Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Strip 2 çýktý.   
Strip 2 çýktý.

Strip'in ikinci sayýsý bu gün bayilerde yerini aldý.
Geçen ay, karanlýklarýn sinemada büründüðü anlamý Giovanni Scognamillo’nun kaleminden okumuþtuk. Aydýnlýk ve karanlýðýn birbirleri sayesinde varolduðunu, birinin yokluðunda diðerinin de anlamsýzlaþacaðýný söylüyordu yazarýmýz...
Bu sayýda ise, Büyük Karanlýk adý verilen korkunç bir dönemin ötesine taþýyoruz sizleri. Ýnsanlýk tarihindeki en büyük kýrýlmanýn yaþandýðý 2029 yýlýndan yaklaþýk 150 sene sonrasýna... Ekosistemin ve sosyal yapýnýn çöktüðü, bir zamanlarýn görkemli metropollerinden geriye harabelerin kaldýðý, insanoðlunun kendi ruhundaki karanlýk bölgeye göç edip, aydýnlanmanýn ýþýðýný zar zor canlý tuttuðu bir çaða tanýklýk edeceðiz...
Bu çaðýn kiralýk süvarilerinden Brendon, Ýtalya’da Dylan Dog’dan bu yana yaratýlmýþ en önemli çizgi roman kahramaný. Onunla tanýþýr tanýþmaz, aksiyon, bilim kurgu, korku ve gizemin oluþturduðu çarpýcý karýþýmý yudumlayacak, geleceðin keþfine çýkacaksýnýz.
Öyle bir zaman dilimi ki bu, 2004 yýlýnda yaþayan bizleri tarihte hem ileriye, hem de geriye götürecek, sarsacak. Hayatýmýzý kaplamalarýna izin verdiðimiz nice bilimsel geliþimin “dünyayý kurtarmaya” yetmediðini göreceðiz. “31 Þubat’ta doðmuþçasýna” ayrýksý bir kahraman, ýþýðý sönmüþ bir gerçeklikte belli belirsiz parlayacak.
Rodeo Strip’in her sayýsýnda en az bir baþlangýç yer alýyor. Bir tefrika, bir çizgi roman, ya da baþka bir bölüm. Diyebiliriz ki, her sayýmýz ilk sayý olacak. Ama elinizdeki bu sayý, çifte baþlangýca sahne oluyor: Brendon’ý tanýmakla kalmayacak, Murat Bozkurt’un Þehir Köpeði ile de uzun soluklu bir maceranýn ilk bölüm heyecanýný yaþayacaksýnýz.
“Devamý var” sözleriyle biten bu tür içeriðe inat, Ken Parker Özel Seri’nin yayýn danýþmaný olan sevgili dostumuz Talat Güreli’nin çýlgýnca öykülerini de sunmaya baþlýyoruz. Neden mi çýlgýnca? Çünkü bu öyküler ne bitiyor, ne devam ediyor... Bölümün ismi, Devamý Yok!
2029 henüz uzak olabilir ama yine de “dünyayý kurtarmak” adýna birþeyler yapmak istiyorsak gün bu gündür. Týrnak içindeki ifade her birimizde farklý çaðrýþýmlar yaratabilir. Kimileri açýsýndan kendi iç dünyalardýr kurtarýlacak olan, kimileri açýsýndan ise koca bir gezegen, veya yardýma muhtaç bir küçük canlý...
Hamurunda kahramanlýk olanlar için aslolan kurtarmak arzusudur belki de: Neyi, kimi ve ne sebeple kurtardýðýmýz, sadece satýr arasýdýr. Günü kurtarmak ise, yarýnlarý harcamanýn ters-yüz edilmiþ ifadesinden baþka bir þey deðildir...
(Kapaðýn büyük halini görmek için kapaðýn üstüne týklayýn.)

Strip Haber


Gönderen Yunus, Cumartesi, 06 Kasım 2004 03:32, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it