Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Borgia II: Ýktidar ve Ensest çýktý   
Borgia II: Ýktidar ve Ensest çýktý

Marmara Çizgi Jodorowsky'in yazdýðý ve Milo Manara'nýn çizdiði 3 ciltlik Borgia serisinin 2. cildini bugün çýktý. 3. cildin çýkmasý için ise Fransa'da yayýnlanmasýný beklemek zorundayýz.
52 sayfa, renkli 17,50 YTL, 18+ cinsellik ve þiddet içerir uyarýsý ile çýkan Borgia II: Ýktidar ve Ensest cildi konusunda yayýnevinin vermiþ olduðu özet;

"1500’ler Roma’sýnda tarihe “Ateist Papa” olarak geçti Rodrigo Borgia… Ve bu sürece, özellikle, entrikalarla dolu çarpýk yaþamlarý ile; kýzý Lucrezia Borgia, oðlu Cesar Borgia da oldukça “önemli katkýlarda” bulundular…
Ýktidar hýrsýnýn insanlarý nerelere sürükleyebileceðine, ne kadar alçaltabileceðine dair; Manara’ nýn klasikleþmiþ erotik çizimleri ile renk kattýðý, içerdiði rahatsýz edici þiddetin bizi 18+ yazmaya ittiði müthiþ bir çizgi roman…
Roma, Artýk kutsal bir þehir deðil; dini, ahlaký kalmamýþ bir kaos ortamý.
Borgia Ailesi; tarihin hem ilk mafyasý hem de onlarýn en ustasý…"

Kapak resminin büyük halini görmek ve daha detaylý bilgi için týklayýn!
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Şubat 2007 16:44, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it