Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Iron Man Filminden ilk fotoðraf   
Iron Man Filminden ilk fotoðraf

 Paramount tarafýndan çekilen ve 2008'de gösterime girecek olan Iron Man filminden ilk fotograf IGN sitesinde yayýnlandý. Yönetmenliðini Jon Favreau yaptýðý filmde fotoðraf da görülen kostümden anlaþýlacaðý gibi orjinal ilk kostüme sadýk kalýnarak hazýrlanmýþ. Favreau filmde içinde Iron Man zýrhýnýn geliþiminin evlerinin gözükeceðini daha önce belirtmiþti. Þu ana kadar yapýlan açýklamalar Iron Man zýrhýnýn çizgi roman da yer alan zýrh'ýn þu anda Iron man'in giydiði zýrha çok benzediði þeklinde. (Resimdeki kostümün büyük halini görmek için TIKLAYIN!

Tür: Süper Kahraman
Diðer türler. Macera / Drama / Bilim Kurgu
Gösterim Tarihi: 2 Mayýs 2008
Yönetmen: Jon Favreau
Oyuncular: Robert Downey Jr (Iron Man), Terence Howard Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges,
Senaryo: Art Markum, Hawk Otsby, Mark Fergus, Matt Hollaway
Studyo: Paramount Pictures
Production Þirketi: Marvel Entertainment
Yapým: 2006, ABD
Resmi Sitesi: www.ironmanmovie.com

Anthony "Tony" Stark / Iron Man

Güçleri: Iron Man'in zýrhý standart koþullarda onun 70 ton aðýrlýðý kaldýrabilmesini saðlar. Giyen kiþiye yüksek derecede dayanýklýlýk veren zýrhta silah sistemleri ve uçabilme yeteneði saðlayan ufak ayak jetleri vardýr.

Biyografi: Tony Stark çok baþarýlý bir sanayiciydi. Silah ve yüksek teknolojik aletler geliþtiren Stark Industries adlý þirketin kurucusu ve baþkanýydý. Fakat iþ iliþkilerini geliþtirme arzusu göðsüne bir þarapnel parçasýnýn saplanmasý ile son buldu. Yaralýyken Asyalý bir savaþ lordu olan Wong Chu tarafýndan esir alýndý. Chu onun için çok güçlü bir silah tasarýmý yaparsa Tony'e hayatýný kurtaracak ameliyatý gerçekleþtireceðini söyledi. Küçük bir laboratuarda çalýþan Stark kendisi gibi bir esir olan Ho Yinsen'in yardýmý ile elektrik gücü ile çalýþan, silah sistemleri barýndýran demir bir zýrh yaptý.

Iron Man'e dönüþen Stark onu hapsedenleri yendi. Özgürlüðünü kazanýnca Iron Man olarak casuslarý ortaya çýkarmak, suçlularý adalete teslim etmek, ulusal güvenliðe zarar veren kiþileri yakalamak gibi görevlere baþladý. Avengers'ýn kurucu üyelerinden biri oldu. Tüm bu süre boyunca Stark her zaman göðüs zýrhýný giymek zorundaydý, çünkü bu zýrh göðsündeki þarapnelin kalbini durdurmasýný engelliyordu.

Iron Man olduðunun bilinmesini istemeyen Stark medyaya Iron Man'in korumasý olduðunu açýklayarak þüpheli bakýþlardan kurtuldu. Iron Man olarak Stark Industries'i tehdit eden suçlulara karþý savaþtý. Iron Man olarak kendi çýkarlarýndan daha iyi amaçlar için de mücadele edebileceðinin farkýna varan Stark bencil yaklaþýmýndan kurtulup bir kahramana dönüþtü. Mandarin, Iron Monger ve Whiplash gibi kötülere karþý mücadele etti. Fakat Stark'ýn en büyük düþmaný alkoldü. Stark Industries'i kaybetme tehlikesi yaþayan ve kiþisel problemleri ile mücadele eden Stark huzuru alkolde aramaya baþladý. Alkolik olma tehlikesinden kurtulmayý baþarsa da içki onun için en büyük tehlike olarak kalmaya devam etti.

Stark'ýn zýrhý yýllar boyunca pek çok deðiþimden geçti. Zýrh ilk baþlardaki kaba, hantal görünümünden daha hafif, daha teknik detaylý bir hale geldi. Zýrha pek çok yeni sistem eklendi. Hatta Stark bir süre Iron Man'i bir robot olarak kullandý. Fakat bu robot ile savaþmak zorunda kaldý ve bu savaþ yeni mekanik bir kalp kazandýrdý.
Gönderen Yunus, Perşembe, 12 Nisan 2007 14:34, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it