Haberler

Haberler->Basında ÇR->Yandým Ali, Karaoðlan'ýn kardeþi gibi   
Yandým Ali, Karaoðlan'ýn kardeþi gibi

Yandým Ali, yerli çizgi roman kahramanlarý Karaoðlan, Tarkan, Malkoçoðlu ve Kara Murat'ýn izinden gidiyor. Týpký onlar gibi yakýþýklý, vatan söz konusu olunca ölümü göze alabiliyor, iyi dövüþüyor. Tabii bunlar tesadüf deðil. Çünkü 'Yandým Ali'nin çizeri, 'Karaoðlan Altaylardan Gelen Yiðit'le yerli çizgi romanlarý sinemaya uyarlama furyasýný baþlatan Suat Yalaz

Kadýnlarýn baþýný döndürecek kadar yakýþýklý ve tabii haliyle çapkýn. Maceraperest bir havasý var. Ama kiþisel zevkleri için öyle boþu boþuna serüvenlere atýlma gibi bir durumu yok. Adalet duygusu geliþmiþ, tam bir görev adamý. Özellikle vatan millet söz konusu olunca ölüme gidecek kadar gözü kara. Bir düzine adamý tek baþýna pataklayabilir. Kimden bahsediyoruz derseniz, bir isim vermek zor. Çünkü Karaoðlan, Tarkan, Malkoçoðlu ve Kara Murat bu özelliklerin tümünü paylaþan Türkiyeli çizgi roman kahramanlarý. Bir baþka ortak özellikleri ise sinemaya uyarlanmýþ olmalarý. Þimdi bu isimlere yeni birini daha ekliyoruz: Yandým Ali.

Suat Yalaz'ýn 80'lerde gazetelerde yayýmlanan çizgi roman kahramaný Yandým Ali 'abileri' gibi çizgi roman sayfalarýndan sinema perdesine geçiþ yapacak bu cuma. Diðerleri gibi yüzyýllar öncesinde, uzak coðrafyalarda yaþamayacak macerasýný, Ýstanbul'u mesken tutatacak. Çünkü o, 1918 yýlýnda Ýstanbul iþgal altýndayken Mustafa Kemal'le karþýlaþýnca memleketin kurtuluþu için mücadeleye katýlan býçkýn bir delikanlý.

Yandým Ali'nin Karaoðlan, Tarkan, Malkoçoðlu ve Kara Murat'larla akraba olmasýnýn sebebi aslýnda çizeri Suat Yalaz. Çizerin 1960 yýlýnda yarattýðý çizgi roman karakteri Karaoðlan, yabancý kökenli kahramanlarýn gözde olduðu bir dönemde bizden biri olarak öne çýkmýþtý. Orta Asya'da baþlayan serüven çok sevilince karakterin babasý Suat Yalaz yönetmenliðe soyunur ve Karaoðlan'ý sinemaya uyarlar. Gazete ilanýyla Karaoðlan'ý canlandýracak oyuncu aranýr. Ankara'da tiyatro yapan genç oyuncu Kartal Tibet, düzenlenen yarýþmayý kazanýr ve 'Karaoðlan Altaylardan Gelen Yiðit'in baþrolünü üstlenir. Seyirci de okurlar kadar çok sever Karaoðlan'ý...

Bu uyarlama bir milat olur sinemamýzda. Karaoðlan'ýn maceralarý baþka filmlere konu olurken, yeni kahramanlar aranýr çizgiromanlardan. Sezgin Burak'ýn 1966 yýlýnda yarattýðý Tarkan, Rahmi Turan'ýn yazdýðý Abdullah Turan'ýn çizdiði Kara Murat, Ayhan Baþoðlu'nun yarattýðý Malkoçoðlu bu arayýþýn sonucu olarak sinema seyircisinin karþýsýna gelir. Kartal Tibet, Karaoðlan'dan sonra Tarkan'ý canlandýrýrken dönemin jönlerinden Cüneyt Arkýn hem Malkoçoðlu hem de Kara Murat olarak sallar kýlýcýný düþmana karþý. Televizyonda zaman zaman gösterilen 'Malkoçoðlu Krallara Karþý', 'Malkoçoðlu Kara Korsan', 'Tarkan Gümüþ Eyer', 'Tarkan Viking Kaný', 'Fatih'in Fedaisi Kara Murat', 'Kara Murat Kara Þövalye'ye Karþý', 'Karaoðlan Yeþil Ejder' gibi filmler bu dönemde ortaya çýkar.

Türk sinemasýnýn 70'lerin ikinci yarýsýnda yaþadýðý kriz, televizyonun yaygýnlaþmasý, 80'lerde bu yiðit kahramanlarýn unutulmasýna neden olur. Özel kanallarýn yayýna girmesiyle yeni kuþaklar tarafýndan tekrar keþfedilir kahramanlarýmýz. Bu keþfediliþ de epey zamandýr benzer bir kahramanýn beyazperdeye uyarlanmasý için bir arayýþa neden olur. Týpký 60'larda olduðu gibi çizgiromanlara bakýlýr. Ve Suat Yalaz'ýn 'Yandým Ali'sine þans güler.

Çizgi romanlarla arasý iyi olan Mustafa Þevki Doðan ilk yönetmenliðinde, çok sevdiði Suat Yalaz'ýn bir karakterini 'Son Osmanlý-Yandým Ali'yle karþýmýza getiriyor. Yandým Ali'yi oynamak da Kenan Ýmirzalýoðlu'na düþtü. Bakalým Yandým Ali'nin þansý 'abileri' gibi olacak mý? Onu da cumadan itibaren izleyip göreceðiz.

Ýsmi ödünç alýnan kahramanlar
Sinemamýz sadece yerli çizgi roman kahramanlarýyla ilgilenmiþ deðil.
En az onlar kadar yabancý çizgiroman kahramanlarý da sinemacýlarýmýzýn ilgisini çekmiþ. Süpermen'den Örümcek Adam'a, Zagor'dan, Kaptan Swing, Batman'den Red Kit'e, Kýzýl Maske'den 'Killing'e kadar birçok yabancý kahramanýn maceralarý, yerli imkânlarla beyazperdeye uyarlanmaya çalýþýlmýþ. Ne yazýk ki uyarlamalarda genelde kahramanlarýn sadece ismi ve mümkünse kostümü ödünç alýnmýþ. 'Kilink Ýstanbul'da, 'Kýzýl Maske'nin Ýntikâmý', 'Süpermenler', 'Yarasa Adam-Betmen', 'Zagor Kara Korsanýn Hazineleri', 'Red Kit' böyle üretilmiþ filmler.

Radikal Gazetesi - OLKAN ÖZYURT - 16/01/2007
Gönderen Yunus, Perşembe, 18 Ocak 2007 00:15, Yorumlar(1)
Yorumlar
rasim
20 Ock 2007
yandım alinin çizgi romanınıda istiyoruz


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it