Haberler

Haberler->Basında ÇR->Yüzbaþý Amerika veda etti   
Yüzbaþý Amerika veda etti

Guardian - LONDRA - Katýksýz bir milliyetçi, azýlý bir vatansever ve Nazilerin korkulu düþmaný olarak 'Amerikan emperyal gücünün simgesi' gibi görülen Yüzbaþý Amerika öldü. Yüzbaþý Amerika çizgi romanýnýn yayýmcýsý Marvel Comics'in piyasaya sürdüðü son kitapta, ABD bayraðýndan yapýlma kostümü ve elinden düþürmediði 'Vibranyum kalkanýyla' akýllara kazýnan sarýþýn ve mavi gözlü süper kahraman, bir keskin niþancý tarafýndan yere serildi. Katili ise bir süre aþk iliþkisi yaþadýðý ancak daha sonra 'süper kötü' Dr. Faustus'un kontrolü altýna giren istihbarat ajaný Sharon Carter'dý.

Çelimsizliði yüzünden orduya alýnmayan Steve Rogers'ýn 'süper asker serumu' aldýktan sonra dönüþtüðü ve süper kahramanlýðý 'insanýn fiziksel olarak ulaþabileceði maksimum güç'le sýnýrlý olan Yüzbaþý Amerika'nýn ölümüne 'Süper Kahraman Kayýt Sözleþmesi' neden oldu. Hikâyeye göre, süper kahramanlarýn bir talk þovda kendi aralarýnda kapýþmasýnýn yüzlerce masum sivilin ölümüne yol açmasýnýn ardýndan halk, süper kahramanlarýn 'kontrol edilmesi gereken kitle imha silahlarýna dönüþtüðü' gerekçesiyle bu sözleþmenin çýkarýlmasýný istedi. Kaçak bir direniþ lideri olarak, süper kahramanlarýn kayýt yaptýrýp isyankâr hareketleri býrakmalarý zorunluluðu getiren bu sözleþmeyi görüþmek için mahkemeye gelen Yüzbaþý Amerika merdivenlerde suikasta kurban gitti. Keskin niþancý Sharon Carter'ýn açtýðý üç el ateþ karþýsýnda, 'dünyadaki en sert madde' olan vibranyumdan yapýlma kalkaný bile onu koruyamadý.

Dirilme ihtimali var
Marvel Comics, bu ölümün 'reklam' olmadýðýný açýklasa da, sonraki bölümde Yüzbaþý'ya otopsi yapýlacak olmasý, dirilip dirilmeyeceðine dair soru iþareti yarattý. 1941'de Hitler'e karþý savaþan hayali kahraman olarak yaratýlmasýndan beri 75 ülkede 210 milyon kopya satan Yüzbaþý Amerika'nýn yaratýcýsý Joe Simon da, ölüme hayli üzüldü. 93 yaþýndaki Simon, "Bu dönemde ona gerçekten çok ihtiyacýmýz var" diye konuþtu.

Radikal Gazetesi - 9 Mart 2006

[QUOTE]

Captain America Kimdir?

Güçleri: Captain America'nýn vücuduna enjekte edilen süper-asker serumu onun çevikliðini, kuvvetini ve dayanýklýlýðýný olimpik bir atlete eþit konuma getirmiþtir. Süper-güçlü deðildir, fakat fiziksel yetenekleri bir insanýn olabileceði maksimum seviyededir. Boks ve judo gibi bazý dövüþ stillerinde de uzman olmasý ve ustalýkla kullandýðý vibranyumdan yapýlma kalkaný onu dünyadaki en iyi savaþçýlardan biri yapmaktadýr.

Biyografi: Steve Rogers yoksul bir ailede büyüdü. Nazilerin Avrupa'yý iþgal ettiði dönemlerde Amerikan ordusuna yazýlmak istedi. Aþýrý zayýf yapýsý yüzünden orduya kabul edilmedi. Oðlanýn ýsrarlarýna þahit olan General Chester Phillips ona Operasyon: Yeniden Doðuþ (Rebirth) adlý özel bir deneye katýlmayý teklif etti. Haftalar süren testlerden sonra vücuduna süper-asker serumu enjekte edildi. Bu deneyden normal bir insanýn sahip olabileceði en mükemmel vücut yapýsýna sahip olarak çýktý. Deneyden sonra da eðitim devam etti ve Rogers fiziksel ve taktik eðitim programlarý gördü. Üç ay sonra Captain America olarak ilk görevini aldý.

II. Dünya Savaþý'nýn en yoðun zamanlarýnda ABD de bu savaþa Captain America'yý baþ oyuncularý yaparak girdi. Amerikan askerleri Hitler'in birliklerine karþý savaþýrken Captain America da Naziler için çalýþan Red Skull, Baron Zemo gibi karakterlerle savaþtý. Bu savaþta Captain America'ya yardým eden kiþiler arasýnda askerler, komandolar ve Nick Fury de bulunmaktaydý. Cap'in Bucky Barnes adlý genç bir ortaðý bile vardý.

II. Dünya Savaþý'nýn son günlerinde Baron Zemo'nun havalandýrdýðý bomba dolu bir bombardýman uçaðý içinde Cap ve Bucky varken infilak etti. Patlama genç Bucky'i öldürdü, Cap'i ise uçaktan fýrlattý. Cap Kuzey Kutbu'nun buzlarý arasýnda donarak kaldý. Vücudundaki süper-asker serumu Cap'in vücut hücrelerinin bozulup donarak ölmesini engelledi ve onu bir nevi uyku durumuna soktu. Onlarca yýl sonra vücudu yeni kurulmuþ bir ekip olan Avengers tarafýndan bulundu ve ekibin en önemli elemanlarýndan biri haline geldi.

Fakat Captain America eski bir dönemin adamýydý. O yokken dünya çok deðiþmiþti ve artýk dünyayý tanýyamaz hale gelmiþti. Bu yeni dünyadaki rolünü sorgulamaya baþladý. Artýk inanmadýðý idealler için savaþamayacaðýný fark edince Captain America olmayý býrakmanýn eþiðine geldi. Fakat ideallerinin herhangi bir hükümetin amaçlarýndan çok daha büyük olduðunun farkýna varýnca kahraman kimliðini tekrar kazandý.

Captain America'nýn en meþhur sözü hiç kuþkusuz ekibini harekete geçirirken söylediði "Avengers assemble! (Ýntikamcýlar toplanýn!)" sözüdür.

Not: Ülkemizdeki pek çok çizgiroman okuru bu karakteri "Kaptan Amerika" adý ile bilir. Fakat karakterin adýnda yeralan "Captain" kelimesi "Kaptan" anlamýna deðil, "Yüzbaþý" anlamýna gelmektedir. Yani karakterin adýnýn asýl Türkçe karþýlýðý "Yüzbaþý Amerika"dýr

[/QUOTE]


Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Mart 2007 02:29, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it