Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->EsseGesse Teksas 26   
EsseGesse Teksas 26

Bu aslýnda bir veda yazýsý ama, sizlerle tanýþýklýðýmýzýn 50. yýlýnda belki de ilk kez karþýlýklý sohbet edeceðiz... Bugüne kadar hep karelerin içinde kötülerin karþýsýnda, iyilerin yanýnda oldum... Hep haksýzlýða karþý bir mücadele içindeydim... Zaman zaman þansým, çoðunlukla da Tanrý vergisi gücüm yardým etti bana...
Ýtalya’dan EsseGesse üçlüsü annem babam olmuþ... Ýlk olarak 1955 yýlýnda bana hayat vermiþler siyah-beyaz kareler içinde... Amerika’da doðmuþ büyümüþüm... Adýmý Il Grande Blek koymuþlar... Türkiye’ye ilk olarak 1955 yýlýnýn Kasým ayýnda gelmiþim... O kadar kýsa sürede sizlerle bütünleþmiþim ki, abilerim bana Çelik Blek Teksas demiþler...

Türkiye’deki 50 yýllýk hayatýmda maceralarým neredeyse 50 kez basýlmýþ... Ceylan Yayýnevi, Kartal Yayýnevi, Tay Yayýnevi, Aksoy Yayýnevi... Bu kadar çok sevenim varken beni bir an olsun yalnýz býrakmamýþlar... Son olarak ise Hozcomics Yayýnevi baþladý yayýnlamaya, 2004 yýlýnýn Haziran ayýnda... Bu ay 26. sayý ile seri tamamlanmýþ oldu.

Dedim ya bu aslýnda bir veda yazýsý olacaktý... Ama öyle olmadý... Bu aslýnda bir sonun baþlangýcý... Essegesse üçlüsünün bana can verdiði 50 yýllýk hayatýmda ilk kez bu kadar mutluyum... Saðolsun, Hozcomics baþtan sona tüm maceralarýmý 50 yýlda ilk kez, ilk kareden son kareye kadar yayýmladý... Bölmeden, kare atlamadan, tarihsel sýralamamý bozmadan... Ve en önemlisi, Ýtalya’da 540 hafta süren toplam 5760 sayfalýk hayatýmý Türkiye’de 224 sayfalýk 26 kitapta toplayarak unutulmaz bir seri oluþturdu... Dedim ya, bu bir sonun baþlangýcý... Bugüne kadar belki önemsenmedim fazla... Anneler ve babalar zararlý gördüler beni ve okutmamak için ellerinden geleni yaptýlar... Hurdacýya sattýlar beni önemsiz bir kaðýt parçasý gibi... Sobada yaktýlar okunmayayým diye... Ve geçmiþimden bugüne o kadar az þey kaldý ki geriye...

Gizli gizli ders sayfalarý arasýnda maceralarýmý okurken aslýnda ne kadar eðlendik birlikte... Dostluðu, arkadaþlýðý öðrendik kendi hayal dünyamýz içinde... Kitap okumanýn zevkini yaþadýk o karelerde... En önemlisi iyi bir insan olmayý aþýladýk birbirimize... Bir kez olsun kötü laf etmedik, istemeden kimseyi kýrmadýk... Hep güzellikleri paylaþtýk...
Hatýrlar mýsýnýz?
Bu da soru mu, nasýl unutursunuz ki bostanlarda üzerimde para kaydýrdýðýnýz günleri... Nasýl unutursunuz sinema önlerinde beni sattýðýnýz günleri... Nasýl unutursunuz beni arkadaþýnýzla baþka bir maceram için takas ettiðiniz günleri...
Ben hiç unutmuyorum...
O günler o kadar güzeldi ki...
Bir daha geri gelir mi bilmem...
Ama en azýndan Bir þeylere sahip çýkmamýz gerektiðini düþünüyorum artýk... O zamanlar Amerika’nýn kurtuluþu için mücadele verdik belki ama... Onlarýn hepsi bir senaryodan ibaretti...
Ya þimdi...
Evet þimdi...
Tam zamaný...
Kültürümüze sahip çýkmanýn tam zamaný... Yitirdiklerimizi geri kazanmanýn tam zamaný...
Bana sýradan bir çizgiroman olarak bakmayýn...
Ben bir dönemim...
Ben bir kültürüm...
Ben kaybolup giden o güzel yýllarýn hoþ bir tebessümüyüm...
Ne olur birbirimize daha çok sarýlalým...
Birbirimizi kocaman kucaklayalým...
Birbirimizi sevmesek bile saygý duyalým...
Ancak o zaman birlik oluruz...
En büyük birlik biziz...
Bunu hiçbir zaman unutmayalým...


Çelik Blek TEKSAS'ýn aðzýndan hayat hikayesi ve ilk Çelik Blek macerasý  "IL PICCOLA TRAPPER" Essegesse Teksas 26'da
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Şubat 2007 16:41, Yorumlar(1)
Yorumlar
Oğuz
05 Şbt 2007
Bitmesini istemeden okuduðum, bu duygusal ve etkileyici yazı için Haþim Öz'e teşekkür ederim.

Oğuz Özteker


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it