Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar #4 - #5   
2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar #4 - #5

Selamlar!

Olaylar deðiþti. Bazen, doðru fikirlerin nasýl olup da ters sonuçlara neden olduðunu görüp, þaþýyorum. Bu seneki San Diego çizgi roman fuarýnda, geçen seneki aþýrý kalabalýðýn bir defa daha tekrarlanmamasý için Cumartesi günü katýlýmcýlarýnýn sayýsý sýnýrlandý ve alýnan karar iþe yaradý. Bugün öðleden sonra konuþma imkâný bulduðum tüm firma yetkilileri, San Diego'da þu ana dek gördükleri en kötü satýþlarýn yaþandýðýndan bahsettiler. Aslýnda Cumartesileri en fazla satýþýn yapýldýðý günlerdir fakat 2007'de en kötü satýþlar bugün gerçekleþti.

Ýyi ama bu nasýl oldu? Basitçe ifade etmek gerekirse, bugün yeni gelenler yok. Haftalar öncesinden yapýlan Cumartesi gününe has tek günlük bilet satýþlarýnýn sýnýrlanmasý sebebiyle, katýlýmcýlarýn buraya kadar gelip, bilet almasýný engellediler. Bu, þu anlama geliyor, Ýnternetten bilet alan birkaç kiþi dýþýnda, þu anda binada bulunanlar daha önceki günlerde fuarý ziyaret etmiþ olanlar. Elli yedi binden fazla dört günlük bilet sahibi müþteri, Çarþamba, Perþembe ve Cuma günü çýlgýnlar gibi alýþveriþ yaptýlar ve sýfýrý tükettiler. Biz perakendeciler, bu durumu daha önce tahmin etmeliydik fakat maalesef gerekli öngörüde bulunamadýk. Ancak koridorlarda dolaþan kalabalýðýn çok az bir kýsmýnýn alýþveriþ yaptýðýný fark edince, ne kadar büyük bir sorunla karþý karþýya bulunduðumuzu idrak edebildik.

Bir baþka sorunumuz daha var, bugün, düne göre çok daha az insan fuar alanýný geziyor. Sohbetlerimiz esnasýnda þöyle bir sonuca vardýk, dört günlük bilete sahibi birçok kiþi, geçen seneki izdihamý hatýrladýðý için bu yýl da ayný þeyi yaþamak istemedi. Böylece garip bir ironi yaþandý ve koridorlar boþ kaldý. Alýþkanlýk haline getirdiðim üzere, öðlen birde koridorlarý dolaþtým ve ücretsiz hediyeler daðýtanlarýn dýþýnda, sadece bir standa imza günü düzenlendiðini gördüm. 53 Koridorun tamamýný gezdim ve birkaç etkinlik dýþýnda, ilgimi çeken herhangi bir þeyle karþýlaþmadým. Doðruyu söylemek gerekirse geçen yýl yaþanan curcunanýn ardýndan böylesi bir durgunluk beni çok þaþýrttý...

Pekiyi bu bizim satýþlarýmýz nasýl etkiledi? Kesin olarak konuþmak istemiyorum ama öyle görünüyor ki elde ettiðimiz tüm geliri kaybedeceðiz. Bugün, Cuma gününe göre %135 daha fazla satýþ yapacaðýmýzý sanýyordum ancak þu ana dek, dünkü satýþlarýn sadece %65'i civarýnda bir satýþ gerçekleþtirebildik. Yani yaklaþýk $ 85.000'lýk bir ciromuz var ve masraflarýmýzý çýkarabilmek için $ 100.000 daha ciro yapmamýz gerekiyor. Þayet Pazar günü sýký bir þekilde çalýþabilirsek, bu fuardan ancak sýfýra sýfýr çýkabiliriz. Kolayca para kazandýðýmýzý düþünenler artýk þunu biliyor ki, ne kadar çok ve ne kadar akýllýca çalýþýrsak çalýþalým, olaylarýn geliþimi, para kazanmamýza engel olabiliyor. Gene de parmaklarýmý çaprazlayýp, bu Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde, insanlarýn fuara akýn edeceðini umut ediyorum. Eðer dileðim gerçekleþirse, az da olsa para kazanabiliriz. Ancak, þu ana kadarki geliþmeler üzerimizde soðuk bir duþ etkisi yarattý...

Bugün sizlere, halka açýk olarak düzenlenen partiden de bahsetmek istiyorum. Dün akþam "300" filminin [i]Yönetmen Versiyonu[/i] DVD'sinin tanýtýmý için düzenlenen etkinliðe katýldým. Dark Horse'da çalýþan dostlarým, Padres Beysbol Stadyumundaki bu eðlenceye kýzým Rowan ve benim için birer bilet ayarladýlar. Güzel olan þu, yapýmcýlar, filmin tanýtýmý konusunda epey eli açýk davranmýþlar. Partinin giriþinde Sparta kostümlü aktörler bizi karþýladý ve yemek salonunun bazý stratejik noktalarýna yerleþtirilen köle kýzlar katýlanlar için dans etti. Otantik Sparta yemeklerinden oluþan mönü de, çadýrlar da, yemek için düzenlenen Sparta köyü de çok güzeldi. Ayrýca sergilenmek üzere kraliçenin giydiði bir kostüm ve Ölümsüzlerin (Immortals) giydikleri zýrhlar da partiye getirilmiþti. Filmde kullanýlan aksesuarlarý görmek de çok eðlenceliydi!


Diðer taraftan, Rowan da, ben de burada bulunanlarýn hiçbirini tanýmýyorduk. Dark Horse'dan katýlan birkaç kiþinin dýþýnda, çizgi roman camiasýndan kimsecikler yoktu. Düþünebiliyor musunuz, San Diego'da, devasa bir Uluslararasý Çizgi Roman fuarý yapýlýyor ancak düzenlenen eðlenceye tek bir çizgi roman hayraný veya ilgilisi davet edilmiyor. Acaba benim bilmediðim bir þey mi var? Sanki tanýmadýðýmýz bir takým insanlar evimize gelmiþ, kas güçlerini kullanarak bizim yerimizde parti düzenliyor ve ev sahibi olan bizleri davet etmiyorlar gibi... Numunelik birkaç sarýþýn dýþýnda, bir sürü 30 yaþlarýnda sinemacý var fakat çizgi roman dünyasýndan tanýdýðým kimse yok. 45 Dakika ve çikolata kaplý çileklerden üç tane yedikten sonra oradan ayrýldýk. Yabancýsý olduðumuz bir ortama uyum saðlamaya çalýþmaktansa, yeni Harry Potter kitabýndan bir bölüm okumak daha keyifli göründü.

(Kýzý Rowan ve kraliçe kostümü...)

Bugünlük bu kadar... Bir saat içinde Savunma Fonu için düzenlenecek çizgi roman açýk arttýrmasýna ev sahipliði yapacaðýz. Umarým geçen sene gerçekleþtirdiðimiz $ 28.000'lýk rekor satýþý egale edebiliriz. Bu yýl listede muhteþem dergiler bulunduðunu biliyorum; dolayýsýyla böyle bir þansýmýz var.

(Chuck Rozanski... Ta kendisi!)

Neþeli bir koleksiyonculuk dilerim!

Chuck Rozanski
Baþkan - Mile High Comics Þirketi


2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar # 5

Selamlar!

Birkaç dakika içinde 1050 mil ötedeki Colorado'ya (Ç.N. Denver þehrinin bulunduðu eyalet) dönüþ yoluna koyulacaðýmýz için bu sabah kýsa bir özet geçeceðim. Öncelikle þunu belirteyim, Pazar günü bizi resmen salladý! Sönük geçen Cumartesi satýþlarýndan sonra herkes Pazar günü fuara geldi ve ceplerindeki tüm parayý, intikam alýrcasýna, TPB ve sert karton kapaklý ciltlere yatýrdý. Satýþlar anlamýnda fuardaki en iyi günümüzü yaþadýk ve (nihayet) biraz kâr edebildik. Fiuy! Ýþin sonunda bunu baþarabilmiþ olmak beni çok rahatlattý.

Fuarda $100.000 üzerinde satýþ yapabilmiþ olsak da, Denver'a dönerken, üç kargo aracýmýz da gene tam kapasite dolu. Egzozlarýmýz yere deðmese de, oldukça yakýn... Bu, þu anlama geliyor, internet sitemizde bir sürü yeni çizgi roman bulabileceksiniz. Fakat bu durumda, depomuzda bir stoklama sorunu ortaya çýkacak gibi. Acilen yeni raflar temin etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, yeni çizgi romanlarý içinde bulunduklarý kutularla birlikte koridorlara yerleþtirmek zorunda kalacaðýz.

Sizlere verebileceðim bir diðer önemli haberse, Savunma Fonuna aktarýlmak üzere, Cumartesi günü yapýlan çizgi roman açýk artýrmasýnda üç saat içinde tam $36.000 gelir elde etmiþ olmamýz. Hatýrlayacaksýnýz, geçen sene elde edilen ve tüm zamanlarýn en iyisi olan rekorumuz 28.000 dolardý. Diðer taraftan, bu konuda çalýþan ekip açýk artýrma için çok deðerli kitaplar ve baðýþlar toplayabilmiþti. Böylece ben de, yönettiðim bu açýk artýrmada yüksek bir meblað toplayabildim. Her zamanki gibi Jim Lee'ye ve Neil Gaiman'a özellikle teþekkür etmek isterim. Çünkü en yüksek kazancý onlarýn eserleriyle elde edebildik. Þayet listenizde deðerli eserler varsa, mezatçýnýn iþi çok kolaylaþýyor...

Hepsi bu kadar... Tüm bavullar toplandý, araçlarýn kontaðý çevrildi. Her þey yolunda giderse, yarýn öðleden sonra Denver'da olacaðýz.

Neþeli bir koleksiyonculuk dilerim!

Chuck Rozanski
Baþkan - Mile High Comics Þirketi

Not: Resimlerin büyük hallerini görmek için üze


Gönderen Yunus, Çarşamba, 29 Ağustos 2007 12:22, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it