Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->The Fountain (Kaynak)   
The Fountain (Kaynak)

 Yönetmenin yýllardýr üstünde çalýþtýðý proje, stüdyo ile anlaþmazlýklar, baþrol oynamasý planlanan Brad Pitt’in ayrýlmasý gibi talihsiz aþamalardan geçti. Bir aþamada senaryosunu çekemeyeceðini düþünen Aronofsky, bizim için þanslý bir þekilde baþka bir mecrayý, 9.sanatý kullanmaya karar verdi. Çizer Kent Williams’la yaptýðý iþbirliðinin sonucu, inanýlmaz renklendirilmiþ, 176 sayfalýk maxi boyutta bir resimli roman Vertigo tarafýndan yayýnlandý.

Konuya gelince, Kaynak, erkeðin sevdiði kadýný kurtarmak için giriþtiði ebedi savaþýmý anlatan bir yolculuk. Destansý yolculuk, 16. Yüzyýl Ýspanya'sýnda bir fatih olan Tomas'ýn (Hugh Jackman), ölümsüzlük bahþettiðine inanýlan efsanevi bir varlýk olan Gençlik Çeþmesi'ni aramaya çýkmasýyla baþlar.
Hikaye, modern bir bilim adamý olan Tommy Creo, sevgili karýsý Isabel'ý yavaþ yavaþ öldüren kanseri tedavi edebilmek uðruna ümitsiz çýrpýnýþlarýný anlatarak devam ediyor.
26. Yüzyýlda derin uzayda yolculuk eden astronot Tom, kendisini bin yýldýr yiyip bitiren gizemleri kavramaya baþlar.
Bu bin yýla yayýlan üç hikayede, tüm zamanlarýn Thomas'ý olan savaþçý, bilimadamý ve kaþif; hayat, aþk, ölüm ve yeniden doðuþ kavramlarýyla yüzleþir.

The Fountain sinema uyarlamasýnda, Tomas karakteri Hugh Jackman tarafýndan canlandýrýlýyor. Tomas’ýn eþi rolünde, gerçek hayatta Aronofsky ile evli olan Rachel Weisz var. Eleþtirmenler, bu rolde her ikisinin de üstün bir performans sergilediðini yazmýþ. Özel efektler için CGI kullanýlmamýþ, bunun yerine kimyasal çözümlerle daha fazla doðallýk aranmýþ. Þiirsel görüntüleri ustaca vurgulayan müzik Kronos quartet ve Ýskoç rock grubu Mogwai’den.

Tanýtým filmindeki muhteþem görsellik, beklemeye deðdiðini ve yönetmenin bu filmde kendini aþtýðýný gösteriyor.

Film $35 milyonluk bütçesine karþýn, Kasýmda gösterime girdiði ABD’de büyük bir giþe baþarýsýna ulaþmadý. Zaten, ticari bir film olmadýðý, daha ziyade bir “auteur” ün kendi sanatýnda bir baþyapýt arayýþý olduðu belli. IMDB sitesinde filmi görenlerin yorumlarýnýn birleþtiði nokta, bu filmin yorumlanamayacaðý, herkesin görerek yaþamasý gereken bir sinema deneyimi, bir þaheser olduðu yönünde.

Film ile ilgili bilgi ve görüþleri The Fountain - Darren Aronofsky forum baþlýðýndan takip edebilirisiniz.

Yönetmen: Darren Aronofsky
Senaryo: Darren Aronofsky
Oyuncular:
Hugh Jackman
Rachel Weisz
Ellen Burstyn
Mark Margolis
Stephen McHattie
Fernando Hernandez
Cliff Curtis
Sean Patrick Thomas
Donna Murphy
Ethan Suplee
Tür: Bilim-kurgu - Dram - Romantik
Görüntü Yönetmeni: Matthew Libatique
Müzik: Clint Mansell
Gösterim Tarihi: 11 Mayýs 2007 Cuma
Resmi Web Sitesi http://thefountainmovie.warnerbros.com/
Ülke: ABD
Yýl: 2006

The Fountain trailer (Kaynak)

 

Together, We Will Live Forever (The Fountain müzik)
Gönderen Yunus, Pazar, 13 May 2007 14:28, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it