Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->TMNT Movie (Teenage Mutant Ninja Turtles)   
TMNT Movie (Teenage Mutant Ninja Turtles)

80'li yýllarda çizgi roman olarak ortya çýkan, 90'lý yýllarda 3 filmi ve animasyonlarýyla ortalýðý kasýp kavuran, Teenage Mutant Ninja Turtles yani Ninja Kaplumbaðalar, son yýllarda yeniden yayýnlanmaya baþlayan çizgi romaný ve çizgi filmi tekrar popüler olma yolunda. Ek olarak Teenage Mutant Ninja Turtles'ýn kreatörü Kevin Munroe senarist ve yönetmenliðini üstlendiði Özel Efek (CGI) teknolojisi ile çekilen filmi 23 Mart'ta gösterime giriyor.

Tv spot'larý, teaser ve trailer izlemek için; http://www.movie-list.com/trailers.php?id=tmnt


[QUOTE]Ninja Kaplumbaðalar, düþmanlarý Shredder'ý öldürdükten sonra ayrý yollara sapmýþlardýr. Leonardo bilinmeyen bir yerde inzivaya çekilerek geri dönmemiþtir. Raphael gece olduðunda adi suçlularýn peþine düþen baþýna buyruk maskeli bir kahramana dönüþmüþtür. Michaelangelo partilerde çocuklarý eðlendirmeye, Donatello ise bir teknik destek hattýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. New York'ta ise garip olaylar yaþanmaktadýr. Bir teknoloji þirketinin sahibi olan zengin iþ adamý Max Winters, antik çaðlardan kalma bir orduyu canlandýrýp tüm dünyayý ele geçirmeyi planlamaktadýr. Ninja Kaplumbaðalar, tekrar bir araya gelip kötülere karþý savaþabilmek için eski dostlarý April ve Casey Jones'un da desteðine baþvuracaktýr.

Kevin Eastman ve Peter Laird tarafýndan yaratýlan ve 1984'de yayýmlanan Ninja Kaplumbaðalar birçok bilgisayar oyununa ve televizyon dizisine konu oldu. 1990'larýn baþýnda da üç tane sinema filmi yapýldý. Adlarýný Rönesans sanatçýlarýndan alan, mutasyona uðramýþ dört kaplumbaðayý bu kez filmlerdeki gerçek oyuncular canlandýrmýþtý. Bu sefer ünlü kaplumðalarýmýzý, Hong Kong'daki Imagi Animation Studios'da hazýrlanmýþ bir CGI animasyonunda izleyeceðiz. Bu animasyon ünlü Japon aktör Mako'nun son filmi olmasý açýsýndan da önem taþýyor. TMNT'in kadrosunda yer aldýðý ve Usta Splinter'ý seslendireceði açýklandýktan bir gün sonra vefat eden usta aktörün ses kaydý ölümünden önce alýnmýþ ve filmde de aynen kullanýlmýþ.
[/QUOTE]
Konu ile ilgili yazýlarý TMNT Movie (Teenage Mutant Ninja Turtles) baþlýðýnda takip edebilirsiniz.

Teenage Mutant Ninja Turtles Trailer'ý:
Gönderen Yunus, Pazar, 11 Mart 2007 14:36, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it