Haberler

Haberler->Basında ÇR->Ankaralý çizerlerden Tam Macera   
Ankaralý çizerlerden Tam Macera

 "Macera tur operatörlerine býrakýlmayacak kadar ciddi bir iþtir" diyerek yola çýkan Ankaralý "macera tayfasý" fantastik, polisiye, tarihi, toplumsal gerçekçi, suç türlerinde beþ farklý çizgi romandan aylýk dergi yarattý. "Tam Macera," 1 Nisan’da okuyucuyla buluþtu. Yaklaþýk 20 kiþilik yazar-çizer ekibinin iki yýllýk çalýþmayla hazýrladýðý dergide, yerli ve özgün çizgi hikayelerin yaný sýra aktüalite, sinema, müzik, spor gibi konularda yazýlar, illüstrasyonlar yer alýyor. 64 sayfalýk derginin fiyatý 5 YTL.

Çizgi roman 1960 ve 1970’li yýllarda Türkiye’de altýn çaðýný yaþýyordu. Gazetelerin de tiraj kaynaklarýndandý. Gazeteler birbirlerinden çizer transfer eder, yeni baþlayan çizgi romanlar heyecan yaratýrdý.

Karaoðlan, Tarkan, Yüzbaþý Volkan, Malkoçoðlu gibi yerli kahramanlar birbiri ardýna ortaya çýkarken, bir yandan da Ýtalyan, Amerikan, Fransýz çizgi roman kahramanlarý popüler oluyordu. Dergiler, kitaplar haftada 300-400 binli rakamlara ulaþan baskýlar yapýyordu. 1970’li yýllarda mizah dergilerinin patlamasýyla çizgi roman biçim deðiþtirdi. 1980 sonrasý kayboldu.

1990’larda yerli çizgi romaný diriltmeye yönelik dergi denemeleri oldu. 20 bin tiraja ulaþan Joker, kapatýlýnca giriþim sonuçsuz kaldý. 2000’li yýllarýn baþýndaki Resimli Roman ve Strip dergileri de uzun soluklu olamadý. Þimdi çizgi roman meraklýlarýnýn yeni umudu Tam Macera.

TÜRK SÝNEMASI’NDAN TRANSFER

2005 Martý’nda yazar Özgür Kurtuluþ ve çizer Ozan Küçükusta "Kamra" adýnda bir çizgi roman üzerinde çalýþmaya baþladý. Günümüz Ýstanbul’unda geçen bu Þaman hikayesi, toplu intiharlar yaþanýrken bir grup Þaman’ýn kenti kurtarma çabalarýný konu ediniyordu.

Ýkili çizgi romaný tamamlarken yayýmlanacaðý mecrayý da araþtýrmaya baþladý. Farklý çizgi roman türlerinin bir arada sunulacaðý bir dergi için kollarý sývadý. Ýki yýlda 30’a yakýn çizer ve yazarla görüþen Özgür Kurtuluþ, ekipler oluþturdu. Çizgi roman üretim platformu olarak tasarlanan, Tam Macera ismi verilen proje kapsamýnda beþ çizgi roman serisi üretildi. 2006 Temmuzu’nda dijital ortamda dergi taslaðý oluþturuldu. Dergi "Tam Macera" adýyla 1 Nisan’da piyasaya çýktý.

Dinamik içerik oluþturmaya çalýþtýklarýný söyleyen Kurtuluþ, beþ çizgi romana yenilerinin ekleneceðini, sayfalarýnýn iyi kurgulanmýþ ve anlatýlmýþ her hikayeye açýk olduðunu söylüyor. "Dergideki tek uzun sürecek tipteki çizgi roman Kamra" diyor. Altay þamanizmi temel alýnarak tasarlanan fantastik-kurgu öyküde Muhterem Nur, Hüseyin Peyda, Ayhan Iþýk, Yýlmaz Zafer gibi Türk Sinemasý’nýn tanýnan oyuncularý model olarak kullanýlmýþ.

Diðer dört seri roman, ayný sayýda baþlayýp biten öykülerden oluþuyor. Yani çizgi roman jargonuyla "tam macera." Fakat derginin adýnýn buradan kaynaklanmadýðýný söylüyor Özgür Kurtuluþ: "Tam maceralarýn sonunda hep, bu maceranýn sonu, yazar. Türkiye’de çizgi roman çýkarmanýn tam bir macera olduðunu düþündüðümüz için bu ismi seçtik. Bizim maceramýz sürecek. Hikayelerimize güveniyoruz."

Tam Macera ekibi, nitelikli çizgi romanýn iyi çizer kadar iyi yazar ve senaryoya ihtiyaç duyduðunu düþünüyor, bu nedenle takým çalýþmasý geleneðini yerleþtirmeyi hedefliyor.

ÖZGÜR KURTULUÞ

(TAM MACERA’NIN YAYIN YÖNETMENÝ)
Ýnternetten kes yapýþtýr yapmýyoruz

Her sayfasý okunan bir dergi amaçladýk. Tümüyle özgün, internetten derlenmeyen bir dergi. Çizgi romanlar ve yazýlar macera vurgusu içeriyor. Mizah dergisi deðiliz, farklý türdeki çizgi romanlarý sunuyoruz. Yerli, özgün ve yeniyiz. Çizgi roman tarzýna kafa yormadýk. Önemli olan, güzel hikaye anlatmak. Dergide yabancý çizgi romana yer vermedik. Ýleride yer verebiliriz. Ancak yerli hep öncelikli olacak. Yerli, evrenselden kopmak anlamýna gelmiyor. Bugün yerli çizgi roman mizah türüne sýkýþmýþ görünüyor. Oysa çizgi romanýn onlarca türü var. Okuyucuya çeþitlilik sunuyoruz.

 TAM MACERA’DA NE VAR?

"Kamra: Ýntihar Eden Kent" açýlýþ romaný. "Cinhan: Han Duvarlarý," 13. Yüzyýl’da Anadolu’da geçen tarihi-gizem türünde bir öykü. "Meþhur Hafiyeler: 100 Papel," baþrolü Charles Bukowski’ye verilen polisiye. "Mazeret-i Cinnayet" cinnet, "Obez" cinayet, "Deli Gücük," Osmanlý taþrasýnda geçen masalsý bir öykü. Bu sayýdaki inceleme yazýsý Türk Çizgi Roman tarihinde öpüþme karelerini ele alan "Çok Güzeldi Bir Daha Öper Misin?" Dergide ayrýca, "Cem Yýlmaz: Hokkabaz Deðil Sihirbaz", günümüz futbolunun eleþtirildiði "Susalým Beyler Maç Baþladý", gösterime giren Pan’ýn Labirenti filminden esinlenen "Çocuklukla Yetiþkinlik Arasýnda Bir Geçit," aktüel olaylarla kurgunun harmanlandýðý "Nato Kafa Nato Mermer" adlý yazýlar yer alýyor.

KAMRA

Ýntihar Eden Kent, Özgür Kurtuluþ yazýyor, Ozan Küçükusta çiziyor. Ýstanbul’da geçen, Altay þamanizmini temel alan öyküde Muhterem Nur, Hüseyin Peyda, Ayhan ýþýk, Yýlmaz Zafer gibi Türk Sinemasý’nýn tanýnan oyuncularý modelolarak kullanýldý.

CÝNHAN

Han Duvarlarý, Özgür Kurtuluþ ile Murat Baþekim yazdý, Mahmud A. Asrar çizdi. Kahramaný Cinhan, efendisiz, karþýlýksýz kimseye hizmet etmiyor. Ýnsanlardan hoþlanmýyor, kaslarý ve pisiþik güçleriyle savaþýyor.

MEÞHUR HAFÝYELER

100 Papel, Özgür Kurtuluþ, Ahmet Orhan, Aziz Tuna C. yazdý, Uður Bülent Sertçelik çizdi. Sanat, edebiyat, siyaset, felsefe gibi alanlarýn ünlülerinin bir dönem hafiyelik yaptýðý varsayýlýyor. Her bölümde bir ünlü baþkahramaný oynuyor.

MAZERET-Ý CINNAYET

Özgür Kurtuluþ yazdý, Murat Gürdal Akkoç çizdi. Ýlk öykü "Obez", hayatta yemek ve TV seyretmek dýþýnda hiçbir þeyi umursamayan

þiþman bir adamýn karýsýyla cinayete varan iliþkisini konu alýyor.

DELÝ GUCUK

Aziz Tuna C. yazdý, Coþkun Kuzgun çizdi. Eski Türk masallarýndan esinlenerek yaratýlmýþ mistik bir öykü. Baþ kahramaný insan gibi konuþan yedi kargasýyla, 19. yy Osmanlý taþrasýnda her gittiði yerde korku salýyor.

Hürriyet Gazetesi - Hürriyet Pazar - 15.04.2007 - Aslý SÖZBÝLÝR
Gönderen Yunus, Pazar, 15 Nisan 2007 23:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it