Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Mister No Klasik Maceralar   
Mister No Klasik Maceralar

 Forum alanýmýzda Mister No okurlarýnýn ýsrarla istedikleri ve bunu baþlýklaraçarak dile getirdikleri Mister No Klasik Maceralar çýktý. Lâl Kitap 15 Haziran'dan itibaren 2 aylýk þeklinde yayýnlanya baþladýðý dizi orjinal 1. sayýsýndan baþlayarak içinde 4 sayý bir arada ve 386 sayfa. Mister No Klasik Maceralar 1'de okuyacaðýnýz Mister No'nun ilk serüveni, Tay Yayýnlarý tarafýndan sadece bir kez fasiküller halinde basýldý ve tekrarý hiç yayýnlanmadý. Dolayýsýyla, Ferri çizimli bu serüven hem koleksiyoncular hem de genç okuyucular için büyük önem taþýyor. Diðer yandan üçüncü serüven olan "Son Kangaseyro" (L'ultimo Cangaceiro) ise, italya'da serinin fanlarý tarafýndan en sevilen maceralarýn baþýnda geliyor.

Ýtalya'da Mister No'nun Aralýk 2006'da, aylýk serisinin yayýnýna son verildi. Deðiþen dünya koþullarýnýn yaný sýra bu kararýn verilmesinde asýl neden; yaratýcýsý, Sergio Boneli'nin (Guido Nolitla) arlýk Mister No'nun görevini tamamladýðýna inanmasýydý. Ancak ardýndan, beklenmedik güzel haberler geldi: Mister No fanlarýnýn yoðun baskýsý sonuç verdi ve yýllardýr yayýnlanmayan speciale dizisinin 16. sayýsý (Lanetli Hazine) çýktý. 17. sayý da Kasým ayýnda yayýmlanacak. Kýsacasý, dostumuz yýlda iki kez özel sayýlarla yayýn hayatýna devam edecek. Ama bu durum bizim üzülmemesi gerektirmiyor, çünkü uzun süre Lâl Kitap sayesinde Mister No'yu Ýtalya'da oldukça geriden takip ettiðimiz için Türkiye'de hiç yayýnlanmamýþ maceralarý okumaya devam edeceðiz.

Resimlerin üstüne týklayýp büyük hallerini görebilirsiniz.


Mister NO KM 1 kapaðý

Mister NO'nun Ýtalya'da yayýnlanan son sayýsýndan bir sayfasý

Mister NO'nun ilk sayýsýnda yayýnlanan ilk sayfasý

 Mister No Klasik Maceralar 1. sayýsýnýn sunuþ yazýsýný yazan Batuhan Cantürk'ün sitemizde bulunan Mister No köþesinde yer alan ve Mister No'yu anlatan kýsa yazýsý;

"Resimli roman okurlarýnýn kendileriyle en çok özdeþleþtirdikleri kahramanlardan biridir Mister No. Sevenlerinin bu fýrlama pilota bu kadar baðlanmalarýnýn sýrrý bundan ibarettir.

Olmasa da cebinde hiç paran boþver aldýrma,
hayat ne kadar güzel, hoþ
Haydi durma sevgiline koþ! "
 

Evet, Jerry Drake'in yani nâm-ý diðer Mister No'nun, hepimize aþina bu þarkýsý, onun yaþam felsefesini apaçýk koyar. Mister No; dostluk dürüstlük, fedakarlýk gibi erdemlerin rehberliðinde çýktýðý her macerasýnda, insan olmanýn olmazsa olmaz koþullarý: çaresizlik, zayýflýk ve basit zevklere düþkünlüðü de yanýna katýp elbette bizi düþlerimizin kýyýsýndaki zamanlara ve yerlere götürür.

Ýtalya'da 1975 Haziran ayýnda ilk serüveni yayýmlanan Mister No, baþlangýçta mini bir dizi olarak düþünülmüþtü. Nolitta takma adýný kullanan Sergio Bonelli ve Galliano Ferri ikilisinin yarattýðý bu karakter, o kadar ilgi görmiþ ki sürekli yayýn haline gelmesi kaçýnýlmaz olmuþ. Ferri'nin Mister No tipini takýn arkadaþý Roberto Diso'nun fiziðinden esinlenerek yarattýðý söylenir. Roberto Diso sonradan bayraðý Ferri'den almýþ ve zamanla Diso ismi Mister No ile özleþmiþtir. Ferri sadece ilk sayýyý çizmekle yetinmiþ, ancak 115. sayýya kadar kapak ressamý olarak kalmýþtýr.

Mister No, Ýtalyan çizgi romanýnda bir dönüm noktasýdýr. Ona Bu sýfatý kazandýran en önemli özellikleri; Western olmayan ilk Bonelli karakteri olmasý ve bir nevi etten kemikten süper kahraman olan Tex ve Zagor'un aksine fiziksel ve ruhsal olarak incinebilen normal bir insan olmasýdýr."

Sitemizde bulunan Mister No köþesine gitmek için týklayýn!

Resimli Roman forumda Mister No Klasik Maceralar için yazýlan yazýlarý okumak için týklayýn.

Mister No Klasik Maceralar 1. sayýsýnda yayýnlanan ilk hikayesi Mister No'dan kýsa bir kesit okumak için týklayýn . Hikaye okumak için DC++ programý gerekmektedir. Programý yüklemek için týklayýn!

Mister No Klasik Maceralar 1 de yer alan sayýlar
Mister No no 1
Orjinal Macera Ýsmi: Mister No
Macera Ýsmi: Mister No
Yazan: Guido Nolitta
Çizen: Gallieno Ferri
Çeviren: Ay Barka
Sayfa:  98
Mister No no 2
Orjinal Macera Ýsmi: Amazzonia
Macera Ýsmi:Amazonas
Yazan: Guido Nolitta
Çizen: Gallieno Ferri/Franco Donatelli
Çeviren: Ay Barka
Sayfa:  98
Mister No no 3
Orjinal Macera Ýsmi: L'ultimo cangaceiro
Macera Ýsmi: Son Kangaseyro
Yazan: Guido Nolitta
Çizen: Franco Donatelli/Franco Bignotti
Çeviren: Ay Barka
Sayfa:  98
Mister No no 4
Orjinal Macera Ýsmi: Morte nel Sertão
Macera Ýsmi: Sertao'da Ölüm
Yazan: Guido Nolitta
Çizen: Franco Bignotti
Çeviren: Ay Barka
Sayfa:  98Gönderen Yunus, Salı, 03 Temmuz 2007 19:20, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it