Haberler

Haberler->Duyurular->26. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali Ve Anime Gösterimleri   
26. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali Ve Anime Gösterimleri

Bu yýl. 31 Mart - 15 Nisan tarihleri arasýnda tarihleri arasýnsa 26. yapýlacak olan Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde T-Box sponsorluðunda Anime olarak adlandýrýlan Japon canlandýrma sinemasýnýn en yetkin temsilcilerinden Hayao Miyazaki’nin Türkiye’de gösterime girmeyen uzun metrajlý dört filmi ve oðlu Goro Miyazaki’nin ilk filmi bu bölümde gösterilecek.

26. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivalinde gösterilecek Filmler;

YERDENÝZ ÖYKÜLERÝ (Gedeo Senki)
Yönetmen: Miyazaki Goro
Oyuncular: Okada Junichi, Teshima Aoi, Tanaka Youko, Kagawa Teruyuki, Fubuki Jun, Sugawara Bunta
Japonya, 2006 - 35 mm / Renkli / 115’
Japonca; Ýngilizce ve Türkçe altyazýlý

Japon canlandýrma sanatýnýn yaratýcý ustalarýndan Hayao Miyazaki‘nin oðlu Goro Miyazaki‘nin Ursula K. LeGuin‘in fantastik roman dizisinden uyarladýðý bu canlandýrma destan, 2006‘da Japonya‘nýn en yüksek giþe gelirli filmi oldu.
“Yerdeniz‘de ekinler bozulur, hayvanlar ölür, ejderhalar ortaya çýkar. Dünyanýn dengesi alt üst olmaktadýr. Bu yýkýmýn nedenini araþtýrmaya koyulan baþbüyücü Ged, sürgün edilmiþ genç prens Arren‘le karþýlaþýr. Ýkisi birlikte yola düþerek yýkýntýya uðramýþ topraklardan geçerler. Ged, baþ düþmaný büyücü Cob‘un sonsuz yaþama ulaþmak adýna canlýlarýn dünyasýyla ölülerinkini ayýran kapýyý açtýðýný öðrenir.”

Yeni Melek Sinemasý 31 Mart Cumartesi - 19.00
Atlas Sinemasý 3 Nisan Salý - 21.30
Rexx Sinemasý 10 Nisan Salý - 21.30


KÜÇÜK CADI KÝKÝ (Majo No Takkyubin)
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Oyuncular: Minami Takayama, Rei Sakuma, Kappei Yamaguchi
Japonya, 1989 - 35 mm / Renkli / 102’
Ýngilizce ve Türkçe altyazýlý

1990 Japon Film Akademisi: En Popüler Film; Özel Ödül
1990 Kinema Junpo Ödülleri: En Ýyi Japon Yönetmen
1990 Japonya Mianichi Yarýþmasý: En Ýyi Canlandýrma

Kiki adýnda, on üç yaþýndaki bir cadý adayý rüþtünü ispatlamasý, sorumluluklarýnýn bilincinde bir cadý olarak hayata baþlamasý için eðitime tabi tutulur. Bu eðitim onun bir sene boyunca yalnýz yaþamasýný, “iyi” ve “doðru” þeyler yaparak hayatýný sürdürebilmesini gerektirir. Kiki ailesini terk ederek, kendi seçtiði bir þehirde seyre doyum olmayan maceralar yaþarken, hayata dair birçok þey öðrenir. Kara kedisi Jiji’yle önce baþýný belaya sokar, ama sonra deniz kenarýndaki bu þehirde birçok yeni arkadaþ edinir. Küçük Cadý Kiki çok büyük bir baþarý yakalayarak, o yýlýn en çok giþe hasýlatý getiren Japon filmi oldu.

Rexx Sinemasý 1 Nisan Pazar - 13.30
Yeni Melek Sinemasý 4 Nisan Çarþamba - 13.30GÖKTEKÝ KALE (Tenký No Shiro Laputa)
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Oyuncular: Mayumi Tanaka, Keiko Yokozawa, Kotoe Hatsui
Japonya - 35 mm / Renkli / 124’
Ýngilizce ve Türkçe altyazýlý
1990 Japonya Mianichi Yarýþmasý: Ofuji Noburo Ödülü (Hayao Miyazaki)


“Gökte gezen, içi hazinelerle dolu olduðuna inanýlan Laputa adlý kayýp bir ada… Buna inanan bir avuç insan. Yapýtlarýnda mitolojinin naif anlatýlarýndan beslenen Hayao Miyazaki, kuruluðundan bir yýl sonra, Studio Ghibli’nin ilk filmi olan, Güliver’in Gezileri’nden esinlendiði Gökteki Kale filmine imza attý. Görkemli uçuþ sahnelerinin bolca kullanýldýðý filmde, gizemli bir þekilde gökten süzülerek düþen Sheeta, onun peþinden kayýp bir medeniyetin izini sürmek ve bir hayali gerçekleþtirmek üzere var gücüyle mücadele eden genç bir erkek çocukla birlikte, peþlerindeki amansýz düþmanlardan kaçarken keþiflerle dolu bir maceraya yelken açýyor. “

Rexx Sinemasý 6 Nisan Cumartesi - 13.30
Yeni Melek Sinemasý 8 Nisan Pazar - 13.30KOMÞUM TOTORO (Tonari No Totoro)
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Oyuncular: Noriko Hidaka, Chika Sakamoto, Shigesato Itoi
Japonya - 35 mm / Renkli / 86’
Ýngilizce ve Türkçe altyazýlý
1990 Japonya Mavi Kurdela Ödülleri: Özel Ödül
1990 Kinema Junpo Ödülleri: En Ýyi Film
1990 Japonya Mianichi Yarýþmasý: En Ýyi Film

Hayao Miyazaki çocukluðunda etkilendiði ne varsa belki de bu filme yansýtmýþtýr. Totoro’da doðaüstü orman varlýklarý, kendilerini yalnýz hisseden ve anneleri için çok üzülen iki çocuða doðanýn iþleyiþini öðretir. Film Miyazaki’nin anlatým biçimi ve tekniðinde, daha sonra çektiði Ruhlarýn Kaçýþý’nda zirveye ulaþtýðý olaðanüstü varlýklar ve insanlar arasýndaki iliþkinin ilk örneði olmasý açýsýndan da büyük önem taþýyor. Koca göbekli, kaytan býyýklý orman perisi Totoro, ayný zamanda Ghibli Stüdyolarýnýn da maskotu.

Rexx Sinemasý 5 Nisan Perþembe - 13.30
Yeni Melek Sinemasý 7 Nisan Cumartesi - 13.30RÜZGÂRLI VADÝ
Kaze No Tani Naushika
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Oyuncular: Sumi Shimamoto, Goro Naya, Yoji Matsuda
Japonya, 1984 - 35 mm / Renkli / 116’
Ýngilizce ve Türkçe altyazýlý
1985 Kinema Junpo Ödülleri: En Ýyi Film

“Uzak gibi gözüken ama bir o kadar da yakýn olan dünyanýn makûs kaderi… Uçsuz bucaksýz, çölleþmiþ bir dünyada dimdik, tek baþýna kalmýþ bir anýtýn üzerinde yazan, buruk ve öðretici bir masal… Hayao Miyazaki’nin yapýmý tam on iki yýl süren mangasý Rüzgârlý Vadi, endüstrileþmenin getirdiði yýkýmla baþ baþa kalmýþ gelecekteki dünyanýn, tükenmek üzere olan insan soyunun masalsý anlatým biçimiyle buruk bir tablosunu çiziyor. Dev böcekler ve zehirli bir ormanlardan ibaret bu dünyada küçük bir prenses hem doðayý hem de hâlâ onu tahrip etmek isteyen aç gözlü insanlarý korumaya çabalýyor.”

Rexx Sinemasý 9 Nisan Pazartesi - 13.30
Yeni Melek Sinemasý 15 Nisan Pazar - 13.30

Kaynak ve detaylý bilgi: http://www.iksv.org
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Mart 2007 01:50, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it