Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Spider-man 3 yarýn sinemalarda   
Spider-man 3 yarýn sinemalarda

 Uzun süredir beklenen Spider-man 3 / Örümcek Adam 3 filmi yarýn gösterime giriyor. Örümcek Adam fanatiklerinin sabýrsýzlýkla bekledikleri filmde 3 ayrý düþmaný ile karþýlaþan Spider-man 156 dakikalýk bir þölen sunuyor. 250 milyon dolarlýk dev bir bütçe ile hazýrlanan filmden yapýmcýlarý çok umutlu, filmi izlemeden önce daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanýz yazýyý okumaya devam edin. Yazýnýn sonunda Spider-man 3 filminden ve oyunundan görüntüleri izleyebilirsiniz.

Ayrýca çýkan haberlere göre; devam filmi çekilecek olan Spider-man filminin 4.cüsünün çýkýþ tarihi 2010 olarak düþünülüyor.

Orjinal Adý: Spýder-Man3
Çýkýþ: 04 Mayýs 2007
Yönetmen: Sam Raimi
Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church
Senaristler: Sam Raimi, Ivan Raimi, Alvin Sargent Süre: 156dk.
Konu: Efsanevi Marvel Comics dizisine dayanan “Spider-Man™ 3/Örümcek Adam 3”te, Peter Parker nihayet Mary Jane’e (M.J.) duyduðu tutku ile süper kahramanlýk görevleri arasýndaki dengeyi kurar. Ancak, ufukta belirmeye baþlayan bir fýrtýna vardýr. Peter’ýn Örümcek Adam kostümü birden bire deðiþip siyaha dönüþerek güçlerini pekiþtirmeye baþlayýnca, Peter da deðiþmeye baþlar. Kostümün etkisi altýndaki Peter, kibirli ve kendine aþýrý güvenli biri olur; en deðer verdiði kiþileri ihmal etmeye baþlar. Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman Kumadam ve Venom benzersiz güçler edinip, intikam ateþiyle yanarken, Peter en büyük savaþýný kendi içinde yapmaktadýr. Örümcek Adam’ýn onu o yapan, onu bir kahraman yapan özelliðini, yani þefkati yeniden keþfetmesi gerekecektir.

Sevdiðiniz bir üçleme düþünün. Büyük ihtimalle aklýnýza orijinal Yýldýz Savaþlarý (Star Wars) üçlemesi gelmiþtir, belki de Wishmaster serisi. Þimdi, sevdiðiniz bir çizgi roman uyarlamasý üçlemesi düþünün. Büyük ihtimalle... Neyse hepsini boþverin. Mesele bir üçlemeyi tamamlamak olduðunda, süper kahraman filmleri her zaman klasik bir temayý sürdürürler: Ýdeal bir üçlemenin finali, önceki filmlerin temalarýna ve görsel motiflerine bir þeyler katarken, sunduðu yeni karakterlerle hikayeyi geliþtirebilmelidir. Söz konusu filmimiz bir çizgi roman uyarlamasý olduðunda, bunu 'daha fazla patlama' yada ' daha büyük meme uçlarý' olarak da düþünebiliriz.

Sam Raimi'nin yönettiði ilk iki film vizyonda muazzam bir basan elde etmiþti, dolayýsýyla Örümcek-Adam'ýn bu 'sevilen üçlemeler' konumuna yükselmek için potansiyeli bulunuyordu. Bu durumda, Örümcek-Adam 3'ün, maçý, üç gol atýp mükemmel bir finalle tamamlamaktansa, sýkýcý yaz sezonunun baþýndaki eðlenceli bir alternatif olarak kaldýðýný söylemekten üzüntü duyuyoruz.

Raimi'nin seriye bakýþýnda en beðendiðimiz taraf, kahramanýný birden çok düþmanla savaþtýrmayý reddetmesi olmuþtu. Böylece, ana karakterin kendi filminde figüran olarak rol aldýðý Batman Daima'nýn (Batman Forever) kaderim paylaþmamýþ oluyordu Spidey. Nedense Raimi, Örümcek-Adam 3'te kendi kurallarýnýn dýþýna çýkýyor ve kahramanýmýzý bir deðil, iki deðil. ÜÇ farklý düþmanla (kendi içindekini de sayarsak bu sayý dört oluyor) savaþtýrýyor. Açýkçasý biz örümceðimizi tek basýnayken daha çok seviyorduk. Þayet Chris Nolan'ýn Batman Baþlýyor'undaki (Batman Begins) gibi olsaydý, fazla sayýda düþman görmeye laf etmezdik. Ancak Chris Nolan'ýn, kötü adamlarý basitçe, detayýna inmeden gösteren tarzýna karþý, Raimi kötü adamlarýn karakter geliþimlerini sonuna kadar vermeyi tercih ediyor. Düþman bir taneyken tamam da, üç tane olunca bu biraz sorun yaratýyor.

Tabii hikayenin odaðýnda gene Maguire' m canlandýrdýðý Peter Parker/Örümcek-Adam olduðundan, sonuç olarak film fazlaca þiþiyor. Bu bölümde, malum Örümcek Adam'in bir de siyah kostümlü 'içsel' düþmaný var ve örümceðimizin üzerinde kötücül bir baský oluþturuyor.

 Yine burada Venom'un doðumu da dahil olmak üzere pek çok önemli olayýn detaylarýný görüyoruz; ancak Raimi'nin bu olan biteni toparlamasý biraz fazla uzun sürüyor: Sandman'in yaratýlmasý; Peter, M.J., Harry ve Gwen Stacy'nin aþk üçgenleri; Harry'nin intikam sevdasý; canavar kostümünün perde arkasý derken, Parker'ýn düþmanlarýyla savaþmasý için pek az zaman kalýyor. Filmin planlanma aþamasýnda bir þeylerin ters gittiði çok açýk.

Bu 'þey' de, kesinlikle, Spidey'i tehdit eden düþmanlar olarak Sandman ve Venom'un birlikte kullanýlmasý. Maguire ve Raimi'nin favorisi olan Sandman'i ilk filmdeki olaylarla baðlantýlý kýlan sahneler var, ancak bunlar gerçekten de gereksiz. Ne kadar iyi bir aktör olsa da, Thomas Haden Church de kendisine verilen zayýf malzemeyle bir þeyler yapmak zorunda kalýyor. Tabii bunlarýn hepsi kendisi gerçekten de sahnedeyken oluyor, çünkü Sandman'i genelde CG haliyle, Mumya (The Mummy) serisindeki böðüren kumdan yaratýklara benzeyen þekliyle görüyoruz.

Venom ise, daha karmaþýk bir konu. Raimi hiçbir zaman bu yaratýðýn hayraný olmamýþtý, ancak hikayenin 'karanlýk' tarafýný düþünürsek, Venom temasal ve yapýsal olarak özel anlam ifade ediyor: Venom, Peter'ýn tamamen zýttý gibi. Ancak perdede görünme süresi az olduðundan (hepi topu yarým saat kadar görünüyor), kötü tarafýna aðýrlýk veriliyor. Venom nihayet yaratýldýðýnda, gördüðümüz yaratýk görsel olarak etkileyici olsa da, kiþilikten yoksun. Ayrýca Örümcek-Adam'ýn güçlerinin geliþtirilmiþ haline sahip olduðundan, gerçek bir tehdit oluþturuyor. Neredeyse Raimi'nin bu karaktere olan garezini saklayamadýðýný söyleyeceðiz.

Diðer taraftan da, James Franco'nun karmaþýk ve karizmatik duruþu, Harry Osborn'u Spidey'nin en enteresan düþmaný kýlýyor. Hikayenin daha evvelden gördüðümüz arka planýyla birlikte, Peter ve Harry arasýndaki husumet, Sandman ve Venom'la olan kavgalarýn ötesine geçiyor ve filmin uzun aksiyon sahnelerinin (biz bunlardan altý tane saydýk) en iyisini oluþturuyor. Ancak, hiçbir sahnenin Örümcek-Adam 2'de, trendeki Octopus-Spidey kapýþmasýnýn yanýna yanaþamadýðýný söyleyelim; hem de 250 milyon dolarlýk dev bütçeye raðmen.

Örümcek-Adam 3'te sevilecek çok fazla detay da bulunuyor. Raimi daha önceden de ele aldýðý gücün insaný yozlaþtýrmasý, seçim yapmanýn zorluðu ve siyah kýyafetin insaný daha ince göstermesi gibi konularý daha da ileri götürüyor. Tüm bu temalarý her karakterine ayrý ayrý uygulayarak, onlarý adým adým acýklý sona doðru taþýyor. Ayrýca tüm o ciddiyetine raðmen, Örümcek-Adam 3 yer yer çok komik olabiliyor. Özellikle can sýkýcý Daily Bugle editörü J.K. Simmons'ýn bulunduðu sahneler, adeta' perdede kýsýtlý görünme süresine raðmen nasýl büyük etki yaratýlýr' dersi gibi oluyor.

 Raimi konuyu ilerlettikçe, Peter'ýn zincirlerini kýran alt-benliði karakterini daha önce görmediðimiz bir olgunluða kavuþturuyor. Diðer taraftan da Mary Jane'le olan iliþkisinde de büyük gerginlikler belirmeye baþlýyor.

Maguire, genel olarak filmi sýrtlayan isim oluyor; Süper kahraman olarak artýk çok daha inandýrýcý, ayrýca Peter'ýn cehenneme doðru olan azap dolu yolculuðunu çok iyi yansýtýrken, ne yapýp ediyor, onu sempatik göstermeyi de baþarýyor. Hikayenin derinliðini saðlamak için hýnzýr görsel öðelerden kaçýndýðýný gördüðümüz Raimi'nin bu sefer sýnýrlan zorlamýyorsa da, konusuna olan arzusunu kaybetmediðini söyleyebiliriz. Örümcek Adam 4'ü yapacaksa bile, bir daha tek bir kötü adam olsun lütfen, olur mu?

Chris Hewitt yazýsý Empire Türkiye 6 - Mayýs 2007 sayýsýndan alýnmýþtýr.
Dergi içinde ayrýca Örümcek Adam 3 filmi i&cc


Gönderen Yunus, Perşembe, 03 May 2007 16:49, Yorumlar(2)
Yorumlar
Misafir
11 May 2007
yenisini yapmayı düşünüyorlarmı 4 5 falan dence herkez benim düşün dümü istiyordur çok mükenmel bir film sapmışınız başka birşey dicek birşey bulamıyorum
Misafir
11 May 2007


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it