Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Damn Nation (Lanetli Ülke)   
Damn Nation (Lanetli Ülke)

 Damn Nation (Lanetli Ülke) her þeyden önce, üzerinde parlak bir figürün bulunduðu simsiyah kapaðý ve alýþageldiðimiz TPB ciltlerinden farklý ebadýyla dikkat çekiyor. Yaklaþýk 15 cm. x 23 cm. (6" x 9") boyutlarýndaki (yani normalden biraz daha küçük) 104 sayfalýk ciltte, ayný isimle yayýmlanmýþ üç sayýlýk maceranýn tamamý mevcut.

Ekim 2005'de, Dark Horse Comics tarafýndan yayýmlanan çizgi roman cildi, Andrew Cosby tarafýndan yazýlmýþ ve Jason Alexander tarafýndan çizilmiþ, renklendirilmiþ.

Dünyanýn en büyük ve en yoðun limanlarýndan biri olan A.B.D.'nin Miami Limaný'nýn beþ mil açýklarýnda, Sahil Güvenlik tarafýndan bulunan bir Rus gemisi limana çekiliyor. Çeþitli maden ürünleri taþýdýðý bildirilen kargo gemisinden Rus yapýmý silahlar ve cephane çýkýyor. Daha da ilginç olan ise gemideki üç yüz küsur mürettebattan tek birinin bile canlý kalmamýþ olmasý...

Gariplikler bu kadarla da sýnýrlý deðil. Manifesto da yazan bilgilere göre gemi, tam on altý yýl önce Rusya'nýn Murmansk Limaný'ndan, Litvanya'ya gitmek üzere yola çýkmýþ ancak yeniden bulunana dek bir dahi haber alýnamamýþ.

Atlanta'daki C.D.C.'de (Center for Disease Control / Hastalýk Denetim Merkezi) Bio Terörizm bölümünde görevli Dr. Lansing, özel ajan Bayan Childs'ýn talebi üzerine Miami Limaný'ndaki gemiye geliyor ve birlikte cesetleri incelemeye baþlýyorlar.

Gemi içindeki araþtýrmalarý, öldükleri sanýlan enfeksiyonlulardan birkaçý (Ýngiliz yönetmen Neil Marshall'ýn The Descent / Cehenneme Bir Adým filmindeki maðara içindeki yaratýklara çok benzeyen canavarlar kitapta bu þekilde isimlendiriliyor) canlanana dek devam ediyor. Sonrasý malum...

Bu arada yeri gelmiþken belirteyim; çok fazla kanlý ve vahþi sahne bulunmasa da, dizi yetiþkinler için hazýrlanmýþ.

Aradan 5 yýl geçiyor. Ýngiliz Hükümeti, Kanada ve Meksika ile sýnýrlarý kapatýlan A.B.D.'nin New York eyaletinde bulunan Buffalo þehrinden bir mesaj alýyor; "Tedaviyi Bulduk".

Amerikan ve Ýngiliz özel kuvvetlerinden askerlerin oluþturduðu yedi kiþilik bir ekip, mesajý gönderenleri bulmak ve tedavi yöntemini ele geçirmek üzere Buffalo'ya gidiyorlar. Ancak olaylar hiç de tahmin edildiði gibi geliþmiyor...

Aksiyondan çok, karakterler üzerine yoðunlaþan hikâyenin çizimleri "30 Days of Night"dakileri anýmsatsa da, özellikle gölgelendirmelerin ve sulu boya benzeri bir boyama tekniðinin kullanýldýðý renklendirmeler görülmeye deðer. Kullanýlan koyu tondaki renkler, öykünün genelindeki karamsar havayý daha da öne çýkartýyor.

George A. Romero'nun zombi sinemasý ile "28 Days Later" filmlerini anýmsatan Damn Nation, "Walking Dead" ve "30 Days of Night" çizgi romanlarýný beðenenler için biçilmiþ kaftan. Bazý kareleri ise Dampyr'i anýmsatýyor.

Kitabýn, 1979 yýlýnda 10 yaþýndayken sinemada izlediði Alien filminden çok etkilendiðini ifade eden yazarý Andrew Cosby, kendi tasarladýðý yaratýklar hakkýnda þunlarý söylüyor.

"Benim için, günümüzdeki filmlerde, kitaplarda ve çizgi romanlarda görmeye alýþtýðýmýz vampirler yeterince korkunç deðiller. Amacým modern ve romantik görünümleri bulunan bu vampirlerden uzaklaþýp, çok daha ilkel ve ürkütücü canavarlar yaratmaktý.

Sadece akýlsýz birer zombi deðiller, diðer taraftan kendi aralarýnda konuþarak iletiþim de kuramýyorlar. Vahþi orman kedigillerinin kurnazlýðýna sahipler. Akýllarýndaki tek þey ise, beslenerek açlýklarýný gidermek.

Onlar, hem kendilerini için için yiyen bir hastalýkla mücadele eden, hem de her akþam kana susamýþlýklarýný tatmin etmeye çalýþan çýlgýn yaratýklar. Mümkün olduðunca ve elimden geldiðince gerçekçi ve bilimsel olmaya çalýþtým."

Her ne kadar bazý kliþelere yer verse de, Damn Nation, ilgi çekici ve sürükleyici olmayý baþarýyor. Geniþ ve kapsamý bir konusu bulunan bu çizgi roman, çok daha farklý maceralara doðru yol alabilecekken, keþke sadece üç fasikülle sýnýrlý kalmasaymýþ...

Örnek Çizimler;
http://images.comicbookresources.com/previews/damnnation/cover01.jpg
http://images.comicbookresources.com/previews/damnnation/2.jpg
http://images.comicbookresources.com/previews/damnnation/1.jpg
http://images.darkhorse.com/covers/10/10566.jpg

Yazan: Oðuz Özteker
Gönderen Yunus, Pazar, 01 Temmuz 2007 00:22, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it