Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Yeni 'Karaoðlan'ý genç 'Superman' oynayacak   
Yeni 'Karaoðlan'ý genç 'Superman' oynayacak

 Usta çizer Suat Yalaz; yönetmen Kudret Sabancý ve yapýmcý Erol Avcý'yla 'Karaoðlan'ý beyazperdeye döndürecek: Yeni filmi ABD ile ortak çekeceðiz. Geçmiþte Kartal Tibet'in oynadýðý rolü 'Superman'in gençliðini canlandýran aktör hayata geçirecek.

Yýllar önce SABAH Gazetesi için çizdiði 'Son Osmanlý-Yandým Ali' karakteri, Kenan Ýmirzalýoðlu'nun baþrol oynadýðý bir sinema filmine dönüþmesinin ardýndan Suat Yalaz yine kollarý sývadý. Yalaz, "Yandým Ali'nin devamý geliyor. Ýkinci film için Ýstanbul'da geçecek yeni bir macera yazýyoruz" dedi. Geçmiþte Kartal Tibet'in canlandýrdýðý 'Karaoðlan'ýn da yeniden beyazperdeye döneceðini müjdeleyen ünlü çizer, "Film, Türk-Amerikan ortak yapýmý olarak 2008 yazýnda çekilecek. Karaoðlan'ý 'Smallville' dizisinde Superman'in gençliðini canlandýran çocuðun oynamasý (Tom Welling) düþünülüyor" þeklinde konuþtu. 1960 yýlýnda yarattýðý 'Karaoðlan' karakteri ile Türkiye'de yabancý kaynaklý çizgi-roman hakimiyetine darbe vuran Suat Yalaz, yeni projelerini GÜNAYDIN'a anlattý.

GELECEK YAZ ÇEKÝLECEK

* Uzun yýllardýr Paris'teydiniz ama bu sene Türkiye'de de adýnýzý çok fazla duyduk...
Aslýnda Paris'te yaþýyorum ama film projeleri için geldim ve bir yýldýr buradayým.

 * Biz sizi 'Karaoðlan' ile tanýdýk; Kartal Tibet'li 'Karaoðlan' filmleri çok sevildi. Acaba bu filmlerin devamý gelecek mi?
Yeni 'Karaoðlan' kýsmetse 2008 yazýnda çekilecek. Kudret Sabancý bu iþi organize ediyor; Erol Avcý da prodüktörlüðünü yapýyor. Türk-Amerikan ortak yapýmý bir proje olacak. Karaoðlan'ý da belki Amerikalý bir çocuk oynayacak. 'Smallwille' dizisinde 'Superman'in gençliðini canlandýran Tom Welling düþünülüyor. Yüzü karaktere çok uygun olduðu için onun oynamasýný istiyoruz. Amerika büyük pazar olduðu için 'Karaoðlan' dünya çapýnda bir film olacak.

* 'Yandým Ali' filmi çok ilgi çekti. Þimdi de onun 'Kanal Seferi' adlý macerasýný çizgi-roman olarak yayýnladýnýz. Bu macera ikinci filmin konusu mu olacak yoksa?
Hayýr. 'Yandým Ali'nin iþgal altýndaki Ýstanbul'da yapacaðý daha çok iþ var! Maceralarý 8-10 kitap ediyor. 'Yandým Ali'nin filmle baðlantýsý olmayan birbirinden güzel çizgi-roman maceralarý birbirini izleyecek.

YÝNE 1 MÝLYON GELECEK

* 'Yandým Ali'nin beyazperdede devamý gelecek deðil mi?
Evet. Yapýmcý Mehmet Soyarslan da Kenan Ýmirzalýoðlu da çok istiyor. Zaten birinci filmimiz, giþede 1 milyonu aþtý. Ýkinci filmde de 1 milyon izleyicinin istediði senaryoyu yazarýz. Kenan bu yaz 'Acý Hayat'ý bitiriyor; "Yeni bir diziye baþlamayýp, yüzümü dinlendireceðim" diyor. Önümüzdeki yaz Þener Þen'le bir filmde oynayacak. 'Yandým Ali'nin ikincisine de o filmden sonra aðustos ile ekim arasýnda baþlayabiliriz.

 * Yeni macerada nelerin yaþanmasýný planlýyorsunuz?
Yeni senaryo; çizgi-roman olmamýþ bir hikaye olacak. Ýstanbul'da geçecek yeni bir macera yazýyoruz. Zaten birinciyi çekerken, "Ýkinci filmde kullanýrýz" diye ayýrdýðýmýz birçok güzel sahne var. Çizgi romanlarýmda filmin devamý Anadolu'da geçiyor. Ancak biz yeniden iþgal altýndaki Ýstanbul'a dönmek istiyoruz. Kurtuluþ Savaþý ve iþgal altýndaki Ýstanbul olacak.

ÖDÜL MUTLU ETTÝ

* Geçtiðimiz ay Türk tarihine katkýlarýnýz için ödül almýþtýnýz...
Evet; Ýzmir Türk Dünyasý Kültür ve Ýnsan Haklarý Derneði, Türk Eðitim- Sen ve Yesevi Derneði tarafýndan ödüllendirildim. Bu ödül beni çok mutlu etti. Yakýn tarihimiz üzerine çalýþmalarýmý yoðunlaþtýracaðým.

* Neler yapmayý planlýyorsunuz?
'Atatürk'e Suikastler ve Ýstiklal Mahkemeleri' adlý belgesel eserim yayýmlandý. 'Yakýn Tarihimize Damgasýný Vuranlar' dizisinden 3 kitabýmýz daha kýsa aralýklarla basýlacak. Kariyerime Avrupa'da devam etmem yüzünden Türkiye'deki yarýþtan uzak kalmýþtým. Bir-iki yýlda bu açýðý kapatýrým diye düþünüyorum. Serde gençlik var ne de olsa! Kimse duymasýn ama nisanda 75'e girdim...

Sabah Gazetesi - Günaydýn eki 06 Mayýs 2007 - GÖKÇEN KESKÝN
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 May 2007 18:08, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it