Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->M. Kutlukhan Perker'den Cairo   
M. Kutlukhan Perker'den Cairo

 CAIRO (Kahire), ayný þehirde görev yapan bir gazeteci olan G. Willow Wilson tarafýndan yazýlan ve kapaklarý da dâhil olmak üzere, tamamý M. Kutlukhan Perker tarafýndan çizilen, A.B.D.'de 7 Kasým 2007'de Vertigo etiketiyle yayýmlanacak olan, 160 sayfalýk bir çizgi romandýr.

Antik ve modern Ortadoðu'yu, Vertigo felsefesiyle bir araya getiren Cairo, aksiyon/macera içeriklidir. Mekân olarak, Ortadoðu'nun bu en büyük baþkentinin caddelerini seçen fablda yaþananlar, çalýntý bir nargile, ruhani yeraltý dünyasý ve kaçak bir cin sayesinde birbirini hiç tanýmayan beþ yabancýnýn hayatýný sonsuza dek deðiþtiriyor.

Sihir öðeleri de içeren bu gerilimde, bir uyuþturucu kaçakçýsý, son þansýný kullanmakta olan bir gazeteci, kendi ülkesinin dýþýnda yaþayan bir Amerikalý, genç bir eylemci ve Ýsrailli bir asker, inanýlmaz güçleri olan ve aðýrbaþlý bir cin tarafýndan korunan ancak büyücü bir gangster tarafýndan da aranan sanat eserini bulmak üzere günümüz Kahire'sinde sokaklarý arþýnlarken, hayatlarý birbirine karýþýyor.

Afrika kýtasýnýn bu uçsuz bucaksýz, efsanevi Zafer Þehri, çok daha karanlýk güçlerin saklý olduðu spritüel bir âleme (Undernile) doðru geniþliyor.

Kutlukhan Perker;
 Sert karton kapakla piyasaya çýkacak olan ve yetiþkinlere yönelik olarak hazýrlanan çizgi romanýn çizeri M. Kutlukhan Perker, 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Eðitimine animasyonla baþladý ve henüz 16 yaþýndayken Gýrgýr dergisinde çizgi roman sanatçýsý olarak kariyerine adým attý. (1989) Gýrgýr, Fýrt, Avni, Hýbýr, ve Leman mizah dergilerinde çizdi.

1990 ile 2001 yýllarý arasýnda, ülkemizdeki Aktüle, Gezi, Esquire, Harper's Bazaar ve Cosmopolitan dergilerinde illüstratör ve karikatürist görevleriyle, sanat yönetmenliði yaptý. Sabah grubu tarafýndan yayýnlana Pilot isimli çocuk çizgi roman dergisinin yayýn yönetmenliðini yaptý. 1998'de yayýmlanan ve kýsa çizgi hikâyeler içeren ilk kitabýn Türkan Þoray Dudaðý (Çýnar Yayýnlarý), 2000 yýlýnda ikincisi Masal Mafya (Çýnar Yayýnlarý) takip etti. Milliyet, Radikal, Star, Yeni Binyýl, Sabah ve Vatan gazetelerinde çalýþtý.

2001 Senesinde New York'a yerleþmesiyle birlikte, çalýþmalarý The New York Times'tan MAD dergisine kadar çok geniþ bir yelpazede yer aldý. ABD'nin en köklü sanat organizasyonlarýndan biri olan Society of Illustrators'in tek Türk üyesidir

M. Kutlukhan Perker'in çalýþmalarýndan örnekler görmek isteyenler graphiccollectibles sitesini ziyaret edebilirler.

M. Kutlukhan Perker'in resmi sitesi: http://www.mkperker.com

CAIRO
Yazar: G. Willow Wilson; Kapak ve çizimler M.K. Perker
DC/Vertigo | 160 sayfa | B&W | Hardcover | $24.99 US | Yetiþkinler için
Çýkýþ tarihi: 7 Kasým , 2007

DC Comics Graphic Novels :: Vertigo bölümündeki Cairo yazýsýný çeviren: Oðuz Özteker

M. Kutlukhan Perker'in 1998 yýlýnda Pilot dergisinde çocuklar için çizmiþ olduðu Pilot Ýngiltere macerasý adlý hikayeyi okumak için týklayýn . Hikaye okumak için DC++ programý gerekmektedir. Programý yüklemek için týklayýn!
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Haziran 2007 16:05, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it