Haberler

Haberler->Basında ÇR->Çizgi roman ansiklopedisi   
Çizgi roman ansiklopedisi

Ýnkýlap Kitabevi'nin yayýnladýðý 'Çizgi Roman Ansiklopedisi'nde 20 ülkeden tam 799 yazar, çizer, yayýn ve kahraman yer alýyor. Baþka bir deyiþle 117'si Türk 380 sanatçý ve 120'si Türk 285 kahraman incelenmeyi bekliyor.

Nur topu gibi bir çizgi roman ansiklopedisi

Çizgi roman meraký ilkokulda baþlayan Hakan Alpin'in bu iþe profesyonel olarak adým atýþý; Ali Recan'ýn, Conan'ýn okur sayfalarýnda yayýnlanan çizimleri sayesinde onu fark edip yeni oluþturduðu ekibe çaðýrmasýyla baþlamýþ. Yüzbaþý Volkan' baþlýðýyla adým attýðý kariyeri çeþitli gazetelere, dergilere çizdiði baþlýklarla devam etmiþ. Ulusal bazda yayýnlanan üç büyük gazete hariç hemen hemen hepsinde ve Oðuz Aral'ým sonraki 'Gýrgýr' ya da Hasan Kaçan'm çýkardýðý 'Arýza' gibi mizah dergilerinde çizgi romanlar çizmiþ. Söylediðine göre: "Her biri kendi döneminde belirli etkiler yaratmýþ ve kariyerime eklenmiþ olsa da, literatürü takip edenlerin 'çok popüler' gözüyle bakacaðý çalýþmalar olmadý bunlar. Ancak 'Geleceðin Taksi Pilotu Acar' ile, Yeni Þafak gazetesinde çizdiðim ve Mehmet Barlas'm senaryosunu yazdýðý 'Kayýp Yýllar' adlý baþlýklar, hem benim hem de okurlarýn takdirlerine mahzar oldu diyebilirim." 1990'larýn ortalarýnda, hiçbir çizgi roman yayýncýsýnýn kalmadýðý ve gazetelerle mizah dergilerindekiler hariç hiçbir yeni çizgi romanýn okurla buluþamadýðý yýllarda, cesur bir adým atmýþlar. Ýstanbul, Beyazýt Çýnaraltý'nda; Aþkýn Güngör ve Hüsnü Çoruh'un da aralarýnda bulunduðu 7-8 kiþilik bir çizgi roman sevenler ekibiyle haftada bir yaptýklarý soh¬bet toplantýlarýnda 'Darkwood Sakinleri' adlý bir çizgi ro¬man kültürü dergisi çýkarma kararý almýþlar. Alpin'in çizgi roman kültürüne son katkýsýysa; Ýnkýlap Kitabevi'nden çýkan ansiklopedi! 800 maddeden oluþan bu 740 sayfalýk ansiklopedi; adý üzerinde çizgi roman üzerine ne arýyorsanýz bulmanýza yetecek kadar detaylý ve geniþ bir çalýþma.

Çizgi roman ansiklopedisinin yayýna hazýrlanýþý, za¬manla biriken verilerle mi oluþtu yoksa belirli bir süreç içinde belirli bir mesai ayýrarak titizlikle mi çalýþtýnýz?
'Çizgi roman Ansiklopedisi' hazýrlama fikri çok öncelere dayanýyordu. Kýsmette 2002'de baþlamak varmýþ. Ýlk aþa¬mada 280 madde belirlemiþtim. Ancak kýsa sürede bu sa¬yý 800 oldu. Türkiye'deki en geniþ kiþisel çizgi roman ar¬þivlerinden birine sahip olmamýn getirdiði avantajla çok sýký, koþturmasý olmayan rahat tempolu ve inanýlmaz keyifli bir atmosfer yarattým kendime. Tüm maddeleri yazmam, binlerce dergi içinde kitapta kullanmaya karar ver¬diðim görsel malzemeleri seçmem, onlarý dijital ortama aktarmam, kitabýn tasarým ve yayýn hazýrlýk anlamýndaki tüm teknik iþlerini ve düzeltilerini yapmam bir yýl sürdü.

Böyle bir ansiklopedi hazýrlamak nereden aklýnýza düþtü?
'Dokuzuncu' sanatýn ülkemizde bir kesim tarafýndan 'çocuk iþi' olarak görülmesi ve akademik çevrelerde saygýn bir sanat dalý olarak görülmemesi önemli tetikleyici etkenlerdi benim için. Teksas, Tommiks gibi asla akan kanýn gösterilmediði westernler veya Miki Fare, Heidi, Bugs Bunny gibi gerçekten çocuklar ve gençler için hazýrlanmýþ çizgi romanlar olmasýna karþýn, daha büyük yaþ gruplarýna göre hazýrlanmýþ çizgi romanlar da vardýr. Bunlar içerikleriyle ve sunum tarzlarýyla birbirinden ayrýlýr. Kategorilendirme, teknik bir olaydýr aslýnda. Zira okumak istediðiniz ve beðendiðiniz bir çizgi roman bulur ve okursunuz. Benimle ayný jenerasyondan olan çizgi roman sevenlerden hemen hepsinin ailesi, çocuklarýnýn çizgi roman okumasýna bir þekilde engel olmaya çalýþmýþ. O sebeple hemen, "Ders kitaplarýnýn arasýna gizler okurduk," diye baþlarlar anlatmaya. Bende öyle olmadý. Kardeþimle ben salonun bir köþesinde babamýn aldýðý çizgi roman dergileri bulunan bir evde büyüdük.

Hayli detaylý ve kalýn bir ansiklopedi bu; çalýþma süreci nasýl geliþti, ne tür zorluklar yaþadýnýz?
Ansiklopedi için ilk aþamada belirlediðim 280 maddelik þablon aslýnda bir 'ilk' çalýþma için yeterli sayýlýrdý. Ama ben o tarihe dek elimin altýndan geçen Batý kaynaklý yarým düzine çizgi roman ansiklopedisini incelemiþtim. Ve bunlarý analiz ettiðimde dokuzuncu sanata teðet geçen, onun bünyesindeki tüm ayrýntýlarýný içermeyen bazý ek¬siklikler saptamýþtým. 'Çizgi roman Ansiklopedisi' için Türkiye'de basýlmýþ hiçbir yayýnda görmediðim cinsten beþ ayrý indeks çalýþmasý yaptým. Çizgi roman baþlýklarý, yayýnlar, kiþiler, yayýncýlar ve coðrafi daðýlým kategorilerinde farklý indeksler hazýrladým. 740 sayfalýk kitabýn son 50 sayfasý indekslere ayrýldý. Sonuçta bu bir ansiklopedi ve içinde binlerce metin var. Okurlara iþkence çektirm¬nin anlamý yok, neyi nerede arayacaðýný bu indekslere bakarak kolayca bulacaklarýna eminim. Bu detay çok önemliydi benim için. Zira sadece indeksleri hazýrlamak tam 40 günümü aldý. Ama deðdi. Baþlangýçtan itibaren ansiklopedime okumayý ve bilgilenmeyi kolaylaþtýracak bazý görsel kodlamalar ekleme düþüncem vardý. Týpký i¬ternet sitelerindeki gibi, adý geçen bir sözcüðün, kavramýn netteki baþka yere uzantýsýný ve açýlýmýný simgeleyen ve üstünü týkladýðýnýzda o sayfaya geçmenizi saðlayan link sistemine benzer bir alt çizgileme yaptým. Çalýþmamýn en önemli özelliði, dokuzuncu sanat diye de adlandýrýlan çizgi romana Türkiye projeksiyonundan bakmasýdýr. Ülkemiz çýkýþlý olanlarý bir yana býrakýrsak, yabancý kaynaklý maddelerin tamamý Türkiye'de tanýnma, bilinme ve yayýnlanma kriterleri baz alýnarak seçilmiþtir. Benim rastladýðým yabancý kaynaklý ansiklopedilerde böyle seçici bir özellik ve kýstas yoktu.

Koleksiyon objesi olarak çizgi roman size ne ifade ediyor?
Bizde koleksiyonerler için yeterli kaynak var mý? 1980'lerin baþýndan beri çizgi roman toplayan ve koleksiyonunda Türkiye'de yayýnlanmýþ ne varsa hepsinden en az bir örnek bulunduran biri olarak, ülkemizde çizgi roman koleksiyonculuðunu baþlattýðýmý, en azýndan ona bir ivme kazandýrdýðýmý ileri sürebilirim. Mutlaka ki benden önceki kuþaklardan da okuduðu çizgi romanlarý biriktiren kiþiler çýkmýþtýr. Ama olaya koleksiyonerlik boyutunu kazandýran ve sahaflarýn en dip köþelere attýðý ve en ucuza sattýðý, satýnca kendini mutlu hissettiði yayýnlardan olan çizgi romanlarýn vitrinlere taþýnmasýnda benim 'alýcý' yönüm çok etkili olmuþtur. Bu alýmlar yaparken ortaya çýkan sohbetlerin bir kýsmýndan da bugünkü çizgi roman severler arasýnda dönen 'enformatik' bilgilendirmeler doðmuþtur, ilk baþlarda çok seçici davranan yoktu. Þimdi dergilerin kapaðýndaki en ufak bir zedelenme bile mevzubahis ediliyor ve ederinden düþülüyor. Ve evet, eski dergilerin çoðu da inanýlmaz fiyatlara satýlýyor. 'Çocukken okuduklarýmý saklasaydým, þimdi onlarý satýp dilediðim yerden l ev alabilirdim'ciler hiç de az  deðil. Tüm bu geliþmeler çizgi romanlara verilen deðerin oldukça arttýðýnýn kanýtý. Olayýn bir de kütüphane boyutu var. Zira her çizgi roman araþtýrmacýsý koleksiyoner deðil, en azýndan benim gibi her önüne geleni toplamýyor. Sadece Zagor, Ken Parker, X-Men veya sadece manga koleksiyonu yapanlar var mesela. Ama baþka bir içerikte yazý yazacaðý zaman baþvuracaðý kaynaklar belli. Ya onun koleksiyonunu yapan birinden ödünç alýyor, ya kütüphaneye giriyor ya da bahis yapacaðý detay yabancý kaynaklýysa internete müracaat ediyor. Kütüphanelere girenler, daha en baþtan hoþ karþýlanmýyor. Çünkü çizgi roman, kütüphaneci memurlara göre çocuk yayýnýdýr. Karþýsýndakinin 30-40 yaþýnda bir çocuk olduðuna inanmýyor hiçbiri haliyle. Büyük uðraþlar vererek o direnci kýrmak söz konusu olabiliyor ancak.

Türk çizgi roman karakterlerinin temel bir özelliði var mý?
Örneðin ilk oluþtuklarý dönemlerin ekonomik ve politik yansýmalarýný taþýmak gibi... Çizgi karakterlerimizde belirgin bir Türk kimliðinden söz etmek doðru olmaz. Sorduðunuzda çok kiþi 'Tarkan', 'Kara Murat', 'Malkoçoðlu', 'Karaoðlan' veya 'Tolga' gibi kýlýçlý kahramanlarý öncelikli olarak sayýp döker. Ama Türk çizgi romancýlýðý sadece bunlardan veya benzeri milliyetçi akýma kapýlmýþ örneklerden oluþmamýþtýr. Piyale Madra'nm 'Kü-çümen'i, Ýsmail Gülgeç'm çizdiði Yaþar Kemal uyarlamasý 'Ýnce Mehmed", eskilerden Orhan Tolon'un 'Eciþ'le Bücüþ'ü, Behiç Pek'm 'Muhlis Bey'i, Tayyar Özkan'ýn 'Maðara Adamý' ya da 'Nasreddin Hocalarý, Þahap Ayhan'ýn 'Tengiz'i gibi çok deðiþik kulvarlarda çizgi roman karakterleri mevcuttur. Ýçerikleri ve kurgularýyla sadece Türkiye'de yayýn þansý bulmaktan öteye gidemeyecek sayýsýz çizgi romanýmýz vardýr. Bence Türkiye'de çizgi romancýlýðýmýzýn geliþmesine yararlý olacak iki önemli unsur var: tiki çizer sayýsýnýn artmasý. Þu anda deðiþik kulvarlarda hiç olmadýðý kadar fazla sayýda çizgi roman yaratýcýsý var. Yani ilk olumlu adým atýlmýþ durumda. Ýkinci önemli unsur ise, çizgi roman satýlan mekanla¬rýn sayýsýnýn artmasý. Üç büyük ilde önemli bir aþama kaydedilmiþ durumda. Çoðu sahaf olan bazý kiþiler dükkan açýp, eski ya da yeni çizgi romanlar satmaya baþladý. Bunlarýn sayýsý ikiye katlandýðýnda ve bu iþ en az 40 ilde daha yapýlmaya baþladýðýnda, ülkemizde de artýk bir çizgi roman kültürü ortamý var demektir.

Türk çizgi roman okuyucusunun profili

Çizgi roman sanatýnýn ülkemizde icra ve taki


Gönderen Yunus, Pazartesi, 26 Mart 2007 16:35, Yorumlar(1)
Yorumlar
daikhan
29 Mar 2007
Yahu ben arkadaþý tebrik ediyorum etmesine,darkwood a da aboneydim falan ama...bu kadar kendini övmesi yerlere göklere koyamamasý,cahili cühela kitlelere çizgiroman vahiyleri indirdim,indiriyorum vede indirmeye devam edeceðim havalarý bana biraz itici geldi.Hatta ne birazý bayaa bi itici geldi.Gidip alacaðým ansiklopediyi o ayrý ama...artýk küçük yerlerin büyük insaný olmaya çalýþmaktan vazgeçmek lazým...


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it