Haberler

Haberler->Duyurular->Manga'lara ýsýnma turlarý baþladý   
Manga'lara ýsýnma turlarý baþladý

PINE AG þirketi manga çizimlerinde kullanýlan COPIC'in Türkiye temsilcisi oldu. Artýk COPIC marka eþyalar Türkiye'de temin edilebilecek. Þirket ayrýca dünyaca ünlü How to Draw Manga (Nasýl Manga Çizilir?) kitap serisini Türkiye'de piyasaya sürecek. Bu tür giriþimlerin artmasýný dileriz. Þirketin Anime Türkiye sitesine gönderdiði yazýyý aþaðýda bulabilirsiniz:
Tokyo'da üretilen ve bütün dünyada manga çiziminde tercih edilen COPIC Marker System Türkiye'ye de geldi. COPIC Marker System, manga çiziminde kullanýlan marker, airbrush, kesme matý, screen sheet gibi eþyalardan oluþuyor.  COPIC satan kýrtasiye ve kitapçýlar, manga çizimini gösteren How to Draw Manga ve manga referans resimleri içeren Manga Pose Resource kitaplarýný da satýyor. COPIC Türkiye temsilcisi olan PINE AG, COPIC Marker System'ý üniversitelerde tanýtacak. Ýlkbaharda COPIC web sitesinde manga çizimini gösteren bilgiler yayýnlanacak. COPIC þu an Ýstanbul'da 4 yerde satýlýyor. Ýlk önce Ankara olmak üzere, baþka þehirlerde de COPIC satýþ noktalarý olacak. COPIC Türkiye hakkýnda detaylarý burda bulabilirsiniz: http://www.copicturkiye.com
Kaynak: Anime Türkiye


Gönderen Yunus, Pazar, 23 Ocak 2005 22:20, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it