Man' i çizecek...
2- Whilce Portacio: Jim Lee ekolünden gelen fakat daha sonra daha sade bir tarz oturttular çizer, 90' lý yýllarýn yüz aklarýndan.
1- Erik Larsen: Ah! Çok uzun.. Bir ara anlatacaðým uzun uzun, söz !

2006' nýn En Ýyi Serileri

5- Teen Titans: Uuuu! 2007' de çok harika sayýlar gelecek, hissediyorum.
4- Jack Staff: Ýþte '' hero '' kavramýnýn zirvesi !
3- Savage Dragon: Erik Larsen hala mükemmel, Savage Dragon hala diri !
2- Daredevil: Bruabaker sert, Frank Miller ayarý Daredevil' ýyla coþturuyor insaný.
1- Fables: Bana bir öykü anlatýr mýsýn ?

Konu ile ilgili görülerinizi 2006 Yýlýnda Comics baþlýðýna yazabiliriniz.
Blog
Gönderen Suedehead, Pazartesi, 01 Ocak 2007 15:29, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it