Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Serüven 4 (10) çýktý!   
Yeni Serüven 4 (10) çýktý!

Serüven 4 (10). sayý çýktý. Derginin içeriði ve serven resmi sitesinden yapýlan açýklama;

Yeni sayýmýz çýktý. Büyük bir terslik olmazsa Ocak 17’den itibaren büyük þehirlerde çizgi roman satan seçkin kitapevlerinden dergimize ulaþýlabilecek. Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Taner Duran’a ait. Bu sayýmýzda Giardino’dan Grangé’a, Serüven’e özel röportaj veren Manfredi’den Zagor’un genç senaryocusu Burattini’ye, Dylan Dog’tan Hisardaki Vampir’e, Yücel Köksal’dan Ragýp Derin’e, Sururi’den Savaþ Dinçel’e, Crepy’den Avni’ye varýncaya kadar çizgi romaný farklý yazý, röportaj ve yorumlarla incelemeyi sürdürüyoruz. Öte yandan Serüven dýþýndaki kitap, albüm ve dergi hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Çizgi roman araþtýrmalarý dizisinden kesinleþen ilk kitabýmýz Orhan Berent’in hazýrladýðý Zagor Kitabý oldu. Ayný diziden Levent Cantek’in çizgi roman yazýlarýndan oluþan kitabý da sýrada… Japonca Serüven anlamýna gelen Bouken adlý bir manga ve anime dergisinin hazýrlýklarýný ise sürdürüyoruz. Serüven ekibinin hazýrladýðý ilk çizgi roman albümü ise Yener Duran’ýn yazýp Taner Duran’ýn çizdiði Taþ Tanrýlar olacak. Albüm þubat ayý içerisinde yayýnlanmasý için uðraþýyoruz. Yeni haberlerle karþýnýzda olacaðýz.

Resmin büyük hali için saðdaki kapaðýn üstüne týklayýn!

Ýçindekiler:
- Vittorio Giardino: Sesi Olmayanlara Ses Vermeye Çalýþýyorum”
- “Gözcüleri kim gözler”, Jamie A.Hughes
- Grangé: “Adamov’la Çalýþmak Çizgi Roman Aþkýmý Uyandýrdý”
- Yücel Köksal: “Ne Yaparsýn, Ýþ Beklemez”
- Avni Dergisinde Yayýnlanan Çizgi Romanlarýn Listesi
- “Siz Türkler Ölmez misiniz?, Gökhan Demirkol
- Çizgilerle Nazým Hikmet
- Ardýndan: Semih Balcýoðlu Karikatürü, Þenol Bezci
- Hakkým Sana Haram Olsun, M. Cem Gilkatlý
- Ragýp Derin :”Ortaokulda Tanýþmadýðým Çizer Kalmamýþtý”
- Kovboy Çizgi Romanlarýndaki Fantastik Eðilimler 3, Orhan Berent
- Manfredi: “Ýþ Macera Hikâyelerine Geldiðinde”
- Manfredi Yanýtlýyor: “I Can’t Get No Satisfaction”
- Burattini: Çocuklum Kahramanýna Senaryo Yazdýðým Ýçin…”
- Dedektifin Kabusu ya da “Sýradan” Dehþetler: Dylan Dog, Deniz Türker-Özçetin
- From Hell, Aykut-Erkut Erdem
- Creepy ve Eerie, Russ Jones
- Yeraltýndan Sesler, Amerikan Underground Korku Çizgi Romanlarý, Can T.Yalçýnkaya
- Hisardaki Vampir
- Çizerek Özlediðim Hayatý Anlatýyordum , Lamia Karaali
- Chester Gould, Güzel Hikâye Anlatan Adam, Richard Marschall
- Yeþilçam’ýn Çizgi Roman Filmleri, Levent Cantek
- Küçük Serüven Sözlüðü
- Deðinmeler




Gönderen Yunus, Çarşamba, 17 Ocak 2007 19:42, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it