Haberler

Haberler->Basında ÇR->Çizgi roman satýþlarý azaldý ama bilinçli okur sayýsý arttý   
Çizgi roman satýþlarý azaldý ama bilinçli okur sayýsý arttý

 Daha ilkokula baþlamadan "kelimenin tam anlamýyla" okumaya baþladýðý çizgi romanlarla þekillenmeye baþlamýþ Hakan Alpin'in bu tutkusu. Zagor, Kaptan Swing, Tom Braks, Tommiks, Teksas gibi kahramanlar en yakýn arkadaþlarý olmuþ yýllarca. 1986'da Conan'ýn okur sayfalarýndaki bir illüstrasyonu sayesinde, yeni serüvenleri yayýnlanacak olan Yüzbaþý Volkan'ýn çizim ekibine dahil olmasýyla çizgi roman ressamlýðý kariyeri baþlamýþ. 1990'lý yýllarda 9. sanata dair konuþmalar, araþtýrmalar yapmýþ, yazýlarý yayýnlanmýþ çeþitli dergilerde Okurluktan çizerliðe, çizerlikten araþtýrmacýlýða seyreden bir kariyer seyahatnamesinin en önemli duraðýna gelmiþ Hakan Alpin; Türkiye'nin ilki olarak adlandýrýlacak "Çizgiroman Ansiklopedisine. Ýmkanlar olsa 2000 maddelik ve daha hacimli bir kitap yapardým diyen Hakan Alpin'le Çizgiroman Ansiklopedisi'ni ve çizgi romaný konuþtuk. Toplam 740 sayfa ve 800 maddebaþý bulunan Çizgiroman Ansiklopedisi, Ýnkýlâp Kitabevi tarafýndan yayýnlandý.

Bir dönem "tu kaka" olarak görülen ve yaklaþýk son 10 yýlda eski günlerine geri dönercesine hareketlenmeye baþlayan çizgi romanýn ansiklopedisini yapmaya nasýl karar verdiniz? Kaç yýllýk bir çalýþma sonrasýnda ortaya çýktý?
-'Çizgiroman Ansiklopedisi' hazýrlama fikri çok öncelere dayanýyordu benim için. Hattâ çok kolektif bir düþünce yapýsýný ve hareket tarzýný benimsememiþ olsam 1990'larýn sonunda hazýrlardým bu kitabý. Ancak kýsmette 2002 yýlýnda baþlamak varmýþ. Bir tutkunun sonucunda verilmiþ bir karar. Eksikliðini gördüðüm ve artýk birilerinin yapmasýný düþündüðüm bir çalýþmaydý, daha evvelden çeþitli notlar almýþtým kenara köþeye, bunlarý bir araya getirdim ve sonra kitap bugünkü halini aldý.

Sizce çizgi romanýn yeniden ilgi görmeye baþlamasýný sebebi nedir?
-
Bu ilginin temelinde çizgi roman severlerden imkaný olanlarýnýn yayýncýlýk yapmaya baþlamasý yatýyor öncelikle. Düþük satýþlara raðmen yayýncýlýða devam ediyor olmalarý çok takdir ettiðim bir çaba. Bir diðer nedeni de bilinçli çizgi roman okurlarýnýn sayýsýnýn artmasýdýr. 1990'larýn ortalarýna deðin Teksas'ýn, Tommiks'in, Superman'in, Asteriks'in Türkler tarafýndan çizildiðini sanan okurlar çýkardý karþýma.

Ansiklopediniz, Türkiye merkezli bir çalýþma olduðu için, gerek çizer sayýsýnda, gerek yayýn sayýsýnda doðal olarak önemli oranda Türk çizer,
yayýn ve kahramana rastlýyoruz. Dünyadaki örneklerinde rastladýðýnýz Türk isimler nelerdi?

-Ülkemizde yayýnlanmýþ tüm çizgi roman serilerinin tam koleksiyonlarý veya tamamýna yakýnýnýn elimin altýnda olmasý, hattâ çocuk dergileri ve mizah dergilerindekiler de dahil çok geniþ bir arþivimin olmasý, bu ansiklopediyle ilgili önemli bir handikabý giderdi. Bülent Arabacýoðlu'nun 'En Kahraman Rýdvan'ý gibi sadece mizah dergilerinde macerasý yayýnlanmýþ olanlar veya Bedri Koraman'm 'Cici Çan'ý gibi sadece gazetelerde yayýnlanmýþ çizgi karakterler iþin kolay kýsmýydý. Asýl zor olaný biyografilerin teminiydi. Dünyadaki çizgi roman ansiklopedilerinin veya dokuzuncu sanatla ilgili yapýlmýþ araþtýrma kitaplarýnda adý geçen tek Türk çizer Suat Yalaz'dýr. O da uzun yýllar yaþadýðý ve çizerlik yaptýðý Fransa'da yayýnlanan bir ansiklopedide, Gi Toro takma adýyla dahil olmuþtur. Bu kýsýrlýðýn yegane sebebi ise, ülkemizde çizgi roman sanatýyla ilgili kaynak eser sayýsýnýn azlýðýdýr.

ÇÝZGÝ ROMANCI OLARAK ANILMAK ÝSTEMEYENLER OLDU

Buraya almadýðýnýz/alamadýðýnýz isimler oldu mu? Sebepleri neler?
-Elbette kitabýma alamadýðým kiþi, kahraman ve yayýnlar oldu. Yayýncýlýk zorluklarýný ve maliyet hesaplarýný bilmeyen biri olsaydým ve kitabýmý buna göre ayarlasaydým belki 2 bin madde olarak hazýrlardým. Ama basacak yayýncý bulunur mu derseniz dururum. 2002 yýlýnda ansiklopedimin madde listesini hazýrlarken dahil ettiðim bazý çizerlerimize biyografilerinin teyidini almak ve eksiklerini tamamlamak için ulaþamadým. Belirlediðim isimleri telefon rehberlerinden soyadlarýna göre taradým, dönem meslektaþlarýna sordum soruþturdum. Ama nafile, bulamadým. Eksikli biyografiler gireceðime, hiç girmemeyi tercih ettim. Mizah dergilerinde çizgi roman çizen bazý çizerler de garip bir düþünce yapýsýyla çizgi roman ressamý olarak anýlmak istemediklerini belirterek beni geri çevirdi. Onlara göre çizer diye anýlmak veya karikatürist olarak bilinmek daha çok istedikleri sýfatlardý. Halbuki yaptýklarý buz gibi çizgi romandý.

Ansiklopedinizin 5 ayrý indeksi ve zengin bir bibliyografyasý var. Ancak dikkati çeken, yararlanmadýðýnýz halde tavsiye ettiðiniz kaynaklar. Levent Cantek'in çalýþmalarýndan yararlanmamanýzýn özel bir sebebi var mý?
-Evet, doðru. 'Çizgiroman Ansiklopedisi' için Türkiye'de basýlmýþ hiçbir yayýnda görmediðim cinsten beþ ayrý indeks çalýþmasý yaptým. Çizgiroman baþlýklarý, yayýnlar, kiþiler, yayýncýlar ve coðrafik daðýlým kategorilerinde farklý indeksler hazýrladým. Baktýðýmýz zaman ülkemizde dokuzuncu sanatla ilgili çok fazla kuramsal kitap yayýnlanmadý. Bir kýsmý aradýðým türden bilgiler barýndýrsa da, bunlarýn bir kýsmýndan kaynak kitap olarak yararlanmamamýn nedenleri vardý. Ancak yine de haklarýný teslim etmek için, okurlara isimlerini vermek istedim.

ÇÝZGÝ VE ÖYKÜ GÜCÜ YÜKSEK AMA SATIÞI BAÞARILI DEÐÝL

Þu anda Türk çizgi romancýlýðý üretim ve sunum boyutundan bakýldýðýnda tüm tarihi boyunca olmadýðý kadar evrensel normlar yakalamýþtýr. Piyale Madra'nýn 'Snoopy'den aþaðý kalmayacak kadar baþarýlý çalýþmalarý, Tayyar Özkan'ýn uzun yýllardýr 'Cave Man'lerinde kullandýðý evrensel kalýplar ve yeni dönem genç çizerlerimizin Amerikan 'comics' ekolünü benimseyerek yaptýklarý çalýþmalarla Batýda kabul görmeleri önemli aþamalardýr. Ancak çizgi ve öykücülük gücü yüksek bu çalýþmalar satýþ, yani tiraj açýsýndan batýdaki benzerleri kadar baþarýlý deðildir.

Hürriyet Gazetesi - Keyif Eki - 07.04.2007 - Çaðlayan ÇEVÝK
Gönderen Yunus, Pazartesi, 09 Nisan 2007 00:47, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it