Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar-> Red Kit:Pony Express   
Red Kit:Pony Express

Yapý Kredi Yayýnlarý, Daltonlar Evleniyor'dan sonra Türkçede daha önce hiç yayýmlanmamýþ bir baþka albüm olan X. Fauche - J. Léturgie yazdýðý, Morris'in çizdiði Pony Express'i yayýmlýyor. Yalnýz Kovboy bu kez Vahþi Batý'da kurulan hýzlý postanýn, her türlü engellemelere raðmen, doðru bir þekilde çalýþabilmesi için uðraþýyor. Pony Express'de Red Kit'in baþ düþmaný Daltonlar deðil, ama çizer Morris, Dalton Kardeþlere saygý duruþunda bulunmayý unutmuyor...

Red Kit Kitaplarý;

1 - Daltonlar Evleniyor
2 - Pony Express
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Mart 2007 11:20, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it