Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Baþkomiser Nevzat 2   
Baþkomiser Nevzat 2

 Ahmet Ümit'in yazýp Ýsmail Gülgeç'in çizdiði Baþkomiser Nevzat serisinin ikinci kitabý Tapýnak Fahiþeleri çýktý. Ýlk kitabý Doðan kitap tarafýndan yayýnlanan Komiser Nevzat'ýn ikinci kitabýnýn içindeki erotik öðeler nedeniyle poþet içinde yayýnlanmasý istenmiþ, yazar ve çizeri poþet içinde kitaplarýnýn yayýnlanmasýna karþý çýkmýþ ve bu nedenle albümlerini yayýnevlerini deðiþtirerek yayýnlandýlar. Yetiþkinlere yönelik Komiser Nevzat serisinin ikinci kitabý Tapýnak Fahiþeleri 80 sayfa 16 YTL etiket fiyatý ile Güncel Yayýncýlýk tarafýndan satýþa sunuldu.

Tanýtým yazýsý; "Genç, güzel, âþýk bir kentli kadýnýn sevgilisi ve arkadaþlarýyla girdiði çarpýk bir cinsel iliþki sahnesiyle baþlýyor kitap. Ardýndan genç, yakýþýklý ve varlýklý bir erkeðin vahþice katledilerek çöplüðe atýlmýþ cesedinin Baþkomser Nevzat tarafýndan bulunmasýyla gizemli bir hale bürünüyor, öykü…

Baþkomser Nevzat ve yardýmcýlarýnýn soluk kesen maceralarý Türkiye’nin usta bir kalemiyle usta bir çizerini bir araya getiriyor… Film tadýnda, ancak Ahmet Ümit’in aðýrbaþlý ve entelektüel bakýþýyla, Ýsmail Gülgeç’in kendini de aþan çizgileri eþliðinde… Türkiye’nin yetiþtirdiði iki usta kalemin gözünden “tarikat gerçeði”…"

Genç, güzel, âþýk bir kentli kadýnýn sevgilisi ve arkadaþlarýyla girdiði çarpýk bir cinsel iliþki sahnesiyle baþlýyor kitap. Ardýndan genç, yakýþýklý ve varlýklý bir erkeðin vahþiçe katledilerek çöplüðe atýlmýþ cesedinin Baþkomser Nevzat tarafýndan bulunmasýyla gizemli bir hale bürünüyor, öykü...

Baþkomser Nevzat ve yardýmcýlarýnýn soluk kesen maceralarý Türkiye'nin usta bir kalemiyle usta bir çizerini bir araya getiriyor... Film tadýnda, ancak Ahmet Ümit'in aðýrbaþlý ve entelektüel bakýþýyla, Ýsmail Gülgeç'in kendini de aþan çizgileri eþliðinde...

Türkiye'nin yetiþtirdiði iki usta kalemin gözünden "tarikat gerçeði"..
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Haziran 2007 17:29, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it