Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Zagor Ýtalya   
Zagor Ýtalya

 Ýtalya'da Mart ayýnda yayýnlanan 500. Renkli sayýdan sonra 3 sayýlýk uzun bir serüven baþlamýþtý. Esrarengiz Vadi, Terör (Korku) Krallýðý, Ölüm Ormaný taþýyan mecaralar hakkýnda kýsa bilgiler;

Zagor 501
Esrarengiz Vadi
(La valle misteriosa)
Yazan: Ade Capone
Çizen: Gallieno Ferri
Kapak: Gallieno Ferri
Konu: Gizemli bir þekilde, sürekli insanlarýn kaybolduðu bir ormanlýk bir vadi vardýr. En son askeri bir konvoy hiç bir iz býrakmadan ortadan yok olur.Willis Kalesi yetkilileri Zagor'dan yardým isterler. Zagor araþtýrmaya baþlar.
Baltalý Ýlah'ýn karþýsýnda, büyülü bir aura ile insanlarý etkisine alan ve onlarýn iradesini yok ederek istediðini yaptýran, doðaüstü güçlere sahip gizemli bir düþman vardýr.
Kapak Resmi: http://images.sergiobonellieditore.it/bonelli/zagor/zag0552.jpg

Zagor 502,
Terör (Korku) Krallýðý (Il regno del terrore)
Yazan: Ade Capone
Çizer: Gallieno Ferri
Kapak: Gallieno Ferri
Konu: Darkwood'un kuzey sýnýrlarýnýn ötesinde olan Widegreen Vadisi, Entak kanunlarýnýn egemenliði altýndadýr. Savaþ boyalarý sürmüþ gizemli ve kötü güçlere sahip bu düþman,insanlarý büyü ile kontrolü altýna almaktadýr. Entak tarafýndan kaçýrýlan Çiko da, istemsizce onun boyunduruðu altýna girecektir. Entak'ýn askerleriyle karþý karþýya kalan Zagor, ilk çarpýþmadan kaçmayý baþarsa da,sonunda yakalanacak ve düþmanýyla karþý karþýya gelecektir.
Kapak Resmi: http://images.sergiobonellieditore.it/bonelli/zagor/zag0553.jpg

Zagor 503
Ölüm Ormaný (La Foresta Morta)
Yazan: Ade Capone
Çizen: Gallieno Ferri
Kapak: Gallieno Ferri
Konu: Üç sayýlýk serüven ;Ölüm Ormaný adlý 503.sayý ile sona eriyor. Gölün ortasýndaki, dev aðaçlarla kaplý küçük bir ada, Entak'ýn krallýðýnýn kalbi ve gizemli güçlerinin kaynaðýdýr.
Zagor, Entak'ýn güçlerinin nerden kaynaklandýðýný ve karanlýk geçmiþinin sýrrýný çözmek zorundadýr. Baltalý Ýllah, sacede kendi yaþamý için deðil; Çiko ve Entak'ýn etkisindeki askerlerin yaþamý için de ölümcül bir savaþa giriþecektir.
Kapak Resmi: http://images.sergiobonellieditore.it/bonelli/zagor/zag0554.jpg


Zagor'un Ýtalya'daki serüvenlerini forum alanýmýzda bulunan Zagor-Ýtalya baþlýðýndan takip edebilirsiniz.
Yayýnlar hakkýnda bilgi: Butahan Cantürk
Gönderen Yunus, Cuma, 04 May 2007 17:20, Yorumlar(1)
Yorumlar
Ramzy
05 May 2007
Bu sayýlarý okuyacaðýmýz günü bekliyoruz, ne yapalým.


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it