Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Çizgiroman Ansiklopedisi   
Çizgiroman Ansiklopedisi

Darkwood Sakinleri çizgi roman Fanzin dergisinden hatýrlayacaðýmýz Hakan Alpin tarafýndan yazýlan Çizgiroman Ansiklopedisi çýktý. Ýnkilap Yayýnevi tarafýndan basýlan büyük boy, karton kapak, 744 sayfa, renkli ve 45 YTL fiyatla satýlan çizgi roman ansiklopedisinde yazarlar, çizerler, kahramanlar, dergiler hakkýnda bilgiler yer alýyor. Özellikle çizgi romanlarýn Türkiye'deki yayýnlanýþlarý hakkýnda bilgiler ve eski çizgi romanlarý kapak resimleri ile bir çok çizgi roman severin hoþuna gidecektir. Ufak tefek kusurlarý olmasýna raðmen bir ilk olmasý bunlarý görmezden gelmemize yeterli olmaktadýr. Çizgi roman hakkýnda yayýnlanan kitaplarýn sayýsýnýn artmasý en büyük dileðimiz.

Çizgi Roman Ansiklopedisi hakkýnda;
Hakan Alpin'in bu kitabý, çizerin son 14 yýldaki birikimleriyle bizzat kendisi tarafýndan 2002-2003 yýlý arasýnda yayýma hazýrlanmýþtýr.

Dünyadaki benzerlerine oranla çok daha fazla sayfa ve madde sayýsýna sahip eserde (261 tanesi Türkiye çýkýþlý) tam 799 madde baþlýðý yer almaktadýr. Çizgi roman sanatýna Türkiye perspektifinden bakan "Çizgi roman Ansiklopedisi"ndeki yazar/çizer, yayýn/kahraman genelli maddeler ülkemizdeki tanýnýrlýk kriterleri baz alýnarak seçilmiþtir. Ancak dünya çizgi roman sanatýna kilometre taþý olarak damgasýný vurmuþ bazý önemli kiþi ve çizgi kahramanlar da kendi maddeleri altýnda ansiklopediye dahil edilmiþtir. Toplam 20 ülkeden (ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Ýngiltere, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Polonya, Türkiye, Yugoslavya) yazar/çizer, yayýn veya kahramanýn yer aldýðý çalýþmada 117'si Türk 380 kiþi, 120'si Türk 285 yayýn/kahraman maddesi yer almaktadýr. Ayrýca yine dünya çizgi roman kültürüne ekolleriyle katký saðlayan ülkelerin kýsa çizgi roman geçmiþleri de kendi maddeleri altýnda kitaba dahil edilmiþtir.

Kullandýðý görsel kodlamalarla da dikkat çekici ve benzersiz bir çalýþma olan "Çizgi roman Ansiklopedisi", Türk çizgi romancýlýðýna emek vermiþ tüm çizerlere, yayýncýlara ve illa ki okurlarýna adanmýþtýr.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Mart 2007 01:27, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it