Haberler

Haberler->Yorumlar->ÖSS'de çizgi roman   
ÖSS'de çizgi roman

ÖSS Birinci bölüm, Türkçe testi 25. soru:
 
Yüz yýlý aþkýn bir tarihe sahip olan çizgi romanýn sanat olup olmadýðý çoðu Batý ülkesinde tartýþýlmýyor bile. Ülkemizde ise bu sanat kolu, ne yazýk ki okunup atýlan, yoz ürünlerin kaynaðý olarak görülmekte, az okumanýn göstergelerinden biri sayýlmaktadýr. Çocuklarýn okuma alýþkanlýðý edinmesini engellediði düþünülmektedir. Gerçekten de evlerde, okullarda çizgi roman okuyanlarýn uyarýldýðý, ayýplandýðý bir çocukluk dönemini çoðumuz az çok yaþadýk. Oysa okuyanlarýn üzerinde birleþtiði ortak bir nokta, çizgi romanýn bütün sevimliliðiyle, kendine özgü mizahýyla hiç de incitici olmayan, sayýsýz örnek içerdiðidir.
Bu parçaya göre çizgi romanla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?
 
 A) Sanat deðeri yönünden eleþtirilere konu olduðu
 B) Okumayý olumsuz yönde etkilediðine inanýldýðý
 C) Düþ gücünü geliþtiren özellikler içerdiði
 D) Okurlarýn hoþuna giden yönlerinin bulunduðu
 E) Gülmecesel nitelikler taþýdýðý

Yukarýdaki soruda görüldüðü gibi ÖSS 2007'de sorulardan biri çizgi roman üzerine yazýlmýþ olumlu bir metin üzerinden seçilmiþ. ÖSS ye giren gençlerin sayýsýnýn ne kadar çok olduðunu düþünürsek, bu soru geniþ kitleleri çizgiroman hakkýnda bilgilendirme konusunda çok yararlý oldu bence.

Haber: Nick FuryGönderen Yunus, Cumartesi, 23 Haziran 2007 21:27, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it