Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Faerber'in Dosyalarý: Mahmud A. Asrar   
Faerber'in Dosyalarý: Mahmud A. Asrar

Daha önce söz verdiðim gibi, iki bölümlük söyleþimin devamýyla bu hafta kaþýnýzdayým. Bu sefer, içinde bulunduðumuz hafta içinde Image logosuyla piyasaya çýkacak olan yeni süper kahraman serisi Dynamo 5'in çizeri ve yardýmcý yaratýcýsý Mahmud A. Asrar ile konuþacaðým.

Mahmud'la, Invincible dizisinin çizeri Ryann Ottley sayesinde tanýþtým. Ryann'a yeni bir seri hazýrlamakta olduðumdan bahsetmiþ, yetenekli ve güvenilebilir bir çizere ihtiyacým olduðunu söylemiþ, böyle birini tavsiye edip edemeyeceðini sormuþtum. Bana hemen internetteki bazý sitelerden tanýdýðý Mahmud'u önerdi. Ben de onun çalýþmalarýna alýcý gözüyle bakmaya baþladým ve böylece Mahmud'un çizimlerini daha önce saðda, solda gördüðümü anýmsadým. Gördüklerim hoþuma gitti. Bu þekilde Mahmud'la irtibata geçtim. Image'daki yeni kitabýmdan bahsettim. Kendisi de neredeyse o anda çalýþmaya dâhil oldu.

Newsarama çizgi roman sitesinde yer alan ve Oðuz Özteker tarafýndan çevrilen FAERBER'S FILES: MAMUD A. ASRAR adlý röportajýn devamý ÇR Röportajlarý bölümünde Faerber'in Dosyalarý: Mahmud A. Asrar baþlýðýnda.

(Kapak resminin büyük halini görmek için üstüne týklayýn!)
Gönderen Yunus, Pazartesi, 12 Mart 2007 18:44, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it