Haberler

Haberler->Duyurular->Red Kit Açýk Radyo'da - YKY'dan yeni projeler   
Red Kit Açýk Radyo'da - YKY'dan yeni projeler

Yapý Kredi Yayýnlarý Genel Yayýn Yönetmeni Raþit Çavaþ, 21 Aðustos 2007 Salý günü saat 18:30’da 94.9 Açýk Radyo'da Açýk Dergi programýna konuk oldu.

Programda, Red Kit'in (Fransýzlarýn Lucky Luke) Türkiye'de ismini kimin koyduðundan, Türkiye ve Fransa'daki serüvenine kadar geniþ bir yelpazede bilgiler verildi. Joe Dassin'den "Les Freres Dalton" Dalton biraderlerin þarkýsý çalýndý. Bir dönem ülkemizde oldukça popüler olan karakterin, sinemalarýmýza Öztürk Serengil ve Sadri Alýþýk gibi aktörlerin baþrolünde bulunduðu filmlerle gelmesi de anýldý.

Þimdilik bir evvelki yayýnevi Ýnkilap'ýn yayýnladýðý Red Kit'lerin dýþýnda, daha eskiden basýlmýþ popüler maceralarýn okuyucuyla buluþacaðý anlaþýlýyor. Ayrýca önümüzdeki seneden itibaren yýlda 10 albüm yayýmlanmasý, Fransa'da þu anda 72. albümde olan serinin yaklaþýk 6 yýlda tamamlanmasý öngörülüyor. Raþit Çavaþ, yakalanan satýþ rakamlarýndan memnun olduðunu belirtti.

Oðlak yayýnlarýnýn Maceraperest Çizgiler serisinden tanýdýðýmýz ve geçtiðimiz sene yeni görevine baþlayan Raþit Çavaþ, Yapý Kredi Yayýnlarýnda çizgi roman bacaðýnýn uzun zaman ihmal edildiðini, ancak bu konuda Red Kit serisinin yayýný ile baþlayan açýlýmýn ardýndan yeni adýmlar atýlacaðýný da kaydetti.

Bu adýmlardan biri, hepimizin gençliðinde bir dönem elinden düþürmediði Doðan Kardeþ dergisinin önümüzdeki yýl baþýnda yeniden yayýnlanacak olmasý ile ilgili projeydi. Ýçeriði aðýrlýklý olarak resimli roman olacak bu dergide, genç okurlara hitap edecek çizgi romanlara, mangalara yer verilmesi düþünülmekte.

Haberle ilgili forumdaki yorumlar:  http://www.resimliroman.net/forum/red-kit-acik-radyoda-vt1797.html

Not: miman'a teþekkürler
Gönderen karlýova, Salı, 21 Ağustos 2007 21:24, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it