Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Marsýk Çizgi Romanlarý Dizisi-1   
Marsýk Çizgi Romanlarý Dizisi-1

 Saint-Exupéry, Marsýk Çizgi Romanlarý Dizisi-1 etiketiyle geçtiðimiz günlerde piyasaya çýktý. Philippe Durant'ýn yazdýðý ve Claude Laverdure'ün çizdiði kitap, Küçük Prens'in yazarý, ayný zamanda bir asker ve Ýkinci Dünya Savaþýnda savaþmýþ bir pilot olan Saint-Exupéry'nin hayat hikayesini anlatýyor. Le Lombard yayýnevinin 22 kitaplýk Biggles dizisinin 19. kitabý. Orijinali 2003 Þubat ayýnda yayýnlanmýþ. Marsýk Yayýncýlýktan çýkan Türkçe baskýnýn çevirisi Eray Canberk'in.

Kimdir?
Saint-Ex, Lyon yakýnlarýnda kýrsal kesimde, soylu bir aileye mensup annesi tarafýndan yetiþtiriliyor. Mimarlýk okumasýna raðmen çok küçük yaþtan baþlayan doða sevgisi, özgürlük tutkusu, askerliði sýrasýnda öðrendiði pilotlukta karar kýlmasýyla sonuçlanýyor. Uçaklarýn bugünkü kadar geliþmiþ olmadýðý bir dönemde, yön tayini gibi birçok konu pilotlarýn ustalýðý ve nerdeyse içgüdüsüyle yapýlýyor.

Sivil havacýlýðýn Fransa'da geliþmesinde önemli katkýlarý olan Saint-Ex, önce Toulouse-Dakar arasýnda hava postasýnda uçmaya baþlýyor. Bir yandan yeni rutlar keþfederkan, deneyimlerini "Vol du Sud" de (Güneye Uçuþ) kitaplaþtýrýyor ve Fransa'da yazar olarak tanýnmaya baþlýyor.

Afrika'dan sonra Güney Amerika'ya gidip Arjantin Havapostasý þirketi için çalýþýyor. Bu dönemde "Vol de Nuit" - Gece Uçuþu'nu yazýyor. Paris-Saygon uçuþu ile bir rekor kýrmaya çalýþýrken çöle çakýlýyor, bir Bedevi tarafýndan kurtarýlýyor. Yaþadýðý deneyimi 1939'da çýkan "Terre des Hommes" - Insanlarýn Dünyasý kitabýnda aktarýyor. Kendi ülkesinde zaten bir efsane iken, bu kitabýn "Wind, Sand and Stars" adýyla ABD'de yayýnlanmasýyla orada da tanýnýyor, oyku filme cekiliyor.

Yazar, pilot Saint-Ex ülkesi iþgal altýndayken bir süre ABD'de yaþýyor. Küçük Prens'i 1943'te yazýyor. 1944 yýlýnda Fransýzlar tarafýndan kurulan bir filoya katýlýp Alman kuvvetlerinin hareketlerini izlemek üzere keþif uçuþlarýna çýkýyor. Uçaðý silahsýz, yani Saint-Ex bir savaþ pilotu deðil. 31 Temmuz günü çýktýðý seferden, muhtemelen teknik arýza dolayýsýyla dönemiyor. Uçaðýn enkazý 2003 yýlýnda Marsilya açýklarýnda bulunuyor.

kurtaran_adam ve karlýova'nýn katkýlarý ile hazýrlanmýþtýr.
Marsýk Çizgi Romanlarý Dizisi-1 linkini týklayarak kapak resminin büyük halini görebilirsiniz.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 18 Nisan 2007 18:21, Yorumlar(1)
Yorumlar
Misafir
23 Nis 2007
COK GUZEL FLIM TADINDA HARIKA CIZILMIS MARSIK YAYINLARINA TESEKKURLER


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it