Haberler

Haberler->Duyurular->ÞOK! Serüven kapanýyor!   
ÞOK! Serüven kapanýyor!

Çizgi Roman Araþtýrmalarý Dergisi Serüven çýkaracaðý son sayý ile kapanýyor. Türkiye'de çizgi roman için bir kayýp daha. Serüven dergisi Yayýn Yönetmeni Levent Cantek'in derginin kapanmasý ile ilgili yaptýðý açýklama; ............................................................................................................................................................[QUOTE]Duyanlar olmuþ zaten, aleme duyuralým da tümden bilinsin. Aralýklarla yazarýz, Serüvenciler baþka iþlerden fýrsat buldukça dergi çýkartýrlar deriz. Doðrusu, dergide iþleri tam yoluna koyuyor gibiyken, hayat fena bastýrdý, hep sözünü ettiðimiz son gerçekleþti. Serüven dergisini kapatýyoruz! Üç arkadaþýmýz yurt dýþýna gidiyor; biri doktora tezi yazýyor, bir diðeri vallahi müdür oldu, o þehir bu ülke baþýný kaþýyamýyor, bir baþkasý özel televizyonlara dizi hazýrlayan bir þirkete girdi. Þöyle bir hesapladým, bunlarýn dýþýnda üç ya da dört arkadaþýmýz da geçim derdiyle fazla mesai yapmaya baþladýlar.
Atladýðým olabilir ama hesap ortada tüm ekip bir baktýk ki paldýr küldür sürükleniyoruz. Elbette yorgunluk da var, yok desek yalan olur.
Hadi kendimi de sayayým, ben hayli yorgunum, hayatýmla, iþimle ilgili yeni sorumluluklarým ve zorunlu meþgalelerim oluþtu, yetiþemiyorum.

Uzatmayayým, benzin mi bitti, deniz mi kurudu önce anlamadýk, baktýk bu gemi yürümeyecek, olmadý mý olmuyor iþte. Yaklaþýk bir buçuk ay önce epey konuþtuk aramýzda, iç döktük; düþünün! kararýmýzý bile duyuramadýk iþten güçten, bu kadar vakit geçti üstünden. Hasýl-ý kelam, bir son sayý hazýrlayýp veda edeceðiz muhtemelen.
Serüvencilerin çalýþmalarý kitap derlemeleriyle sürecek artýk. Nerden olur, ne/nasýl olur bilmiyor Allah kerim artýk diyoruz!

Serüven dergisinin hikayesi buraya kadarmýþ, her ne kadar sürç-ü lisan ettiysek affola deyip perdeyi þimdilik indirelim! Hay hak! [/QUOTE]
Gönderen Yunus, Salı, 13 Mart 2007 02:10, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it