Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Tam Macera 1 Nisan'da çýkýyor   
Tam Macera 1 Nisan'da çýkýyor

Uzun süredir yayýn çalýþmalarýný devam ettiren Tam macera çizgi roman dergisi 1 nisanda yayýn hayatýna baþlýyacaðýný açýkladý. Dergi içindeki iddialý çalýþmalardan biri olan Kamra'nýn tanýtým videosunu aþaðýda izleyebilirsiniz.
Kamra; Mart 2005'de Özgür Kurtuluþ tarafýndan yazýlmaya baþlandý. Altay Þamanizmi temel alýnarak oluþturulan öykü, günümüz Ýstanbul’unda geçiyor. Fantastik-kurgu olarak tasarlanan öykü, 5 ana karakterin etrafýnda geliþiyor. Ozan Küçükusta tarafýndan tasarlanan karakterler oluþturulurken, Muhterem Nur, Hüseyin Peyda, Ayhan ýþýk, Yýlmaz Zafer gibi Türk Sinemasý’nýn tanýnan oyuncularý model olarak kullanýldý.Dergi içindekiler;

KAMRA: Ýntihar Eden Kent
Yazar: Özgür KURTULUÞ
Çizer: Ozan Küçükusta

Konu: Kentte intiharlarýn hýzla artmasý üzerine kaos baþladý. Kimi kaçýyor, Kimi saklanýyor, kimi ise fýrsat bu fýrsat yaðmalýyor. Sadece bir gurup insan Olan biteni tanrýsal bir savaþýn sonucu olarak görüyor. Bu savaþý sadece tanrýsal bir varlýðýn, Kamra’nýn kontrol altýna alabileceðini düþünüyor. Bu savaþ onu bulmak için belki de bir fýrsat. Ancak Kamra ne gerçek kimliðinin farkýnda, ne de bunu öðrenmeye hazýr. Öðrenmesi, anlamasý ve hazýrlanmasý için zamana ihtiyacý var. Ama bir kent yok olmanýn eþiðindeyken, zaman kadar deðerli ne olabilir?


DELÝLER KULÜBÜ
Yazar: Özgür KURTULUÞ
Çizer: Murat Gürdal Akkoç

1. Deliler Kulübü hakkýnda asla konuþamazsýn.
2. Deliler Kulübü hakkýnda asla konuþamazsýn.
3. Deliler Kural tanýmaz.

Konu: “Deliler kulübü, þehir hayati içinde kamufle olmuþ delilerin öyküleri. Her gün yanýndan geçtiðimiz, komþu olduðumuz, birlikte çaliþtiðimiz normal insanlarin kontrolü kaybettikleri, kendilerini belli ettikleri anlarla ilgili. Absürd bir tepki, bir cinnet aný ya da bir baþkaldýrý… normalliðe isyan ama kahramanca deðil. Ýnsanlarin çaresizliðinden kareler. Üçüncü sayfalarda sergilenen garipsediðimiz olaylarýn perde arkasý. Aslýnda hiç garip deðil, komik hiç deðil…”

Deliler Kulübü Özgür Kurtuluþ tarafýndan 2005 yýlýnýn Haziran ayýnda tasarlandý. Ýlk öykü “Obez”, hayatta yemek ve TV seyretmek dýþýnda hiçbir þeyi umursamayan þiþman bir adamýn karýsýyla iliþkisini konu alýyor. Ýhanet ve cinayetle sonuçlanan bu iliþkinin perde arkasýný aydýnlatýyor. Murat Gürdal Akkoç tarafýndan çizilen Deliler Kulübü her bölümünde farklý bir cinayet öyküsünü ele alýyor.

MEÞHUR HAFÝYELER
Yazar: Özgür KURTULUÞ, Ahmet ORHAN, Aziz TUNA
Çizer: Uður Bülent Sertçelik

Konu: “Dünyanýn en meþhur hafiyeleri onlar… Kimi bir yazar, kimi müzisyen, kimi politikaci, kimi oyuncu, kimiyse bilim adami… Ama hepsi meþhur ve hepsi hafiye. Bukowski, Einstein, Zeki Müren, Marilyn Monroe, Uður Mumcu, Bariþ Manço, Cahide Sonku, Freud… Herkesin hayatýnda hafiyelik yaptiði bir dönem vardýr. Her bölümde farkli bir meþhur, farklý bir dönem, farklý bir polisiye…”

Meþhur Hafiyeler, 2005 yýlýnýn Kasým ayýnda Özgür Kurtuluþ tarafýndan tasarlandý. Sanat, edebiyat, siyaset, felsefe vb. bir alandan ünlü bir kiþinin hayatýnýn bir döneminde hafiyelik yaptýðý fikrine dayanan bu konseptte her bölümde yerli ya da yabancý bir meþhur’un polisiye hikayesine tanýk olacaðýz. Uður Bülent Sertçelik tarafýndan çizilen Meþhur Hafiyeler sadece hikayeleriyle deðil çizim tarzý ile de farklý bir tat yaratýyor. Tamamen karakalem çizilen Meþhur Hafiyeler’de, seçilen ünlünün yaþadýðý yer ve zamanýn atmosferi yansýtýlmaya çalýþýlýyor. Her hikaye seçilen ünlüün hayatýyla ilgili bir takým ipuçlarý içeriyor. Serinin yazarlarý ise, Ahmet Orhan, Aziz Tuna C. ve Özgür Kurtuluþ.

CÝNHAN
Yazar: Murat BAÞHEKÝM, Özgür KURTULUÞ
Çizer: Mahmud A. ASRAR

Konu: “14. Yüzyýlda Anadolu. Anadolu Selçuklu Devleti daðýlmýþ. Doðuda Ermeniler, güneyde Memlüklüler Anadolu’yu kuþatmýþ. Asya’dan kopup gelen Moðol birlikleri geçtikleri her yeri yakip yýkýyorlar. Farklý bölgelerde birçok beylik kurulmuþ. Çevresinde bir ordu toplayan her boy, beyliðini ilan ederek toprak kapma savaþi veriyor. Böyle bir iklimde Cinhan adlý yalnýzbir gezginin adý dilden dile dolaþýyor. Kimileri ona ermiþ diyor, kimileriyse büyücü… Hiçbir yerde bir geceden fazla konaklamýyor. Ne bir dostu var,ne de düþmaný. Geçmiþi de niyeti de belli deðil. Onu görenler bir daha görmek istemiyor. Görmeyenler merak ediyor.”

Cinhan 2005 yýlý Eylül ayýnda Özgür Kurtuluþ tarafýndan tasarlandý. Mahmud A. Asrar tarafýndan karakter çalýþmasý yapýldý ve ilk öykü “Han Duvarlarý” çizildi. Ülkemiz çizgi romanýnýn tarihi kahraman tiplerinin aksine Cinhan, efendisiz, karþýlýk almadan kimseye hizmet etmeyen bir karakter olarak tasarlandý. Ýnsanlardan hoþlanmayan, yalnýz yaþayýp, yalnýz gezen, sadece kas gücüyle deðil çeþitli pisiþik güçleriyle düþmanlarýný alt eden Cinhan’ýn en önemli aksesuarý asasý. Cinhan’ý diðer tarihi karakterlerden ayýran bir diðer temel özelliði ise, pek de iyi bir adam olmamasý. Cinhan maceralarý Murat Baþhekim tarafýndan yazýlýyor.


DELÝ GÜÇÜK:
Yazar: Aziz Tuna C.
Çizer: Coþkun Kuzgun
Tasarým: Ozan Küçükusta

Deli Gücü, eski Türk masallarýndan esinlenerek yaratýlmýþ mistik birkarakter. Ýnsan gibi konuþan yedi kargasýyla hemen her gittiði yerde korku salan Deli Gücük, kendine özgü adalet anlayýþýyle 19. yüzyýl Osmanlý taþrasýnda serüvenler yaþýyor.Gönderen Yunus, Çarşamba, 21 Mart 2007 02:38, Yorumlar(2)
Yorumlar
Yunus
26 Mar 2007
1 Nisan'da bayiye gidip alırsan okuyabilrsin
CaMaDaM
24 Mar 2007
Ben girdim web sitelerine. güya ordan indirilip okunabilecekti ama hiçbirşey anlamadım.. nasıl okunacak bu çizgi romanlar?


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it