Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Bizde ne zaman yayýnlanacak?   
Bizde ne zaman yayýnlanacak?

Kult Editionen isimli yayýnevi tarafýndan ilk defa Mart 2003 tarihinde 48 sayfa olarak piyasaya verilen birinci sayýda "Milano'nun gizemleri"ni çözen Martin Mystère'nin atalarýndan olan Doktor Mystère ve ekibi bu defa, bir "Dünyalar Savaþý"ný engelliyorlarKitabýn baþýnda, "Aya seyahat" eden Dr. Mystère ve asistani Cigalle, ayýn esas sahibi olan iki ýrk keþfeder. Bunlardan savaþçý olan Sarlass, Dünya'yý iþgal etme planlarý yapmaktadýr. ................................................
Jules Verne'den esinlenen, Paul d`'IVOI isimli Fransýz bir yazarýn 1899 yýlýnda "Les voyages Excentrigues" isimli seride yayýnlanmak üzere yarattýðý bir kahraman olan "Docteru Mystère"'den cok etkilenen, Castelli'nin yarattýðý bu serinin tam anlamýyla, orijinale sadik kaldýðý söylenemez. Ama, aradan gecen, yaklaþýk yüz yili düþünürsek, Castelli, bu esere, Star Wars ve Star Trek, deðiþik bilimkurgu eserlerinden alýntýlar yaparak (H.G. Wells'i saymaya gerek bile yok) ayrý bir tat katmý . Ülkemizde Lâl Kitap Aylýk serisiyi ve bis'leri, maceraprest ise Speciale serisini yayýnlamakta, Doktor Mystere serisini ise hala yayýnlanmayý bekliyor.
Kaynak: 1001 Comics


Gönderen Yunus, Cuma, 21 Ocak 2005 03:52, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it