Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->EsseGesse Magazin 2   
EsseGesse Magazin 2

Image EsseGesse'nin Türkiye'de 50.yýlý için özel olarak hazýrlanan EsseGesse Magazin'in yayýnýndan sonra Hoz Comics belirli aralýklarla bu yayýný sürdüreceðini belirmiþti. Hoz Comics'in EsseGesse Magazin 2 için yaptýðý açýklama;
EsseGesse Magazin’i, bize yýllarca benzersiz duygular yaþatan EsseGesse üçlüsünü daha yakýndan tanýmak için baþlattýk. Onlarýn çizdiði yolda; Teksas, Tom Miks, Kinowa, Tom Braks ve Kaptan Swing ile geçti tüm çocukluðumuz.
Bugün belki büyüdük ama hala onlarýn peþinde koþuyoruz hiç büyümek istemezcesine...
Neydi bizi onlara baðlayan þey?..
Neydi bu kadar yýl sonra bile bizi onlardan ayýramayan?..
EsseGesse‘nin yapýtlarýndaki yalýnlýðýn ardýnda, olaðanüstü bir þey vardý...
Dile dökmesi hiç kolay olmayan, büyü gibi bir þey...

EsseGesse Magazin’in ilk sayýsýnda, ülkemizde 50. yýlýný kutlayan Teksas ve Tom Miks’in geliþimini inceledik. EsseGesse Magazin 2’de ise muhteþem üçlünün ilk ürkek giriþimlerinden baþlayarak en parlak günlerine kadar ürettikleri çalýþmalardan örnekler sunuyoruz... 

Image

Image ImageBununla birlikte unutulup giden afiþler ve artýk bulunmasý imkansýz albümler... Tasarlanmýþ kapak resimleri ve beðenilmeyip tekrar tekrar yapýlan resim taslaklarý... Artýk sadece koleksiyoncularýn elinde var olan çizimler...
EsseGesse Magazin dizisinde  üçlünün ender bulunan tüm yapýtlarýný bir araya getirmeyi amaçladýk.
EsseGesse’nin bu sýradýþý yapýtlarý bizleri yeniden onlarýn keyifli dünyasýna sokuyor...
EsseGesse’nin dünyasýndaki kahramanlar, yan tipler ve olaylar arasýndaki uyum, bu eserleri yazan ve çizen üçlünün kendi aralarýndaki uyumdan kaynaklanýr. 

Söz konusu eski dergilere baktýðýmýzda “O çaðlarda insanlar çizgi romanýn deðerini daha iyi biliyorlarmýþ” diye düþünmeden edemiyoruz. Geçmiþ zamanýn özlemini yaþarken içimize de tatlý bir hüzün doluyor. 

Unutmamak lazým ki, bu üç yeteneðin bir araya gelip 50 yýlý aþkýn bir süre birlikte çalýþmasý tarihte eþi görülmemiþ, sýradýþý bir olaydýr.

EsseGesse Magazin 2’de çok yazý yerine çok çizgi romana yer verdik. Eskilerin bir lafý vardýr: “Söz uçar gider, geriye yazý kalýr” diye...

ImageBiz de öyle yaptýk ve ülkemizde bir “çizgi” býrakalým istedik kendimizce... Üçlünün çalýþma yaþamýnda en ilginç ne varsa öne çýkardýk.
 
Birinci kitaptan sonra bizi en çok heyecanlandýran olgu, yýllardýr peþinde koþtuðumuz EsseGesse’nin ilk yapýtý “Olenwald”ý bulmak ve sizlerle paylaþmaktý. Ýnatçý çabalar sonunda bunu baþardýk ve diðer bilinmedik yapýtlarla birlikte elinizdeki ikinci sayýyý da hazýrladýk.

EsseGesse’ye genel olarak baktýðýmýzda baþarýlarýn hep kendi içinde, grup çalýþmasýndan kaynaklandýðýný görüyoruz. Üçlü, zaman zaman baþka yazarlarla takým çalýþmasýna girse de bunlarýn hiçbiri uzun soluklu olmamýþ. Örnek olarak da Lavezzolo ile yaratýlan “Kinowa”, “Stormy Red” ve Baba Bonelli ile yapýlan “Kara Süvari” ve “Fulmine” hiç bir zaman EsseGesse’nin kendi yazdýðý senaryolarýn düzeyine ulaþamamýþtýr.
EsseGesse’nin keyfine varabilmek için özellikle bireysel çalýþmalarýný sunduk..

 

EsseGesse Magazin 2 Strip Hediyeli
Essegesse Magazin 2 yine Teksas ve Tommiks'in tarihinde çok önemli yere sahip bilgi ve resimlerle karþýnýzda...
Bunlardan en önemlisi ise, hemen her yazýda kullandýðýmýz piccola formatý...
 
 
Yazýyoruz, çiziyoruz, resimle anlatýyoruz...
Ama pekiyi bu piccola, Ýtalyanca "küçük" denilen þey nedir?
EsseGesse Magazin 2'yi alanlar yanýnda bir adet de 8x17 cm. ebatýnda dünyada çýkmýþ ilk Teksas ve Tommiks'inh piccolasýna sahip olacaklar.
Orjinal 1. sayýlarýn kapaklarýyla hazýrlanan bu piccola'dan memnun olacaðýnýzý umarýz.Gönderen Yunus, Cuma, 20 Nisan 2007 15:15, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it