Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Northlanders   
Northlanders

 "Yalnýz nüfusunu yitirmiþ kentler, yýkýlmýþ veya yakýlmýþ manastýrlar, yalnýzlýklarýna terk edilmiþ tarlalar... Her yerde güçlü zayýfý eziyor ve insanlar denizdeki balýklar gibi karmakarýþýk bir þekilde birbirlerini yutuyorlar"

909'da Trosly toplanan Reims bölgesi piskoposlarý böyle konuþuyorlardý. 9. ve 10. yüzyýl edebiyatý, sözleþmeler, dinsel toplantý tutanaklarý bu yakýnmalarla doludur. Ortaçað Avrupa'sýnýn biçimlendiði bu dönemde yaþlý ve yorgun Kýtayý tehdit eden 3 unsur vardý. Arap Ýstilacýlar, yaðmacý Macarlar ve Kuzeyin sert insanlarý VÝKÝNGLER...

Tarihçi March Bloch "Feodal Toplum"* isimli çalýþmasýnda; Kilise tarafýndan "Kuzey Putperesleri" olarak tanýmlanan Normanlarýn (ya da Northman. Vikingler, Vareg, Norst ve Norman isimleriyle de tanýnýrlar) 800 yýlý dolaylarýn birdenbire Batý'ya indiðini anlatýr. Ýzlanda ve Grönland'ý keþfedebilecek kadar açýk deniz tecrübesi olan Vikingler, 844'de itibaren Batý Ýspanya ve Portekiz kýyýlarýna kadar gelir. 859 ve 860'ta da Akdeniz'e açýlýrlar. Burda daha önce hiç karþýlaþmadýklarý bir engel ortaya çýkar. Arap filolarý... Ancak bu tecrübe Vikinglerin Akdeniz Dünyasýyla olan iliþkilerine engel olmaz. Özellikle 10 yy.'dan itibaren daðýnýk gruplar halinde Bizans Ordusunda paralý asker olarak görev almaya baþlarlar. Zaman içinde Vikinglerin Doðu Roma Ordusundaki varlýðý, siyasi entirikalara karýþacak kadar arttar. Bazýlarý maceracý ruhlarýna uygun bir þekilde Bizans ordusundan ayrýlýp Buzlar Ülkesinde kendi yollarýný çizmeye çalýþýr. Örnek vermek gerekirse Saga'larda "Kuzey Kutup Denizlerinin cesur gezgincisi" olarak anýlan Norveç Kralý "sert" Harold'ýn; bir dönem Ýstanbul'daki Ýskandinav Muhafýzlarýn komutanlýðýný üstlendiði, Sicilya Araplarýna saldýran Bizans ordularýna da komuta ettiði bugün bilinen bir gerçektir (Harold'ýn Britanya kýyýlarýna yapýlan akýnlarda Viking geleneklerini uygun bir þekilde elinde kýlýç öldüðü söylenir). Vikinglerin savaþçý özelliði, Landnæma dedikleri büyük toprak edinme eylemleri ve Ýngiliz ve Germen Kiliselerinin etkileri altýna kalmalarýna raðmen törpülenemez.


Aralýk ayýnda baþlayacak olan NORTHLANDERS serisi Efsanevi Savaþçýlar Vikingleri konu almakta. NORTHLANDERS'ýn yazarý (bir yabancý sitede Konsept yaratýcýsý olarak tanýmlanmýþ) DMZ ve DEMO ile tanýnan yazar Brian Wood. Kapaklar Ýtalyan illüstratör Massimo Carnevale tarafýndan hazýrlanýrken (Alternatif kapaklar Andy Kubert) derginin çizerliðini bir baþka Avrupalý çizer Davide Gianfelice üstlenmiþ durumda. Brian Wood, Northlanders'ý yazmadan önce 1 yýl süreyle Vikingler üzerine oldukça detaylý bir araþtýrma yapmýþ.


Hikaye, M.Ö. 980'de Constantinople'de paralý askerlik yapan Viking Savaþçýsý Sven'ýn doðduðu topraklara dönmesiyle baþlýyor. Ailesi ve arkadaþlarýný Acýmasýz Amcasý Grom'un elinden kurtarmaya çalýþan Sven karakteri etrafýnda geliþen Northlanders önümüzdeki aylarda DC'nin VERTIGO yayýn grubunun en iddialý çizgi romaný olmaya aday. Ýlk sayýnýn yayýn tarihi 5 Aralýk 2007.

Wood'un hazýrladýðý Northlanders sitesinde derginin içinden sayfalarý da görebilmeniz mümkün.  http://northlanders.net/

Önizleme
http://www.dccomics.com/media/excerpts/8538_x.pdf

* Feodal Toplum; Ortaçað Avrupasý üzerine yazýlmýþ en kapsamlý kitaplardan biridir. Pek çok araþtýrma bu kitaptaki tespitlerin üzerine biçimlendirilmektedir. Bu açýdan Bloch 21. yy'ýn en önemli tarihçilerinden biridir. Acýdýr ki Bloch gibi bir deha Gestapo tarafýndan iþkence gördükten sonra, 1944'de Lyon yakýnlarýnda gerçekleþen toplu infazda kurþuna dizildi. Öldüðünde 58 yaþýndaydý

Yazan: Ra's Al Ghul

Konu ile ilgili görüþleri forum alanýmýzda bulunan NORTHLANDERS baþlýðýndan takip edebilirsiniz.
Resimlerin büyük hallerini görmek için üzerine týklayabilirsiniz.
Gönderen Yunus, Salı, 04 Aralık 2007 01:46, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it