Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->CRIME BIBLE: The Five Lessons of Blood   
CRIME BIBLE: The Five Lessons of Blood

Geçtiðimiz yýl yayýnlanan 52 WEEKS serisinde; DC evreninde tüm taþlarýn yerinden oynamasýna neden olan Infinite Crisis macerasý sonrasýndaki 1 yýllýk dönem anlatýlmýþtý. 52 WEEKS'de Vic Sage tarafýndan Question kostümünü giymesi için eðitilen, Gotham Polis teþkilatýnýn sert Kýzý Renee Monata'nýn etrafýnda geçen, CRIME BIBLE: THE FIVE LESSONS OF BLOOD'ýn ilk sayýsý önümüzdeki hafta yayýnlanacak (31 Ekim 2007). 5 sayý sürecek olan CRIME BIBLE'ýn yazarlýðýný Eisner ödüllü Greg Rucka üstlenmiþ durumda. Matthew Clark, Jose Saiz, Tom Mandrake gibi çizerlerin yer aldýðý serinin kapaklarý ise John Van Fleet tarafýndan hazýrlanýyor.

The Question; 1967 yýllýnda Steve Ditko tarafýndan yaratýlýyor. Karakter ilk olarak Charlton Comics'in yayýnladýðý Blue Beetle 1. sayýda görülüyor. Charlton Yayýnevinin 1980 yýllýnda DC Comics tarafýndan satýn alýnmasýyla karakterin yayýn haklarý da DC'ye geçiyor. 1930'lu yýllarýn fötr þapkalý, takým elbiseli kahramanlarýný model alan Question, bu dönemde Dennis O'Neal tarafýndan revize ediliyor. Question'ýn, ellerini kana bulamaktan çekinmeyen bir tür þehir þamaný olduðunu söylebilirim. En az Batman kadar karanlýk bir karakter. Yine Greg Rucka tarafýndan kaleme alýnan ve Puzzo'nun Godfather romanýna saygý duruþu niteliðinde olan "Huntress: Cry For Blood" macerasýnda, Vic Sage'le yani nam-ý deðer The Question'la, yarasa klanýnýn uyumsuz üyelerinden Huntress arasýnda ilginç bir gönül iliþkisi baþlýyor (Ki Büyük Mavi ve Arkabahçe tarafýndan yayýnlanan Batman maceralarýný okuyanlar Huntress'ýn kim olduðunu bilir). Yukardaki resimde de gördüðünüz gibi Vic, yüz hatlarýnýn tamamýný kapatan bir maske kullanýyor. 52 serisinde Vic'in akciðer kanseri olduðunu öðreniyoruz.

Bu noktadan sonra Paul Dini ve Mitch Brian tarafýndan Batman Animasyon Seri için yaratýlan Renee Montaya'dan bahsetmek gerekiyor. TV serisinde popüler olan karakteri daha sonralarý Batman çizgi romanlarýnda görmeye baþlýyoruz (Ýlk olarak Batman sayý 475). Renee; Gotham Polis teþkilatýnda detektif Harvey Bullock ve ardýndan Teðmen Crispus Allen'la çalýþýyor. Gotham Central serisinde Renee yaþadýðý problemler nedeniyle Gotham Polis teþkilatýndan ayrýlýyor. Cinsel hayatýnýn yarattýðý karmaþa ve alkol yüzünden tüm yaþamýnýn darmadaðýn olduðu bir dönemde Vic tarafýndan Question misyonunu devralmasý için eðitiliyor.


Crime Bible serisinde Renee, Question maskesiyle Gotham'a geri dönüyor. Seride yýllar sonra ortaya çýkan Batwoman'ý da görüceðiz. Dr. Fredric Wertham'ýn; 1954 yýllýnda yayýnlanan, Amerika'da Comics Code Authority uygulamasýyla çizgi romanlarýn sansürlenmesine ve pek çok yayýncýnýn, çizerin, yazarýn mahkemede ifade vermesine neden olan Seduction of the Innocent kitabýndaki iddialarý yüzünden, çizer Sheldon Moldoff tarafýndan tasarlanan Batwoman'ýn ilginç bir hikayesi var. Wertham kitabýnda 4 sayfalýk bir bölümü, Batman çizgi romanlarýna ayýrmýþ, hastalýklý bir þekilde, yazar ve çizerlerin; Batman - Robin arasýnda eþcinsel bir iliþkinin olduðunu ima etmeye çalýþtýklarýný, gençlerin ve çocuklarýn ruh saðlýklarýný olumsuz yönde etkilediklerini yazmýþtý. Bunun üzerine editörler; Alfred'i çizgi romandan çýkarýp yerine Wayne malikanesine kadýn bir hizmetçiyi alýyorlar. Bu deðiþiklikle de yetinmeyip BATWOMAN karakterini yaratýyorlar. Hatta Batwoman'ýn gerçek hayattaki kiþiliði için Batman'in yaratýcýsý Bob Kane'in soyadýný (Katherine "Kate" Kane) kullanýyorlar. Seduction of the Innocent yayýnlanmasýndan 52 yýl sonra DC'nýn kurt yazarlarý Wertham'ýn bu iddasýyla adeta dalga geçiyorlar. Nasýl mý ? Kate ve Renee, 52 serisinde birbirlerine gereðinden fazla yakýnlaþýyorlar.

www.vicsage.com  Question fan'larý tarafýndan hazýrlanmýþ; karakterle ilgili genel bilgiler, yazar ve çizerlerle yapýlmýþ röportajlar ve galeri bölümüyle oldukça detaylý bir site. Ýncelemenizi tavsiye ederim.

Question'ýn gerçek kimliði için kullanýlan Vic Sage isminin tam açýlýmý Charles Victor “Vic Sage” Szasz. Burda Macar filozof Thomas Szasz'dan esinlenilmiþ. Vic'in Zen felsefesiyle ilgilenmesi tesadüf deðil Smile Haa þunu da söyleyim felsefeyle iliþkisine ve karþýlaþtýðý sorunlarý çözebilmek için kendine has bir düþünce disiplini geliþtirmesine karþýn kahramanýmýzýn arada bir eline silahý alýp kontrolden çýkýyor.

Bu arada 1980'lerde yayýnlanan ve 37 sayý süren Question serisinin ilk 6 sayýsýný içeren THE QUESTION: ZEN AND VIOLENCE cilt bu ay satýþa sunuldu. Yazar Dennis O'Neil; çizer Denys Cowan ve Rick Magyar. Aþaðýda gördüðünüz kapak çizimi ise Bill Sienkiewicz'e ait. DC'nin Vertigo grubu dýþýndaki yayýnlarý için ilginç bir tavrý var. Özellikle ana akým dergileriyle ilgili olarak cilt formatýndaki baskýlarý olabildiðince geciktiriyorlar. Sanýrým burdaki amaç okuru ilk önce fasiküllere yönlendirmek. Örneðin Question TPB'si, ilk sayýnýn basýlmasýndan 10 yýl sonra çýktý. Superman, Batman, Wonder Woman gibi popüler serilerde bu zaman aralýðý daha dar. Bazý serilerin ise hiç cilt baskýsý yapýlmýyor. Marvel maceralarýn bitimi sonrasýnda 1 - 2 ayý geçmeden sözkonusu derginin cilt baskýlarýný piyasaya sürer. Ancak DC, artýk markalaþmýþ karakterlerinin serileri için bile en az 6 - 7 ay bekler.

DC Comics, CRIME BIBLE: THE FIVE LESSONS OF BLOOD serisinin tanýtýmý için ilginç bir reklam kampanyasý baþlatmýþ. Question'ýn not defteri adýyla hazýrlanan özel promosyon, çizgi roman satýþý yapan noktalara daðýtýlmýþ.
(Linklerin üstüne týklayarak Question'ýn not defteri adýyla hazýrlanan özel promosyonu görebilirsiniz. )
Notebook.jpg  - CBible1.jpg - CBible2.jpg  - Question.jpg - bitchticket.jpg - Coroner.jpg - Ticket.jpg - paper.jpg - Telegram.jpg - Chat.jpg

Yazan: Ra's Al Ghul

Konu ile ilgili görüþleri forum alanýmýzda bulunan CRIME BIBLE: THE FIVE LESSONS OF BLOOD baþlýðýndan takip edebilirsiniz.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 03 Aralık 2007 02:06, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it